2 – 8 Tachwedd 2015: Wythnos o Weithredu yn Erbyn Carchar Gogledd Cymru a’r Cyd-Berthynas Diwydiannol Carcharda

VIA Ymgyrch CAPE

CYWeek-of-Action-November-WELSH-Web

Am yr Wythnos o Weithredu

Dyma alwad am wythnos o weithredu i annog holl wledydd Prydain a’r byd i weithredu yn erbyn adeiladu Carchar Gogledd Cymru yn Wrecsam.

Hon bydd yr ail garchar fwyaf yn Ewrop, yn dal mwy na 2100 o fobol ac yn costio £250 miliwn i’w hadeiladu. Enillodd Lend Lease, contractiwr o Awstralia y cytundeb i adeiladu y carchar Titan yn Wrecsam gan y llywodraeth yn Mai 2014.

Mae pobl lleol wedi bod yn gwrthwynebu’r carchar ers dros hanner degawd;  yn gwrthwynebu ceisiadau cynllunio, lobio a mynd i cyfarfodydd. Caodd caniadad cynllunio llawn ei roi yn mis Tachwedd 2014 er gwaethaf y gwrthwynebiad lleol. Ar hyn o bryd mae’n safle adeiladu a mae’r man yma o drais a gorthrwm wrthi’n cael ei hadeiladu yr eiliad hon.

Rydym am ei wrthwynebu, ei arafu a gyrru neges i’r wladwriaeth a’r diwydiant carchar nad yw yn dderbynnadwy i elwa o gaethiwo pobl. Mae’r Llywodraeth yn dymuno i adeiladu rhagor o garchardai yng Ngwledydd Prydain, dyma ein siawns i atal y diwydiant yma rhag ehangu. Rhaid i ni ymosod ar ehangu carchar a’r rheolaeth cymdeithasol ganddo dros ein bywydau. Rydym yn cwffio tan bo bob un ohonom yn rhydd.

Be sy’n digwydd?

  • Protestiadau swn a cyd-sefyll ar draws gwledydd Prydain
  • Nosweithiau gwybodaeth, gweithdai a dangosiadau ffilm i gynnai rhagor o wrthynebu y cymleth diwydiant carchardai ygn ngwledydd Prydain.

Bydd yr ymgyrch CAPE hefyd yn cefnogi digwyddiandau sydd yn bodoli’n barod sydd yn digwydd yn ystod yr wythnos gan gynnwys:

  • Prosessiwn blynyddol United Families and Friends Campaign (UFFC) ar y 31ain o Hydref. Mae’r UFFC yn glymblaid cenedlaethol  o deuluoedd a ffrindiau y sawl sydd wedi marw yng ngofal yr heddlu a swyddogion carchar yn ogystal a’r sawl sydd wedi eu lladd mewn canolfanau carchardai mewnfudo (immigration detention centres) a ysbytai seiciatrig diogel (secure psyciatric hospitals) yng nghwledydd Prydain. Cwrdd am 12 ganol dydd ar y 31ain o Hydref yn Sgwar Trafalgar am brosesiwn tawel ar hyd Whitehall a wedyn protest swnllyd tu allan Stryd Downing.

Sut i Ymunno a’r Gweithgarwch

  • Bydd y mwyafrif o bobl yn gweithredu’n lleol, serch hynny rydym yn trefnu trafnidiaeth a llety i bobl aros yn y gogledd ddwyrain. Os gwelwch yn dda cysylltwch!
  • Rhowch gwybod i ni am rhywbeth rydych chi yn ei drefnu a gallwn eich helpu i’w hyrwyddo.

Gweithredu yn erbyn Heddlu Dyfed-Powys yn Eisteddfod Meifod 2015

via Indymedia

Yn ol Wales Online mae’r nifer o blant o dan 18 a chaiff eu tazerio gan yr Heddlu wedi dyblu o fewn blwyddyn. Defnyddiodd Heddlu Dyfed-Powys tazer ar rhai o’r ieuengaf yn 15 oed.

Chwistrellwyd “Rydym ni yn Tazerio Plant” ac “ACAB” ar uned Dyfed-Powys yn yr Eisteddfod yn ol y wefan Indymedia. Dywed fod y weithred hon mewn unoliaeth a’r sawl sydd wedi profi creulondeb a thrais gan yr Heddlu.

521271

Manylion Gwersyll Rhyngwladol Ail Feddianu’r Caeau yn Wrecsam!

Am manylion llawn ewch i: http://www.reclaimthefields.org.uk

Am y gwersyll

Ganwyd Ail Feddianu’r Caeau yn y Deyrnas Unedig yn 2011, yn seren mewn cyster ehangach o frwydrau bwyd a thir ar draws y byd. Ers 2011, mae gwersylloedd Ail Feddianu’r Caeau eraill wedi helpu cefnogi cymunedau lleol mewn brwydrau, rhannu sgiliau, a ddatblygu rhwydweithiau, ac yn cryfhau y gwrthwynebiad i ecsbloetio, ym Mryste, ngorllewin Llundain, Swydd Gaerloyw, Nottingham a Fife ymysg lleoliadau eraill.

Bob dwy flynedd ceir hefyd wersyll rhyngwladol, lle mae pobl o bob cwr Ewrop a thu hwnt yn cyfarfod gyda’i gilydd i gefnogi brwydr lleol (o mwyngloddio aur yn Rwmania i cloddio glo agored yn yr Almaen, er enghraifft). Mae pobl yn rhannu straeon a syniadau am cicio yn erbyn y tresi ac adennill ein system fwyd y tu hwnt i ffiniau cenedlaethol. Eleni, bydd gwersyll rhyngwladol yn cael ei gynnal yn Wrecsam, Cymru.

Amcanion y gwersyll yw:

Cefnogi cymunedau lleol yn y gorllewin a’r gogledd orllewin Lloegr, a gogledd Cymru gyda eu brwydrau yn erbyn ffracio
Cynyddu cyfranogiad yn Ail Feddianu’r Caeau
Dangos gwrthwynebiad gweladwy, gweithredol i adeiladu carchar
Er mwyn cefnogi Gwersyll Amddiffyn y Gymuned Borras adeiladu gardd ac isadeiledd i ddod yn fwy hunan-gynhaliol
Er mwyn dangos y rhyng-gysylltiad rhwng y brwydrau hyn
I ysbrydoli a radicaleiddio pawb sy’n gysylltiedig

Beth sy’n digwydd?

Gweithredoedd – protestiadau a gweithgareddau yn erbyn cwmnïau sy’n ymwneud â’r gwaith o adeiladu carchar yng Ngogledd Cymru, yn ogystal â thargedau sy’n ymwneud â ffracio yn lleol. Popeth o brotestiadau unoliaeth mewn carchardai lleol i ddosbarthu taflenni ar stryd fawr Wrecsam.

Gweithdai a Rhannu Sgiliau – Dros benwythnos gŵyl y banc bydd cyfleoedd helaeth i ddysgu, rhannu, trafod a chysylltu â phobl eraill.

Adeiladu a Tyfu ar y safle – Byddwch yn rhan o osod gerddi a seilwaith effaith isel yn y gwersyll amddiffyn y gymuned. Dysgwch am permaddiwylliant, agroecology, garddio coedwig, tyfu madarch, adeiladu paled, gwneud toiled compost, trydan oddi ar y grid a mwy.

Pam y gwersyll hwn? Pam rwan?

Mae’r gwersyll wedi’i drefnu i gefnogi’r gymuned leol yn Borras i wrthsefyll ffracio yn eu hardal (yn ogystal â gweithio gyda grwpiau eraill lleol gwrth-fracking a gwersylloedd amddiffyn yn y Gogledd Orllewin sydd wedi bod yn gwrthsefyll datblygiadau ynni eithafol ar gyfer nifer o flynyddoedd) . I gael gwybod mwy am eu brwydr ewch i: http://www.frackfreewrexham.org.uk/the-camp/

Mae hefyd wedi ei drefnu er mwyn rhoi sylw i’r Prosiect Carchar Gogledd Cymru sy’n cael ei hadeiladu. Hwn fydd y carchar ail fwyaf Ewrop sy’n dal 2,100 o garcharorion a’r cyntaf o nifer o ‘garchardai mega’ fod Llywodraeth y DU am adeiladu. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y carchar, pam yr ydym yn ei herbyn a doleni at erthyglau am y cymhleth diwydiannol carchar (prison industrial complex) yn y DU.

Gwybodaeth ymarferol am y Gwersyll

Cliciwch ar y dolenni isod i ddod o hyd i wybodaeth fwy ymarferol am y gwersyll a sut i gymryd rhan:

Gweithdai a rhaglen – beth sy’n digwydd a sut i gyfrannu
Cynllunio Gweitredoedd
Cyfarwyddiadau a gwybodaeth am drafnidiaeth
Beth i ddod gyda chi
Cytundeb Mannau Mwy Diogel
Hygyrchedd y safle
Bwyd a rhoddion

Cymryd rhan

Mae hwn yn gwersyll DIY ac mae angen i bawb i gyfrannu i wneud iddo ddigwydd. Mae angen pobl i:

Cymorth gyda chyhoeddusrwydd cyn y digwyddiad – rhannu’r casglu ar-lein, rhoi posteri i fyny, annog eich grŵp lleol i gymryd rhan. Mae angen pobl hefyd i helpu i lunio’r rhaglen, ymateb i negeseuon e-bost a chynllun hwyluso.

Helpu gyda safle a sefydlwyd & seilwaith adeilad (cynllunio’r hyn o flaen llaw a bod ar y safle ychydig ddyddiau cyn y crynhoad)

Mae cofrestru am shiftiau dros y penwythnos i helpu gyda choginio, sefydlu y safle a diogelwch, bod ar y babell groeso &yn y blaen

Cefnogi grwpiau lleol i drefnu camau gweithredu

Os gallwch helpu gydag unrhyw un o’r tasgau hyn, e-bostiwch info@reclaimthefields.noflag.org.uk
Pwy yw Ail Feddiau’r Caeau?

Cliciwch yma i ddarllen hanes o Ail Feddiannu’r Caeau yn Ewrop
Cliciwch yma i ddarllen hanes o Ail Feddiannu’r Caeau yn y DU

Rydym yn grwp o werinwyr, heb dir a darpar werinwyr, yn ogystal â phobl sy’n cymryd yn ôl rheolaeth dros gynhyrchu bwyd.

Rydym yn deall “gwerinwyr” fel pobl sy’n cynhyrchu bwyd ar raddfa fach, ar gyfer eu hunain neu ar gyfer y gymuned, o bosibl yn gwerthu rhan ohono. Mae hyn hefyd yn cynnwys gweithwyr amaethyddol.

Rydym yn cefnogi ac yn annog pobl i aros ar y tir ac yn mynd yn ôl i gefn gwlad. Rydym yn hyrwyddo sofraniaeth bwyd (fel y’i diffinnir yn y datganiad Nyéléni) ac amaethyddiaeth gwerinwr, yn enwedig ymhlith pobl ifanc a byw mewn trefi, yn ogystal â ffyrdd amgen o fyw. Yn Ewrop, nid yw’r cysyniad ‘sofraniaeth bwyd’ yn gyffredin iawn a gellid ei egluro gyda syniadau fel ‘ymreolaeth bwyd’ a rheolaeth dros systemau bwyd gan gymunedau cynhwysol, nid yn unig yn genhedloedd neu wladwriaethau. Rydym yn benderfynol o greu dewisiadau amgen i gyfalafiaeth sydd yn gydweithredol, ar y cyd, ymreolaethol, anghenion-ganolog go iawn a yn cynhyrchu ac yn fentrau ar raddfa fach. Yr ydym yn rhoi theori ar waith a chysylltu gweithredu ymarferol lleol gyda brwydrau gwleidyddol byd-eang.

Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn cymryd rhan mewn gweithgareddau lleol drwy grwpiau ymgyrchu a chydweithio gyda mentrau sydd yn bodoli. Dyma pam nad ydym yn dewis fod yn grŵp homogenaidd, ond i agor i fyny at yr amrywiaeth o actorion sydd yn brwydro’r model cynhyrchu bwyd cyfalafol. Rydym yn mynd i’r afael â’r materion sy’n ymwneud â mynediad i dir, ffermio ar y cyd, hawliau hadau a chyfnewid hadau. Rydym yn cryfhau effaith ein gwaith drwy gydweithrediad gyda gweithredwyr sy’n canolbwyntio ar dasgau gwahanol ond sy’n rhannu’r un weledigaeth.

Serch hynny, mae rhai cyfyngiadau i ni fod yn agored. Rydym yn benderfynol o gymryd rheolaeth dros ein bywydau yn ôl ac yn gwrthod unrhyw fath o awdurdodaeth a hierarchaeth. Rydym yn parchu natur a byw bodau, ond ni fydd y naill yn derbyn nac yn goddef unrhyw fath o wahaniaethu, boed yn seiliedig ar hil, crefydd, rhyw, cenedligrwydd, cyfeiriadedd rhywiol neu statws cymdeithasol. Rydym yn gwrthod a bydd yn mynd ati i wrthwynebu pob ffurf ar ecsbloetio pobl eraill. Gyda’r un grym ac ynni, rydym yn gweithredu gyda charedigrwydd, gan wneud unoliaeth yn arfer concrid o’n bywyd bob dydd.

Rydym yn cefnogi brwydrau a gweledigaethau o la Via Campesina, ac yn gweithio i’w cryfhau. Rydym yn dymuno rhannu’r wybodaeth a’r profiad o’r blynyddoedd o frwydro a bywyd gwerinol a chyfoethogi gyda’r safbwyntiau a chryfder y rhai ohonom nad ydynt yn werinwyr, neu’r sawl nad ynt yn werinwyr eto. Rydym i gyd yn dioddef y canlyniadau yr un polisïau, ac i gyd yn rhan o’r un frwydr.

Nid oes eisiau sleisan arall o’r darten – Rydym ni eisiau’r ffycin’ becws cyfa!

cuts-cymraeg-web2Cyfieithwyd y daflen hon:

Nid oes eisiau sleisan arall o’r darten – Rydym ni eisiau’r ffycin’ becws cyfa!

Gweithredu Uniongyrchol yn erbyn carchar enfawr Wrecsam

Via Contrainfo.

wrexham
Dydd Sul 17fed Mai 2015:

Neithiwr bu gweithred ar safle ail garchar fwyaf Ewrop sydd yn cael ei hadeiladu ar stad diwydiannol yn Wrecsam, Gogledd Cymru. Fe fydd y carchar enfawr hwn, os caiff ei hadeiladu, yn caethiwo mwy na 2100 o fodau dynol ar unrhyw un adeg.

Cafodd sawl peiriant cloddio ac adeiladu eu dinistrio. Cafodd slogannau eu paentio ar y ffensiau wedi eu hanner adeiladu gan gynnwys ‘Fuck Lend Lease’ a ‘Fire to the Prisons’.

Mae hyn yn rybudd i unrhyw gwmni mawr neu bach sydd yn ymwneud gyda’r prosiect carchar yng Ngogledd Cymru neu unrhyw gynllwyn arall tebyg mae’r wladwriaeth yn ei gychwyn. Rydych yn darged a fyddych yn teimlo gwewyr y dosbarth gweithiol yn ymladd nôl.

Mae’r weithred yma yn deyrnged i bob garddwn wedi ei dorri, pob ymgais at hunain laddiad, pob teulu a ddinistrwyd a phob cymunedd dan ormes a gaiff ei niweidio gan y system garchar.

*

Nodyn gan Contra Info: Cafodd Lenmd Lease ei wobrwyo gyda’r contract ar gyfer adeiladu carchar mawr Wrecsam, cwmni rhyngwladol sydd gysa ei bencadlys yn Awstralia.

Bloc Radicalaidd y Gweithwyr

“DAW DYDD PRYD FYDD EIN DISTAWRWYDD FWY PWERUS NA’R LLEISIAU RYDYCH YN CROGI HEDDIW.”

(Agust Spies ar y sgaffold cyn ei ddineyddiad)

Chicago

Bydd Anarchwyr De Cymru yn gwrthdystio yng Nghaerdydd i ddathlu Calan Mai eleni. Yn wreiddiol yn ŵyl baganaidd, mae gan yr ŵyl y banc Calan Mai gyfoes ei wreiddiau yn y frwydr ar gyfer “y diwrnod wyth awr” a mae’n cael ei ddathlu ar draws y byd fel Diwrnod Rhyngwladol y Gweithwyr. Mae hyn i gofio undebwyr llafur anarchaidd a cafodd ei dienyddio yn Chicago yn 1887. Cawsant eu cyhuddo ar gam o daflu bom ar yr heddlu a oedd yn gwasgaru torf yn y Haymarket yn ystod gwrthdystiad a oedd yn cynnwys dros 400,000 o weithwyr yn Chicago ar y 4ydd o Fai, 1886.

Ni farwodd y syniad anarchaidd gyda’r gweithwyr hyn yn 1887 ac mae’n parhau i fod yn ysbrydoliaeth i lawer sydd yn brwydro yn erbyn cyfalafiaeth ar draws y byd. Rydym yn galw ar bawb sy’n brwydro dros byd o gyfiawnder, urddas a rhyddid i ddod at ei gilydd i ymuno â ni y Calan Mai yma yng Nghaerdydd.

Dewch â’ch baneri coch a du a baneri brwydr dosbarth!

Byddwn yn cwrdd am 12 canol dydd ym mhen deheuol Heol Y Santes Fair, dan bont y rheilffordd ger y Wetherspoons y Great Western. Mae’r orymdaith yn cychwyn am 12.30 drwy strydoedd canol Dinas Caerdydd i rhywle…. heb areithiau y biwrocratiaid!!!

Gwrthdystiad “Chwalwch IPP” yng Nghaerdydd

smash ipp leadleting

Ar ddydd Sadwrn y 4ydd o Ebrill 2015, cynhaliodd y grwp Chwalwch IPP ei wrthdystiad cyntaf yng Nghaerdydd. I rheini sydd ddim yn gwybod beth yw IPP, dedfryd amhenodol i “warchod y cyhoedd” yw hi.

Mae hon yn galluogi’r llys i ychwanegu amser i dedfrydau carchar presennol, yn aml ar gyfer troseddau llai a thrwy hynny gwthio nol y dyddiad rhyddhau yn amhenodol. Golygir hyn bod carcharwyr IPP yn byw gyda’r poen meddyliol parahol o beidio a chael dyddiad rhyddhau. Cafodd ei diddymu yn 2012, er ni weithredwyd hwn ar achosion cyn 2012 gan adael mwy na 5000 o bobol yn y carchar am gyfraith nad yw’n bodoli gyda dim dyddiad ar gyfer eu rhyddhad.

ipp kids

Ymgasglodd y grwp am 2yp ger cofgolofn Aneirin Bevan ar Stryd y Frenhines. Ymunwyd a ni gan ffrindiau ac aelodau teuluoedd carcharwyr o dan dedfrydau IPP. Arhoson ni ger y cofgolofn am tua awr yn dosbarthu taflenni ac yn siarad i’r cyhoedd ynglyn a dedfrydau IPP, gan nad yw’n pwnc gyfarwydd. Yna gorymdeithion ni lawr Stryd y Frenhines gyda baneri gan gynnwys y faner ddu. Gwnaeth bawb, gan gynnwys plant oedd yn gorymdeithio gyda ni, cymryd eu tro i waeddi ‘Smash IPP, Set them Free’ ac ‘Our Passion for Freedom, is Stronger than their Prisons’.

Cyraeddon ni fynedfa’r carchar lle wnaeth eraill ymuno a ni oedd yn ymweld a phobol agos iddynt yn y carchar. Parhaon ni i gyd-weiddi pethau fel ‘Freedom for All, Tear down the Walls’. Ynae aethon ni i lawr top y maes parcio gerllaw lle roedd golygfa dda i gael. Roeddem yn gallu gweld y celloedd ac roedd y carcharorion yn gallu gweld ni. Gosodon ni’r baneri, cyd-waeddon a chyfarthebon ni gyda phobol yn y carchar. Parhaodd y ffrindiau, teuluoedd a’r gwrthystwyr i gyd-waeddi ‘Give them a date, Set them Free, Smash IPP!’. Danfonodd y carcharorion arwyddion atom a gofyn i ni ddychwelyd.

ipp march

Fe fydd rhagor o ddigwyddiadau yn y dyfodol. Mae’r grwp yma, Smash IPP, yn gasgliad o Anarchwyr a Gwrth-awrdurdodwyr yn ogystal a pherthnasau a ffrindiau agos carcharwyr IPP. Rydym wedi dewis sefyll yn erbyn IPP gan ei bod yn gamddefnydd amlwg gan y wladwriaeth er mwyn cosbi y sawl y mae nhw yn ei hystyried yn droseddwyr, tra bod rhai o’r troseddau gwaethaf yn cael ei wneud gan yr heddlu, beirniaid a’r ‘screws’.

Cyd-safwn a phob person yn y carchar a rheiny sydd wedi eu heffeithio ar gan y system carchardai, gan gynnwys rheiny yn y carchardai ar gyfer mudwyr sydd yn y DU. Ar y cyfan roedd yn wrthdystiad llwyddianus, roedd awyrgylch dda a dim presenoldeb gan yr heddlu. Mwy o bethau’n digwydd yn fuan,e-bostiwch smashipp@riseup.net i weithredu gyda ni.

Dilyn

Derbyn pob cofnod newydd yn syth i'ch Blwch Derbyn.