‘Cysyniadau Cyfalafol’

Amhosib yw di-ystyri effaith anferthol cyfalafiaeth ar ein bywydau. Gerllaw ein newynau a’n rhyfeloedd, gerllaw ein hecsploetio a’n hymraniad o’n gyd-ddyn, gerllaw poendod a diflastod bywyd pob dydd, y mae teyrnas cyfalaf wedi newid ein canfyddiad o’r pethau sylfaenol yn ein bywydau.

Datganodd Jean-François Lyotard fel pellach, mae gwybodaeth a ffeithiau yn cael eu cynhyrchu fel nwyddau ar y farchnad. Casglwyd ein gwybodaeth fel data yn storfeydd cyfrifiadurol anferthol, a pherchnogwyd y rhain gan gorfforaethau mawr. Mae google yn cofio a hyd yn oed dyfalu ymlaen llaw ein chwiliadau, facebook yn casglu llu o ddata ar ein hoff ffilmiau, hoff ffrindiau, rhywioldeb a’i brosesu a chategoreiddio a gwneud llu o gydberthnasau.  Pam? I’w werthu, i greu hysbysebion, i greu elw. Pwrpas gwybodaeth yw ei werth masnachol, nid ei wirionedd. Elw ac arian sydd pellach yn rheoli nid yn unig ein perthnasau cymdeithasol, ond sydd wedi difetha ein pwynt cyfernod o “wir” ac “anwir”. Llithra gymdeithas i’w medd’ dod anfwyn, heb gysyniadau o gywirdeb na chydlyniad, ond hysbysebion parhaus a drysiad llwyr.

Yn ei lyfr “Society and the Spectacle” amlyga Guy Debord fel mae’r byd hwn o rithiau, o gyfryngau, hysbysebion, olygfeydd mawr, yn teyrnasu. Yn hytrach na phobl yn rheoli eu bywydau, caiff eu rheoli gan rymoedd anweledig economaidd. Mae’r dirwasgiad, chwyddiant, diweithdra, yn nigwyddiadau gwrthrychol tu hwnt i’n rheolaeth fel pobl. Er bod dirwasgiad oherwydd y ffordd trefnwn ni ein cymdeithas, ymdriniwyd ag ef fel ryw drychineb naturiol, pŵer duwiol tu hwnt i’n rheolaeth. Mae’r perthnasau rhwng pobl, wedi troi mewn i berthnasau rhwng pethau ar y farchnad. Nid gweithredwyr ydym, ond gwylwyr, yn gwylio cwrs ein bywydau yn cael eu penderfynu ni, yn gwylio’r olygfa fawr, yr hysbysebion, y newyddion, yr Olympics, y Jiwbili. Gwyliwn pornograffig yn lle cael rhyw. Eisteddwn yn ein cartrefi yn gwneud dim byd, yn gwylio pobl eraill ar sioeau realiti yn gwneud dim byd.

Ond nid yw hyn yn ein bodloni. Mae cyfnodau o argyfyngau economaidd hefyd yng nghyfnodau o argyfyngau dirfodol, emosiynol. Yn ofer, ceisiwn lenwi’r bwlch wrth ddiffinio ein hun trwy’r hyn da ni’n prynu, trwy siopa mwy, ond mae’r rhith yn dechrau chwalu. Mae gwedd pob wyneb prysur ar strydoedd llwyd ein diffeithdir dinasol yn gwaeddi allan mewn ing: Ble ydw i? Beth ydw i’n neud? Beth yw’r pwynt?

Mae crafangau cyfalaf yn ymdreiddio mor bell â’n canfyddiad o ofod ac amser. Wrth i’r byd globaleiddio, wrth inni gyfathrebu i ochr arall y byd mewn eiliad a theithio mewn oriau, y mae’n llawer llai. I arian, nid oes gofod pellach yn bodoli. Lle cynt, roedd rhaid symud tunellau o aur, nawr mi drawsgludwyd biliynau yn o bunnoedd yn electronig pob eiliad, ym mhob cyfeiriad a thros bob border. Prynwyd a werthwyd niferoedd anghredadwy o stociau a nwyddau, stociau mewn cwmni yn China, bareli o olew, stociau mewn ein bywydau ni a’n lles ni, trwy wasgiad bwtwn gan ddyn yn Wall St. Mae arian, ac felly cyfalaf, wedi trosgynnu ei gynrychiolaeth ffisegol, a bellach mae holl gyfoeth ein llafur, holl rym ein cymdeithas yn bydoli fel ystadegyn ar gyfrifiadur.

Yn debyg fel mae arian yn ein canoli a chreu cysylltiadau byd eang, canolwyd amser. Cynt, rhywbeth annibynnol a hynodwedd oedd amser. Rhannwyd y dydd i ddeuddeg awr fras yn y Gorllewin cyn-diwydiannol. Ond y cyfnod o olau haul oedd hyn, felly yn yr haf, hirach oedd  awr a hirach oedd amser. Daeth clociau, ond prin un am bentref. Ni chanolwyd – roedd yr amser yn Abertawe yn wahanol i’r amser yn Aberhonddu “ar yr un pryd” – er nid oedd ffordd o wybod gan wahanwyd gan ofod mor fawr. Ond gyda diwydiannu daeth y rheilffordd, llai oedd y pellter, a safonwyd amser. Wrth i’r ffatri disodli’r fferm a’r gweithdy bychan, disgyblwyd amser. Ni ddewisodd y llafurwr mwyach pryd i ddechrau gweithio a phryd i fwynhau, ond osodwyd oriau gweithio gan y perchennog, a gosodwyd yr oriau arno ef gan gystadleuaeth a galwad y farchnad. Mecanyddwyd amser, ac erbyn heddiw mesurwyd yn union a chanolwyd dros y byd gan loerennau. (Wrth gwrs, nid oes amheuaeth am fudd hyn i ymchwiliadau gwyddonol; gorthrymder llym clociau o’n bywydau pob dydd yw’r broblem) Nifer yr oriau penderfyna nifer y punnoedd ein tâl. Wrth i ni siopa, rydym yn ystyried faint o oriau fydd rhaid gweithio er mwyn cael yr arian i brynu ryw nwydd. Wrth i’n horiau o lafur cael eu hecsploetio, wrth i ni golli rhan fawr ohonynt i’n bos sy’n talu ni llai na werth y nwydd cynhyrchwn, ac wrth i bob awr o waith fod yn wastraff o’n bywydau, rydym yn byw amser marw. I newid hyn, i “fyw heb amser marw” oedd cri chwyldroadol rhai megis Deboard, y Situationists, yn 1968. Mae cyfalaf fel cysyniad, elw, yn dibynnu ar amser yn llwyr – cyfradd elw sydd yn bwysig – mae derbyn mil o bunnoedd yr awr o fuddsoddiad yn well na mil o bunnoedd y mis. “Time is money”, nid oes amheuaeth. Felly trechwyd amser gan gyfalaf.

Yr ateb? Un syfrdanol ond un syml. Ie, rhaid meddiannu’r strydoedd, meddiannu’r ffatrïoedd, meddiannu’r ysgolion, y teuluoedd, ond rhaid hefyd ail-feddiannu amser, ein meddyliau ac felly ein bywydau. Pob tro y barnwn wybodaeth nid gan ei werth ariannol, ond ei wirionedd a’i brydferthwch, wnawn hyn. Pob tro y trown off y teledu, gan greu cerddoriaeth neu gelf neu fwynhad, a’n ffrindiau a dieithrid, nid am arian ond am bleser, wnawn hyn. Pob tro y anwybyddwn y clociau, gan fynd am dro diderfyn i’r coed, gan barhau i ddarllen neu ganu neu garu neu feddwi yn llawn brwdfrydedd tan oriau man y bore (heb ots bod gwaith yn hwyrach), wnawn hyn.

Yn ôl eich clociau heirdd,

 Bob bore codwch chwi:

Y wawr neu wyneb haul

 Yw’r cloc a’n cyfyd ni;

Y dyddiaduron sydd

 Yn nodi ‘r haf i chwi;

Ond dail y coed yw’r llyfr

 Sy’n dod â’r haf i ni.

O Alun Mabon, John Ceiriog Hughes

Advertisements

Rhowch sylw

Dim sylwadau eto.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s