Gwneud synnwyr o ecoffeminyddiaeth a’r ol-drefedigeithol.

Yr wyf wedi bod yn ymchwilio i beth yn union yw athroniaeth ecoffeminyddiaeth. Mae’n syniad weddol newydd felly ar adegau mae modd teimlo nad oes consensws eto ynglŷn â beth yn union ydi o! Defnyddwyd y term yn gyntaf y ffeminydd ffrenig Françoise d’Eaubonne yn ei llyfr Le Féminisme ou la Mort.
Un peth sy’n sicr ynglŷn â ecoffeminyddiaeth yw’r modd y mae’n cyd-berthnasu gorthrwm ecolegol gyda gorthrwm merched o dan system gyfalafol a patriarchaidd.
Offer neu adnodd i’w defnyddio yw’r ddaear a menywod o dan y drefn bresennol yn ol ecoffeminyddion. Un broblem yr wyf wedi dod ar ei thraws wrth ymchwilio i ecoffeminyddiaeth yw’r ffaith bod yna dau brif ffrwd ohono yn croes-ddweud eu gilydd i raddau.
Un feddylwraig sydd yn cynrychioli y ecoffeminyddiaeth ol-drefedigaethol a’r un (yn ol rhai) sydd yn breintio nodweddion ‘benywaidd’ yw Vandana Shiva.

Vandana Shiva

Vandana Shiva

Dywedai;
‘Ecological feminism creates the possibility of viewing the world as an active subject, not merely a resource to be manipulated and appropriated. It problemizes ‘production’ by exposing the destruction inherent in much of what capitalistic patriarchy has defined as productive and creates new spaces for the perception and experience of the creative act…
…Ultimately they [y cyfalafwyr] want to bring the act of production, the power of creation, which hereto lay with women and with nature, under their control, the control of the ‘pure’ male spirit’ (t.34-45 Ecofeminism)
Dywed eraill (megis Janet Biehl) mai’r gorthrymwyr a phatriarchaeth sydd wedi priodoli menywod gyda nodweddion ‘benywaidd’ anelwig . Credai felly bod breintio y nodweddion yma mae’r gorthrymwyr wedi priodoli i fenywod yn ddinistriol ac yn tanseilio hanfod ffeminyddiaeth.
I feddylwragedd fel Janet Biehl mae ‘ffeminyddiaeth’ yn ei hanfod yn syniad a geisiai ddileu’r rhagdybiaethau hyn ynglŷn â’r gwahaniaethau rhwng dynion a merched. Os mae ecoffeminyddion yn derbyn y rhagdybieithau a hyd yn oed eu dathlu mae hyn yn golygu eu bod i raddau yn cydsynu gyda syniadau patriarchaidd ynglyn a’r gwahaniaethau rhwng menywod a dynion mae feminyddion eraill yn ceisio brwydro!
O be yr wyf wedi ei ddarllen mae ecoffeminyddiaeth yn agos iawn yn athronyddol i anrcha-ffeminyddiaeth. Mae’n debyg I anarchiaeth yn y modd ei fod yn ddisgwrs agored sydd gyda anghytuno yn rhan anatod ohoni (hyd yn oed rhywbeth i ddathlu mentrwn ddweud!) Credaf ei fod yn wir bod ein system presenol yn egsbloitio y ddaear am ei hadnoddau ac yn egsbloitio menywod. Wrth eu troi fewniI cathweidion domestig, tanseilio eu hyder fel eu bod yn dibynu brynu nwyddau harddwch, eu gwneud yn gaethweision cyflogedig (wage slaves?) i enwi rhai.
Oes unrhyw un arall wedi ymchwilio i ecoffeminyddiaeth? Yr wyf wedi sylwi bod y ffrwd sydd yn ‘dathlu’r benywaidd’ yn dueddol o fod yn feddylwragedd ol-drefidigaethol, a bod y meddylwragedd sydd yn cyhuddo’r ffurf hon o ecoffeminyddiaeth o danseilio’r cysyniad o gydraddoleb yn orllewinol. Mae’r ddau du yn dadlau’n dda a dwi’n disgyn rhwng dwy stol. Beth yw eich barn chi?

Lawnsio gwasanaeth Cyfieithu Anarchaidd Arlein!

Mae Anarchwyr De Cymru, Croess Ddu Caerdydd, Bwyd Nid Bomiau Cymru, Rhwydwaith Sgwatwyr Caerdydd a grwpiau tebyg angen gwasanaeth cyfieithu Cymraeg effeithiol a chyson.

Mae’r rhestr ebyst welshtranslation@lists.riseup.net yn un o gyfieithwyr gwirfoddol sy’n medru gwneud y gwaith yma. Byddwn ond yn cyfieithu:

Dogfennau / posteri / taflenni / gwefannau ac ati sydd yn di-elw, nad ynt yn hierarchaidd ac o safbwynt anarcho-sosialaidd (mwy neu lai).

Y syniad yw hyrwyddo yr e-bost i grwpiau ymgyrchu yng Nghymru, yna maent yn medru anfon beth bynnag y maent angen ei gyfieithu atom. Mi fydd gwirfoddolwyr sydd ar y rhestr ebyst yn optio imewn i gyfieithu ac yna yn ei bostio fynnu ar y grwp mewnol i’r cyfieithiad gael ei brawfddarllen. Yna caiff y cyfieithiad gorffenedig yn cael ei yrru nol at y grwp/pobl a wnaeth ofyn amdano.

ACC

Mi fyddym yn cychwyn ar cyfieithu gwefan ‘Frack Free Wales’  (heb ei lawnsio eto) fel ein prosiect cyntaf.

Mae’r frwydr dros hawliau iaith yng Nghymru yn frwydr yn erbyn Globaleiddio. Dylai propaganda ymgyrchoedd anarcho-sosialaidd, amgylcheddol a.y.y.b. fod yn ddwyieithog yng Nghymru.

Ydych chi eisiau gwirfoddoli? Ebostiwch ar welshtranslation@lists.riseup.net a cewch eich hysgwannegu i’r rhestr ebyst!

Taithwybodaeth y Groes Ddu Anarchaidd o Belarws yng Nghaerdydd

 Bydd Croes Ddu Anarchaidd Caerdydd yn cynnal sgwrs gan gyfaill o’r Groes Ddu Anarchaidd yn Belarws yn The Wells Hotel ar Ddydd sadwrn y 23 ain o Chwefror.Bydd bwyd fegan ar gael am gyfraniad yn dilyn y sgwrs. Dyma’r digwyddiad ar Facehook.

Amser: 6.00yh ar y 23ain o Chwefror

Lleoliad: The Wells Hotell, 77 Stryd Craddock, Glanyrafon, CF11 6EW

Dolen i wefan Croes Ddu Anarchaidd Caerdydd.

BEARUS ABC

Croeso i bawb.

Cefndir y Taithwyodaeth

Er gwaethaf croesawu rhyddhad Pavel Syramolatau ym mis Medi 2012, mae 5 cymrodyr a gefnogir gan y Groes Ddu Anarchaidd yn dal mewn carchardai ym Melarws ac yn wynebu blynyddoedd mewn carchar ers iddynt gael eu ffeindio’n euog o amrywiaeth o droseddau yn 2011.

Cafodd Artsiom Prakapenka ei garcharu am ymosod ar bencadlys y KGB yn Bobruisk, mewn unoliaeth gyda anarchwyr a cafodd eu harestio yn 2010. Mae’n wynebu 7 mlynedd o garchar.

Artsiom Prakapenka

Artsiom Prakapenka

 Mae Jauhen Vaskovich yn gwynebu yr un peth, wedi ei gyhuddo o’r un drosedd.

Gwynebai Ihar Alinevich 8 mlynedd o garchar, wei ei gyhuddo o ymosod ar y llysgenhadaeth Rwsieg yn Minsk mewn unoliaeth gyda anarchwyr o Rwsia yn yr achos Khimki a oedd o broffil uchel. Fe’i cafwyd yn euog hefyd o losgi bwriadol yn y Belarusbank ac ymosod ar ycasino ‘Shangri La’ . Mae’n gwadu y cyhuddiadau hyn i gyd, ond cafodd ei herwgipio gan heddlu cudd pan oedd ym Moscow a cafodd ei ecstradeiddio’n anghyfreithhlon i Belarws. Cafodd ei gyhuddo hefyd o gymryd rhan mewn gwrthdystiad wrth-filitaraidd ger y pencadlys y ‘Staff Cyffredinol’ yn Minsk.

 

Banner yn galw am ryddhad  Ihar Alinevich ac eraill.

Banner yn galw am ryddhad Ihar Alinevich ac eraill.

Cafodd Aliaksandr Frantskievich ei ddedfrydu i 3 blynedd o garchar am gymryd rhan mewn ymosodiad ar adeilad Ffederasiwn yr Undebau Llafur (a reolwyd gan y wladwriaeth) ac am hacio cyfrifiadurol. Er bod ganddo broblemau iechyd difrifol (dim ond un aren sydd ganddo ef) mae dal yn cael ei ddal mewn ‘cell cyn-achos llys’.

Cafwyd Mikalai Dziadok hefyd yn euog o yr ymosod ar adeiladau y ‘Shangri La’ ac yr undebau llafur, a chymryd rhan yn y gwrthdystiad wrth-militaraidd, fe’i dedfrydwyd i 4.5 mlynedd ar ôl cael ei ddal yn anghyfreithlon gan yr awdurdodau. Mae hefyd yn gwadu’r cyhuddiadau yn ei erbyn.

 

Mikalai Dziadok

Mikalai Dziadok

Mae’r difrod troseddol y mae’r cymrodwyr yma wedi cael eu cyhuddo ohono ddim ond yn dod i swm o arian llai na ychydig ganoedd o ddoleri ym mhob achos. Maent yn cael eu cadw mewn amodau garw, adlewyrchai hyn y ffaith nad ynt yn ufuddhau i drefn y carchar.

Mae’r euogfarnau hyn yn rhan o ormes ideolegol o’r anarchwyr yn Belarws. Maent yn deillio o’r adfywiad mewn anarchiaeth ym Melarws yn y blynyddoedd diwethaf. Yn wahanol i rai wledydd eraill a oedd yn gyn-aelodau o’r Undeb Sofietaidd ac unbenaethau modern eraill, nid yw anarchwyr yn ffurfio cyfran fach o’r carcharorion a wrthdystiai o blaid democratiaeth ac yn erbyn y wladwriaeth a’i llygredigaeth. Maent mewn gwirionedd bron yn cyfrio am hanner y ‘carcharorion gwleidyddol’ yn Belarws. Mae hyn yn rhannol oherwydd ei bod yn bosibl cael diddymiad o’r amser carcharu os byddwch yn derbyn eich euogrwydd ac yn ysgrifennu ac erfyn am faddeuant gan y wladwriaeth. Nid yw y 5 yma yn fodlon gwneud hyn.

Mae’r ABC Belarwseg wedi ymgyrchu’n gyson iddynt gael eu rhyddhau, ac yn y tymor byr er mwyn caniatáu ymweliadau, meddyginiaeth, llythyrau a llenyddiaeth i’r carcharorion. Maent hefyd yn codi arian ar gyfer ffioedd cyfreithwyr ac i brynu bwyd i’r cymrodyr. Gyda chefnogaeth gan y Ffederasiynau Anarchaidd Rhyngwladol (IFA-IAF) y maent yn mynd ar daith drwy Ffrainc, yr Eidal, yr Almaen, Sbaen a’r DU, er mwyn codi ymwybyddiaeth a sbarduno unoliaeth pellach. Mae siawns dda o lwyddo (oleiaf yn rhannol) oherwydd mae’r Llywydd Belarwsaidd, Alexander Lukashenko wedi mynegi dymuniad i’r wlad ymuno â’r UE. Mae son y caiff hyn ei ystyried os yw sefyllfa hawliau dynol yn y wlad yn cael ei ymdrin ag ef.

Bydd y siaradwr ABC Belarws yn y DU tua canol mis Chwefror – tan canol mis Mawrth i drafod y sefyllfa ar gyfer gweithredwyr yn y wlad ac i adeiladu unoliaeth ar gyfer y carcharorion.Os gwelwch yn dda ystyriwch drefnu cyfarfod.

Am fwy o wybodaeth am y carcharorion a’r ABC yn Belarus: http://abc-belarus.org

Y cefndir uchod wedi ei gyfieithu o’r wefan wreiddiol yma.