Arfau Dwr yn dod i Gymru a Lloeger

Mae’r ffilm arswydus hwn yn dangos union beryglon arfau dwr. Un peth nad yw’r ffilm yn nodi bod cemegion yn cael ei hychwanegu i’r arf dwr a gallu golygu bod rhywyn a gaiff eu taro gan y ‘dwr’ yn cael eu llosgi. Mae hyn wedi digwydd eisioes yn Chile ac yr Almaen.

 

Yn hytrach na gwneud ein cymdeithas yn un mwu saff, bydd rhoi arfau o’r fath i heddlu yn sicr o gynyddu’r nifer o bobl yn cael eu hanafau a’i lladd gan yr heddlu. Ers 1990 mae 1476 o fobl wedi marw ar ol dod i gyswllt gyda’r heddlu, mae’r rhif hwnnw llawer iawn uwch na pobl sydd wedi eu lladd mewn terfysgiedd, protestiadau neu hyd yn oed gan derfysgwyr. 

Un rheswm y mae’r heddlu yn ei ddefnyddio er mwyn cyfiawnhau arf o’r fath yw terfysgoedd 2011. Os cofiwn yn gywir, heddwas yn saethu a lladd dyn ag arwaenodd at y terfysgoedd. Sut felly gall rhoi rhagor o arfau i’r heddlu atal terfysgoedd os mai heddlu arfod a eu cychwynodd yn y lle cyntaf? Cyfiawnhad tila arall y mae’r heddlu yn ei wthio yw’r syniad fod angen arfau o’r fath i reoli protestiadau yn erbyn y torriadau. Mae hyn yn engrhaifft amlwg o’r heddlu yn ceisio dychryn pobl rhag gweithredu eu hawl i brotestio.

I wrthwynebu yr arf dwr yma ysgrifennwch erbyn y 28fed o Chwefror at yr heddlu metropolitan; watercannonengagement@mopac.london.gov.uk

Datganiad Stop NATO Cymru

Wedi ei gymryd o Indymedia.

Ddoe fe cafodd sawl banner ei ollwng mewn mannau gawhanol yn Casnewydd, de Cymru mewn gweithred o unoliaeth gyda’r NATO 3 ag i lawnsio y datganiad isod a cafodd ei ddosbarthu i pobl yn canol y dref.
514866.jpg.indyscaled
Am ragor o wyboadaeth am y NATO 3 dilynnwch y ddolen yma.

514868.jpg.indyscaledDatganiad Stop NATO Cymru

Eleni, bydd NATO yn cynnal eu cynhadledd flynyddol yn y Celtic Manor yng Nghasnewydd, de Cymru. Yn gynnar ym mis Medi 2014 bydd Obama, Hollande, Cameron, Merkel ac eraill yn dod at ei gilydd ar gyrion y ddinas hanesyddol Gymreig hon. Mae’r ‘arweinwyr rhyngwladol’ hyn a’u cynghreiriaid i gyd yn uniongyrchol gyfrifol am farwolaeth ar raddfa eang, teithiau artaith anghyfreithlon, a rhyfeloedd a gaiff eu hymladd er mwyn diogelu buddiannau busnes Gorllewinol a llwybrau cyflenwi adnoddau. Bydd llawer o bobl o Gasnewydd, Caerdydd, Bryste a thu hwnt, yn gwrthwynebu’r gynhadledd ac yn defnyddio amrywiaeth o dactegau i wrthdystio yn ei erbyn. Rydym ni yn rhwydwaith wrth-gyfalafol, wrth-militaraidd yn ne Cymru yn cynllwynio i hwyluso mobileiddiadau a darparu lle i weithdai, digwyddiadau rhannu sgiliau, a digwyddiadau cymdeithasol cael eu cynnal. Rydym yn trefnu heb arweinwyr ac nid ydym yn cytuno gyda bomiau na meistri.

Mae NATO yn aml wedi defnyddio’r term ‘ymyrru’n ddyngarol’ i gelu’r ffaith eu bod mewn gwirionedd yn ymladd dros fuddiannau strategol, economaidd a gwleidyddol y dosbarth elit o fewn aelod-wledydd NATO. Mae militariaeth a chyfalafiaeth yn rhan o’r un strwythur pŵer byd-eang. Mae beirniadaeth a chyfwynebiaeth o gyfalafiaeth yn agwedd anhepgor o ein safiad gwrth-militaraidd.

Ar hyn o bryd, mae NATO yn gynghrair arfog gyda dros 5000 arf niwclear. Fe’i sefydlwyd (i fod) i amddiffyn y ddwy ochr yn ystod y Rhyfel Oer, a dylai wedi cael eu diddymu pan ddaeth yr Undeb Sofietaidd i ben. Yn lle hynny, mae wedi ehangu a dod yn rym cynghreiriol ymosodol, yn cymryd rhan mewn rhyfeloedd gyda meddylfryd croesgadwr.

Am bron i ddeng mlynedd mae wedi bod yn cynnal y rhyfel yn Afghanistan, rhanbarth hanesyddol arwyddocaol rhwng y Gorllewin a’r Dwyrain, lle mae tua 100,000 o sifiliaid diniwed wedi marw a thair miliwn o bobl ddiniwed wedi dod yn ffoaduriaid.

Nid yw beirniadaeth o filitariaeth a chyfalafiaeth yn dod i ben gyda NATO: Y mae’r gwariant milwrol blynyddol fyd-eang ar hyn o bryd dros £ 1.072.600.000.000. Amcangyfrifir fod y gwariant hwn yn hafal i £150 y pen yn fyd eang. Cyllideb filwrol y DU yw’r pedwerydd mwyaf yn y byd. Yn y cyfnod hwn o gynni mae’n rhaid i ni fynnu i wybod pam bod gwariant milwrol mor uchel a datgelu creulondeb y rheini mewn safleoedd o bŵer yn rhyngwladol.

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwynebu materion llawer pwysicach na llongau tanfor ac awyrennau ymladd. Mae pobl eisiau arian cael ei wario ar gyfleusterau lleol a hygyrchedd i isadeiledd iechyd a cymdeithasol. Hyd yn oed pan wnaiff y fyddin rhai torriadau, mae’r rhain bron wedi bod yn gyfan gwbl effeithio ar bobl – yn hytrach na phethau fel prynu arfau- drwy leihau personél, cyflogau is a phensiynau. Mae’r DU dal yn bwriadu i wario bron £160,000,000,000 ar arfau newydd erbyn 2022, gan gynnwys £35.8 biliwn ar longau tanfor niwclear sydd wedi eu dylunio i beidio cael eu defnyddio.

Er bod pobl o gwmpas y byd yn ei chael yn anodd darparu’r pethau fwyaf sylfaenol ar gyfer eu teuluoedd, mae llywodraethau yn dal i afradu adnoddau helaeth ar ymyriadau milwrol sydd yn wastraffus o adnoddau ac o fywydau, ac yn adlewyrchu paradeimau sydd wedi dyddio.

Mae’r UDA, o dan banner NATO, dal i weithio i osod system ‘amddiffyniad taflegryn’ yn Ewrop, ac yn profocio ras arfau gyda Rwsia. Nid ydym yn cytuno gyda’u cynlluniau ar ein cyfer. Mae pobl mewn cymunedau ledled Ynysoedd Prydain yn gwrthdystio yn erbyn canolfannau milwrol yn eu hardal. O Aberporth, Ceredigion i Menwith Hill yn Swydd Efrog a RAF Waddington yn Swydd Lincoln, ac o Faslane ger Glasgow i EDO yn Brighton, mae pobl leol yn gwrthwynebu militariaeth.

Mae gan Gasnewydd hanes radicalaidd. Yr oedd gwrthryfel y Siartwyr, sydd yn dathlu ei 175ain mlwyddiant eleni, y gwrthryfel arfog ar raddfa eang olaf yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Cafodd darn poblogaidd o gelf gyhoeddus a oedd yn dathlu’r gwrthryfel, ei chwalu yn gynnar (cyn iddo gael ei hamserlennu) fel rhan o ail ddatblygiad canol y dref, sydd yn cael ei harianu gan fenthyciad o £90miliwn a roddwyd i ddatblygwyr gan y cyngor wrth iddyn nhw dorri cyllideb gwasanaethau sylfaenol. Mae’r cais naïf i ailfywiogi’r dref drwy bwmpio arian cyhoeddus i gwmnïau preifat yn ymuno rhestr hir sydd yn cynnwys LG, Y Cwpan Ryder, a nawr cynhadledd NATO.

Gyda miloedd o bobl o bob rhan o dde Cymru a thu hwnt, rydym am wrthwynebu cynhadledd NATO a pharhau i weithredu yn erbyn militariaeth, creiriau Rhyfel-Oer, a chyllidebau amddiffyn chwyddedig.

Gobeithiwn y byddwch chi’n medru ymuno gyda’r digwyddiadau, mobileiddiadau a gweithgareddau i wrthwynebu NATO a’r arweinwyr rhyngwladol sydd yn dod i Gasnewydd. Mae llawer wedi ei gynllunio rhwng nawr a mis Medi. Rydym yn bwriadu bod yn rwydwaith agored a chynhwysol, yn gweithio gyda’n gilydd, gyda chymaint o fobl a phosib i ganfod strwythurau lleol a rhyngwladol nad ydynt yn hierarchaidd fel strwythurau amgen i’r systemau o ecsbloetio, tra bod yn ymwybodol o ymdreiddiad posib y wladwriaeth a corfforaethol i’n mudiad. Caiff ein gwefan ei ddiweddaru gyda newyddion a gwybodaeth, dyma ein e-bost;  stopnatocymru@riseup.net

Stop NATO Cymru, rhan o’r Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd

wedi ei gefnogi gan

Anarchwyr De Cymru, Cymru Wales IWW, Bwyd nid Bomiau Caerdydd, Bwyd nid Bomiau Abertawe, Dim Ffiniau De Cymru, Bryste yn Erbyn y Fasnach Arfau

Dilynwch y ddolen hon i weld lluniau’r banneri:  http://www.indymedia.org.uk/en/2014/01/514865.html Stop NATO Cymru

Erthygl Anarchaidd ar y wefan ‘Pobl Caerdydd’

Croeso i’r Caerdydd ‘arall’: Sgwotio yn lledaenu ar draws y ddinas gan Efa Supertramp o’r wefan Pobl Caerdydd

512177.jpg.indyscaled-600x400

Cynghanedd (?) Anarchaidd Anhysbys yn Llanberis

Diolch i Morgan Powell am ddod a’r darn o graffiti yma i’n sylw drwy ei gyfrif trydar. BX5sPrVIYAALu9v.jpg large

Rhyddid i’r “NATO 3”! Galwad am Unoliaeth ar gyfer yr Achos Llys

http://nato5support.wordpress.com/
https://www.wepay.com/donations/nato-5-defense

Ar Ionawr y 6ed bydd achos y “NATO 3”, sef Brent Betterly, Brian Jacob Church, Jared Chase – yn cychwyn. Maent wedi eu cyhuddo o gynllwyn, terfysgaeth a llosgi bwriadol. Bydd dewis rheithgor yn dechrau ar y 6ed gyda’r datganiadau agoriadol. Fe ddisgwylir yr achos ei hunain i ddechrau ar y 13eg ac fe ddisgwylir iddo barhau am hyd at 3 wythnos. Yn ystod yr achos, fe fyddwn yn anfon y wybodaeth ddiweddaraf am yr achos, fel gall eu cefnogwyr ar draws y byd wybod be sydd yn digwydd tu fewn i’r llys. Mae’r diffynyddion angen cefnogaeth ac unoliaeth o du allan y llys nawr mwy nag erioed! Maent yn peryglu 40 mlynedd o’u bywydau yn y carchar drwy fynd i’r llys a chymryd safiad yn erbyn gormesu ymgyrchwyr.

nato3

Mae 3 peth gallwch chi ei wneud nawr i i’r “NATO 3” i’w cefnogi yn ystod yr achos:
1. Cyfrannu at eu cronfa gyfreithiol.
2. Trefnu digwyddiad o unoliaeth yn eich dinas.
3. Anfon cardiau a llythyrau atynt.

1. Codi arian
Mae angen i ni godi tua $10,000 ar gyfer eu hamddiffyniad cyfreithiol. Mae’r arian hwn yn cynnwys costau megis ffioedd tyst arbenigol, deunyddiau cydlynu amddiffyn (ee, llyfrau nodiadau, llungopïau, ac ati), paratoi tystiolaeth ac anghenion cyflwyno, yn ogystal ag ymchwil cyfreithiol. Y mwyaf o arian yr ydym yn codi, cryfaf fydd eu hamddiffyniad yn y llys!
Gallwch gyfrannu ar-lein hefyd. Gallwch hefyd cyfrannu gyda gostyngiad treth drwy yrru siec neu archeb arian at:

8th Day Center for Justice
205 W. Monroe St Suite 500
Chicago, IL 60606
Sicrhewch eich bod yn ysgrifennu “8th Day Center/NATO 5 Defense Fund” yn y llinell memo.
2. Digwyddiadau Unoliaeth
Rydym yn galw am ddigwyddiadau unoliaeth o gwmpas y byd ar gyfer “NATO 3” yn ystod eu hachos llys. Trefna barti dawns, protest sŵn, parti ysgrifennu llythyrau, neu sut bynnag fodd yr ydych eisiau codi ymwybyddiaeth ynghylch yr achos a dangos unoliaeth gyda’r diffynyddion. Casglwch arian ar gyfer eu cronfeydd amddiffyn cyfreithiol ac wedyn gofynnwch i bawb arwyddo’r cerdyn da chi! Yna anfonwch luniau atom a disgrifiadau o’ch digwyddiad i nato5solidarity [at] gmail.com fel y gallwn rannu’r lluniau yma gyda’r diffynyddion!

tumblr_m4eo6h47d81r4pq5go2_1280

 3. Cardiau a Llythyrau
Mae’r diffynyddion yn cael eu dal mewn amodau creulon yn ‘Cook County Jail’ am aeaf arall ac yn ychwanegol i hyn mae straen ychwanegol yr achos arnynt. Mae angen llythyrau a chardiau arnynt i roi hwb i’w hysbryd a’u cadw’n gryf. Bydd llwythi o lythyrau a chardiau yn dangos iddynt nad ydynt ar ben eu hunain! Yn ddiweddar fe wnaethom gyhoeddi ein hymgyrch “We’ve Got Your Back!” ymgyrch ysgrifennu llythyrau, felly dylech gynnwys yr ymadrodd hwn yn eich cardiau a llythyrau fel y gallant weld cryfder ein rhifau!

Brent Betterly
# 2012-0519001
Blwch Post 089002
Chicago, IL 60608

Brian Church
# 2012-0519002
Blwch Post 089002
Chicago, IL 60608

Jared Chase
# 2012-0519003
Blwch Post 089002
Chicago, IL 60608

Ynglŷn â’r “NATO 3”
Ar 16eg o Fai, 2012, fe wnaeth heddlu Chicago gyrchu fflat yn ardal Bridgeport Chicago mewn ymgais i godi ofn ar bobl oedd yn bwriadu mynychu’r protestiadau oedd ar fin digwydd yn erbyn cynhadledd NATO (North Atlantic Treaty Organization). Gan eu bygwth gyda dryll, fe wnaeth yr heddlu arestio 11 o bobl oedd tu fewn ag o amgylch y fflat ac yn gyflym fe ddiflanasant nhw i grombil rhwydwaith o ‘gyfleusterau cadw’ yn Sir Cook, Illinois. Ar ôl ychydig ddyddiau, dechreuodd ychydig o bethau dod yn amlwg: yr oedd 2 o’r ymgyrchwyr a gafwyd eu harestio mewn gwirionedd yn aelodau o’r heddlu cudd o Chicago ac wedi targedu’r ymgyrchwyr go iawn ar gyfer eu harestio. Cafodd 6 ohonynt eu dal yn anghyfreithlon a fe’i rhyddhawyd ar y funud olaf posib cyn i unrhyw un weithredu trwy’r llysoedd ar gyfer eu rhyddhau. Cafodd 3 ohonynt eu cyhuddo o gyhuddiadau ffug o derfysgaeth gyda chymhelliant gwleidyddol. Mae’r tri hyn yn cael eu hadnabod fel y “NATO 3”. Yn y pen draw fe’u cyhuddwyd gyda 11 o droseddau gan gynnwys darparu deunyddiau ar gyfer terfysgaeth, gynllwynio i gyflawni terfysgaeth, a chreu chocteli Molotov. Maent yn wynebu hyd at 40 mlynedd yn y carchar.

Er mwyn glywed y diweddaraf ynghylch yr achos, ewch i’r wefan. Tanysgrifiwch er mwyn derbyn ar gyfer ein cyhoeddiadau listserv drwy e-bostio nato-5-announce-subscribe [at] lists.riseup.net, a dewch o hyd i ni ar Facebook ar ‘Free the NATO 5!‘, hefyd dilynwch ni ar https://twitter.com/FreeNATO5 .

Cyfieithiad gan “Anarchist Welsh Translation” ar gyfer “Free the NATO 5!”