Radio Llibertat efo Eddie Ladd a Cravos

http://www.radioamgen.com/sioe/157/sioe157.mp3

Llwythi o Erthyglau diddorol o Wefan Anarchaidd.

http://libcom.org/taxonomy/term/1059/all

Gwych iawn de.

Dimbrainsdotcom / Rap Rheibus yn erbyn y System gan Llwybr Llaethog

Cerdoriaeth y Chwyldro!

http://gwynfor.net/chwyldro/

Band Meinir Ffransis, traeliodd blwyddyn a hanner mewn carchar drost yr iaith a sgwennodd y llyfryn ‘ S4C -Pwy dalodd amdani?

Ffaith rhyfedd: Oedd Meinir yn yr un cor yn y carchar a Myra Hindley!

Fideo am y Cymry aeth i gwffio yn Rhyfel Cartref Sbaen

 http://vimeo.com/5478778

Yn Saesneg ond yn son am ganu emynau yn Gymraeg. Dwi caru acen imens yr hen graduriad cwl ma!

Pleidleisiwch neb!

Oddi ar Myspace ‘vote nobody’ 2009, rant gwych!

BETH BYNNAG FO’CH PLEIDLAIS, Y LLYWODRAETH SY’N ENNILL

PLEIDLEISIWCH I NEB!

PLEIDLEISIWCH I NEB – MAE NEB YN EICH CYNRYCHIOLI CHI

Nid datganiad o rym yw’r weithred o bleidleisio ond cydnabyddiaeth o ddiffyg grym.

Pleidleisiwch dros Neb…am fod Neb yn poeni…

. . . am y gwasanaeth iechyd
502 o welyau – cyfystyr ag ysbyty cyfan – yn llawn oherwydd nad oes modd symud y cleifion. Ciw o ambiwlansys yn disgwyl y tu allan i ysbytai yn methu gollwng cleifion.

. . . am Ein Plant
Y Deyrnas Gyfunol yw’r pedwerydd gwlad cyfoethocaf yn y byd ond yma mae’r cyfran uchaf o blant yn byw mewn tlodi o blith gwledydd diwydiannol y byd. Mae ystadegau diweddar yn dangos bod 27% o blant Cymru yn byw mewn tlodi.

. . . am Fywydau
Mae lluoedd arfog o Gymru yn parhau i ymladd a marw yn y Dwyrain Canol er mwyn gwarchod buddiannau olew’r UDA. Ydy Rhodri Morgan yn cefnogi rhyfeloedd sydd wedi achosi marwolaeth 600,000 o bobl Irac? Mae e’n pallu dweud. Fe wnaeth Neb wrthwynebu’r rhyfel yn gryf!

. . . am yr Amgylchedd
Mae cynhesu byd eang yn ffaith. Mae’n rhaid i ni leihau ein defnydd o olew a nwy, nid ei gynyddu. Mae datblygu canolfan nwy hylif naturiol yn Aberdaugleddau yn abswrd, a gwallgofrwydd yw adeiladu pibell anferth a pheryglus i gario’r nwy trwy Gymru! Fe anwybyddwyd cwestiynau pobl leol sy’n poeni am eu diogelwch.

. . . am ein Swyddi
Mae diweithdra wedi codi yng Nghymru bob mis am y deng mis diwethaf, mewn rhai llefydd gan gymaint â 35%. Mae dros 600 o swyddi gweithgynhyrchu wedi eu colli yn y Canolbarth ers 2001. Mae 300 swydd wedi mynd yn Burberry yn y Rhondda a bydd mwy yn mynd wedi i gwmni Corus gael ei brynu gan gwmni rhyngwladol arall.
…Am Drafnidiaeth
Mae’r heolydd yn dagfa fawr o geir a loriau ac mae ein gwasanaethau bws a thrên, wedi eu preifateiddio, ymhlith y gwaethaf yn Ewrop.

. . . am yr Argyfwng Tai
Yn ol Shelter Cymru mae 53,000 o bobl yn ceisio dod o hyd i lety cyngor deche. Beth mae Llywodraeth y Cynulliad yn ei wneud am hyn? Annog cynghorau i werthu a phreifateiddio tai cyngor. Canlyniad hyn? Llai o hawliau i denantiaid a chyflogau bras i reolwyr cymdeithasau tai.

NEB X

CANLYNIADAU ETHOLIAD Y CYNULLIAD 2003

YN 2001 2,228,761 O BOBL OEDD Â PHLEIDLAIS O BLITH POBLOGAETH CYMRU O 2.9 MILIWN.

ROEDD LLAI NA 850,000 O’R RHEINY YN TEIMLO Y GALLENT GEFNOGI GWLEIDYDDION.

DIM OND 1 O BOB 7 BLEIDLEISIODD I’R BLAID LAFUR OND MAEN NHW’N DAL I HAWLIO MANDAD I REOLI!

PLEIDLEISIWCH I NEB

YN ETHOLIAD Y CYNULLIAD AR FAI 3!

Mae gwleidyddion yn sôn hyd syrffed am ddifaterwch, ond nid dyna’r pwynt.

Ry’n ni YN poeni am y gwasanaeth iechyd, addysg a’r materion eraill sy’n effeithio ar ein bywydau. Ond ry’n ni’n gwybod hefyd nad oes dewis go iawn.

GWLEIDYDDION A BYD Y BUSNESAU MAWRION SY’N ENNILL, BETH BYNNAG FO’N PLEIDLAIS!

Mae hanes yn dangos fod pa bynnag blaid sydd mewn grym yn gwneud dim dros trwch y boblogaeth tra’n gwneud popeth fedran nhw er lles pobl cyfoethog. Felly pam rhoi cyfle arall i’r Cynulliad ein trin fel ffyliad?

NID DIFATERWCH MO HYN OND ANTIPATHI. RHOWCH WYBOD I’R GWLEIDYDDION PA MOR AMHOBLOGAIDD YDYN NHW!

RY’N NI’N PLEIDLEISIO I NEB OHERWYDD…

“Mae dewis rhwng gwleidyddion yn ein democratiaeth ffug ni braidd fel dewis rhwng Cocoa Cola a Pepsi – r’un peth ond am y pecyn”

“Nid democratiaeth go iawn yw rhoi x mewn bocs bob 4-5 mlynedd. Rwy wedi laru ar wleidyddion yn anghofio addewidion wnaethon nhw i wella’n bywydau ni y munud y cânt eu hethol.”

“Rwy’ wedi danto ar ddewis yr ymgeisydd gorau o blith criw gwael. Mae hawl gyda bob un ohonon ni gael llais yn y modd mae’n bywydau ni yn cael eu rheoli. Rwy’n pleidleisio i neb ac yn dechrau cynrychioli fy hun!”

“Does neb ar y papur pleidlaisio yn fy nghynrychioli i ac mae natur y system yn golygu na fydd Neb byth. Does neb yn poeni am y pethau sydd o wir bwys i ni a fydd neb ond ni yn gwneud hynny.”

“Mae pob gwleidydd yn gelwyddgi – mi fyddan’n nhw’n preifateiddio popeth ac yn cachu ar bobl gyffredin.”

NA WFFT I’R BLEIDLAIS!

Ry’n ni’n credu mewn democratiaeth uniongyrchol yn hytrach na’r system bresennol o ddemocratiaeth gynrychioladol. Er mwyn bod yn rhydd ac yn hapus, mae gofyn i ni reoli ein cymunedau, ein gweithleoedd a’n bywydau.

Mae anarchiaeth yn fodd o sefyll dros ein hunain a gwrthsefyll anhegwch; mae’n fodd o rannu adnoddau fel bod gan pawb yr hyn sydd eu angen arnyn nhw, o greu byd heddychlon heb dlodi, trais a rhyfel.

Mae anarchwyr yn credu bod system gwleidyddol amgen yn bosib yn hytrach na’r system presennol lle mae lleiafrif yn gorfodi penderfyniadau ar y mwyafrif, a lle mae gan ychydig o bobl yr holl rym a’r cyfoeth.

Ry’n ni eisiau cynrychiolyddion sy’n atebol i ni, yn hytrach na phobl sy’n gwneud gyrfa o wleidydda, perchnogaeth ar y cyd yn hytrach nag elw preifat, anghenion dynol yn hytrach na thwf economaidd, cydgymorth yn hytrach na masnach rydd.

“Pleidleisiwch i mi!” medd y gwleidyddion. PLEIDLEISIWCH I NEB! yw’n galwad ni a dewch i ni drefnu dros ein hunain!

Rhys Mwyn yn Mwydro

Pync anarchaidd o argyhoeddiad dyma rhai o’i fwydradau ar y we… dwi weld o dipyn o lipstic anarchydd (ddim yn un sy’n gweithredu o ddifrif er anarchiaeth ond yn hoff o’r delwedd) be ydych chi’n ei feddwl?

Rhaid i mi ddewud dwi’n hoff o’r dyfyniad yma ganddo..

‘yr unig ffordd y medrith rhywun weithredu yn greadigol ac yn gelfyddydol drwy gyfrwng y Gymraeg yw drwy godi dau fys yn wyneb difaterwch, ac yn llythrennol drwy biso yn erbyn y gwynt’

Mae difaterwch eraill yn ddigon i lethu unrhywun gan anobaith weithiau! Ond os nad ydych yn trio yr ych wedi methu cyn dechrau.. PISWCH YN ERBYN Y GWYNT BOBOL!! cauy! (chwerthin allan yn uchel!)

Rap Rhyfel Dosbarth

Llwybr Llaethog, Rufus Mufasa, Cravos a Rhyfel Dosbarth! Gwrandwech ar y diwn canol ‘Chwyldro Sain’ i glywed areithrap wrth-gyfalafol dda…

Fama Mwynhewch mwynddarllenwyr!

Efrydau Athronyddol – Ffederaliaeth Proudhon

Dyma’r cofnodolyn ar y we am ddim, yn ymdrin a Proudhon ‘tad anarchiaeth’. Pwynt difyr o’r erthygl, mae’r awdur yn ymdebygu ‘Lladrad yw eiddo’ Proudhon i hen ddywediad pobl Dyffryn Ogwen;

‘Tasa ti’n dwyn dafad oddi ar y mynydd ers talwm mi gaet dy grogi. Tasa ti’n dwyn y mynydd, mi gaet dy neud yn Lord.’

Da de!

Anarchiaeth v Cristnogaeth yng Nghymdeithas yr Iaith?

Blog difyr gan Rhys Llwyd ynglyn ag Anarchiaeth.