Bwyd Nid Bomiau – Coginio ar gyfer Heddwch

Wedi ei gyfieithu gan y grwp: welshtranslation@lists.riseup.net

1343_1000_movement_painting_v

COGINIO AR GYFER HEDDWCH

Pan fo un biliwn o bobl yn llwgu bob dydd, sut y gallwn wario punt arall ar ryfel? Mae Bwyd Nid Bomiau yn fudiad gwirfoddol sy’n adennill bwyd a fyddai fel arall yn cael ei daflu, ac yn rhannu prydau fegan a llysieuol am ddim gyda’r rheiny sy’n llwglyd mewn dros 1,000 o ddinasoedd ar draws y byd fel protest yn erbyn rhyfel, tlodi, a dinistr yr amgylchedd. Rydym hefyd yn darparu bwyd a chyflenwadau i oroeswyr trychinebau naturiol, a phobl sy’n cymryd rhan mewn streiciau, gorymdeithiau a protestiadau eraill.

Nid yw Bwyd Nid Bombiau yn elusen ond mae’n ceisio rhoi diwedd i’r argyfwng o dra-arglwyddiaeth ac ymelwad corfforaethol  drwy weithredu di-drais uniongyrchol fel na orfodir neb i sefyll mewn llinell i fwyta mewn ceginau cawl neu fyw ar y stryd. Nid oes gennym unrhyw arweinwyr ffurfiol ac rydym yn ceisio cynnwys pawb yn ein proses gwneud penderfyniadau drwy gonsensws. Mae pob grŵp yn adennill bwyd a fyddai fel arall yn cael ei daflu; paratoi prydau bwyd fegan a llysieuol poeth a ffres a gaiff eu rhannu mewn llefydd cyhoeddus gweledol i bawb heb gyfyngiad; ac yn dosbarthu bwydydd, dillad a chyflenwadau eraill gyda’r gymuned.

Cafodd y grŵp cyntaf ei ffurfio yn Cambridge, Massachusetts yn 1980 gan wyth o weithredwyr di-niwcliar. Fe ffurfiwyd ail grŵp yn San Francisco yn 1988 lle dechreuodd yr heddlu arestio ein gwirfoddolwyr am y “drosedd” o wneud datganiad gwleidyddol, gan wneud dros 1,000 o arestiadau. Mae’r heddlu hefyd wedi arestio ein gwirfoddolwyr am fwydo pobl llwglyd mewn nifer o ddinasoedd eraill yn yr Unol Daleithiau, gan gynnwys Middletown, Connecticut, Tampa a Orlando, Florida, Arcata a Los Angeles, California. Gwnaeth yr heddlu arestiadau hefyd yn Belarws. Yn 1994 datganodd Amnest Rhyngwladol y byddai unrhyw wirfoddolwyr Bwyd Nid Bombiau a fyddai’n cael eu dedfrydu i garchar yn cael eu hystyried yn “Garcharorion Cydwybod” ac y byddent yn gweithio ar gyfer ein rhyddhau yn ddiamod.

Mae bron dwsin o wirfoddolwyr ar hyn o bryd yn y carchar yn yr Unol Daleithiau unai wedi eu fframio neu eu caethiwo drwy gynllwyn terfysgol yr FBI. Mae gwirfoddolwyr wedi rhannu bwyd mewn protestiadau gwrth-globaleiddio mewn llawer o ddinasoedd, gan gynnwys Seattle, Cancun, Miami, Gutenberg, a Toronto. Bwyd Nid Bomiau a drefnodd yr ymdrech cymorth bwyd ar gyfer goroeswyr Corwynt Katrina a Sandy. Fe wnaeth gwirfoddolwyr hefyd fwydo y gweithwyr achub yn Efrog Newydd ar ôl 9/11; dechrau llochesi achub anifeiliaid yn Slofacia, darparu bwyd ar gyfer 100 diwrnod yn ystod y Chwyldro Oren yn yr Wcráin, bwydo Camp Casey yn Texas, gwersylloedd ar y ffin ym Mhalesteina, Gwlad Pwyl a Mecsico; gweithwyr oedd ar streic yn Korea, helpu i ddymchwel llywodraeth Gwlad yr Iâ, cefnogi ceginau mewn cannoedd o symudiadau ‘Occupy’ gan gynnwys Occupy Wall Street, Boston, Washington DC, Moscow a Budapest . Mae Bwyd Nid Bomiau yn cyd-weithio gyda grwpiau fel Earth First!, Mudiad Hawliau Anifeiliaid Fferm, yr IWW a Gweithredu Gwrth Hiliol. Mae gweithredwyr Bwyd Nid Bomiau wedi dechrau prosiectau fel Indymedia, Beiciau Nid Bombiau, Cartrefi Nid Carchardai, Bwyd Dim Lawntiau, y mudiad radio rhydd, Really Really Free Markets, Anarchwyr yn Erbyn y Wal a llawer o ymdrechion ar lawr gwlad eraill. Mae gan y mudiad lyfr 184 o dudalennau “Hungry For Peace ” sy’n darparu gwybodaeth i helpu pobl ddechrau a chynnal Bwyd Nid Bomiau lleol. Mae copi ar gael ar y wefan. Gallwch ymuno â Bwyd Nid Bomiau drwy gymryd camau uniongyrchol tuag at greu byd yn rhydd o dra-arglwyddiaeth, gorfodaeth a thrais.

Mae bwyd yn hawl, nid yn fraint …… Unoliaeth nid elusen.