Bloc Radicalaidd y Gweithwyr

“DAW DYDD PRYD FYDD EIN DISTAWRWYDD FWY PWERUS NA’R LLEISIAU RYDYCH YN CROGI HEDDIW.”

(Agust Spies ar y sgaffold cyn ei ddineyddiad)

Chicago

Bydd Anarchwyr De Cymru yn gwrthdystio yng Nghaerdydd i ddathlu Calan Mai eleni. Yn wreiddiol yn ŵyl baganaidd, mae gan yr ŵyl y banc Calan Mai gyfoes ei wreiddiau yn y frwydr ar gyfer “y diwrnod wyth awr” a mae’n cael ei ddathlu ar draws y byd fel Diwrnod Rhyngwladol y Gweithwyr. Mae hyn i gofio undebwyr llafur anarchaidd a cafodd ei dienyddio yn Chicago yn 1887. Cawsant eu cyhuddo ar gam o daflu bom ar yr heddlu a oedd yn gwasgaru torf yn y Haymarket yn ystod gwrthdystiad a oedd yn cynnwys dros 400,000 o weithwyr yn Chicago ar y 4ydd o Fai, 1886.

Ni farwodd y syniad anarchaidd gyda’r gweithwyr hyn yn 1887 ac mae’n parhau i fod yn ysbrydoliaeth i lawer sydd yn brwydro yn erbyn cyfalafiaeth ar draws y byd. Rydym yn galw ar bawb sy’n brwydro dros byd o gyfiawnder, urddas a rhyddid i ddod at ei gilydd i ymuno â ni y Calan Mai yma yng Nghaerdydd.

Dewch â’ch baneri coch a du a baneri brwydr dosbarth!

Byddwn yn cwrdd am 12 canol dydd ym mhen deheuol Heol Y Santes Fair, dan bont y rheilffordd ger y Wetherspoons y Great Western. Mae’r orymdaith yn cychwyn am 12.30 drwy strydoedd canol Dinas Caerdydd i rhywle…. heb areithiau y biwrocratiaid!!!

Gwrthdystiad “Chwalwch IPP” yng Nghaerdydd

smash ipp leadleting

Ar ddydd Sadwrn y 4ydd o Ebrill 2015, cynhaliodd y grwp Chwalwch IPP ei wrthdystiad cyntaf yng Nghaerdydd. I rheini sydd ddim yn gwybod beth yw IPP, dedfryd amhenodol i “warchod y cyhoedd” yw hi.

Mae hon yn galluogi’r llys i ychwanegu amser i dedfrydau carchar presennol, yn aml ar gyfer troseddau llai a thrwy hynny gwthio nol y dyddiad rhyddhau yn amhenodol. Golygir hyn bod carcharwyr IPP yn byw gyda’r poen meddyliol parahol o beidio a chael dyddiad rhyddhau. Cafodd ei diddymu yn 2012, er ni weithredwyd hwn ar achosion cyn 2012 gan adael mwy na 5000 o bobol yn y carchar am gyfraith nad yw’n bodoli gyda dim dyddiad ar gyfer eu rhyddhad.

ipp kids

Ymgasglodd y grwp am 2yp ger cofgolofn Aneirin Bevan ar Stryd y Frenhines. Ymunwyd a ni gan ffrindiau ac aelodau teuluoedd carcharwyr o dan dedfrydau IPP. Arhoson ni ger y cofgolofn am tua awr yn dosbarthu taflenni ac yn siarad i’r cyhoedd ynglyn a dedfrydau IPP, gan nad yw’n pwnc gyfarwydd. Yna gorymdeithion ni lawr Stryd y Frenhines gyda baneri gan gynnwys y faner ddu. Gwnaeth bawb, gan gynnwys plant oedd yn gorymdeithio gyda ni, cymryd eu tro i waeddi ‘Smash IPP, Set them Free’ ac ‘Our Passion for Freedom, is Stronger than their Prisons’.

Cyraeddon ni fynedfa’r carchar lle wnaeth eraill ymuno a ni oedd yn ymweld a phobol agos iddynt yn y carchar. Parhaon ni i gyd-weiddi pethau fel ‘Freedom for All, Tear down the Walls’. Ynae aethon ni i lawr top y maes parcio gerllaw lle roedd golygfa dda i gael. Roeddem yn gallu gweld y celloedd ac roedd y carcharorion yn gallu gweld ni. Gosodon ni’r baneri, cyd-waeddon a chyfarthebon ni gyda phobol yn y carchar. Parhaodd y ffrindiau, teuluoedd a’r gwrthystwyr i gyd-waeddi ‘Give them a date, Set them Free, Smash IPP!’. Danfonodd y carcharorion arwyddion atom a gofyn i ni ddychwelyd.

ipp march

Fe fydd rhagor o ddigwyddiadau yn y dyfodol. Mae’r grwp yma, Smash IPP, yn gasgliad o Anarchwyr a Gwrth-awrdurdodwyr yn ogystal a pherthnasau a ffrindiau agos carcharwyr IPP. Rydym wedi dewis sefyll yn erbyn IPP gan ei bod yn gamddefnydd amlwg gan y wladwriaeth er mwyn cosbi y sawl y mae nhw yn ei hystyried yn droseddwyr, tra bod rhai o’r troseddau gwaethaf yn cael ei wneud gan yr heddlu, beirniaid a’r ‘screws’.

Cyd-safwn a phob person yn y carchar a rheiny sydd wedi eu heffeithio ar gan y system carchardai, gan gynnwys rheiny yn y carchardai ar gyfer mudwyr sydd yn y DU. Ar y cyfan roedd yn wrthdystiad llwyddianus, roedd awyrgylch dda a dim presenoldeb gan yr heddlu. Mwy o bethau’n digwydd yn fuan,e-bostiwch smashipp@riseup.net i weithredu gyda ni.

30 – dim: Gwrth-Ffasgwyr ar strydoedd Merthyr

merthyr

Gwnaeth gwrth ffasgwyr ym Merthyr safiad gyda phobl o’r cymoedd a chymunedau cyfagos ar ddydd Llun mewn dangosiad o rym yn erbyn ffasgaeth a hiliaeth.
Yn dilyn bygythiadau diweddar, ymosodiadau ac ymdrechion i recriwtio gan y Ffrynt Cenedlaethol De Cymru, fe wnaeth pobl leol alw ar antiffa eraill i ymuno â nhw i ddangos nad oes croeso i lysnafedd ffasgaidd mewn ardaloedd dosbarth gweithiol.
Mae’r Ffrynt Cenedlaethol wedi bod yn ennill tyniant yn Ne Cymru ers cwymp y BNP ac wedi gweld cynnydd yn eu gweithgarwch ac yn eu niferoedd yn ddiweddar. Maent yn parhau i fod yn grŵp bach iawn o ddynion yn ddryslyd, ond wrth i’w hyder dyfu, felly mae eu defnydd o drais.

ant
Ers 2013 bu dau ymosodiad treisgar hysbys ar fudwyr gan aelodau o grwpiau neo-Natsïaidd yng Nghymru. Ychydig wythnosau yn ôl fe geisiodd y Ffrynt Cenedlaethol ‘darfu’ a dychryn cyfarfod Plaid Gomiwnyddol ym Merthyr a oedd George Galloway fod i fod yn bresennol ynddo, gan ddychwelyd y penwythnos hwnnw i ledaenu eu neges wenwynig yn y dref ac yn dosbarthu eu propaganda llawn casineb. Ar ddydd Llun dychwelodd Galloway i roi ei araith. Rydym am ei gwneud yn glir bod nad oedd antiffa yno i’w gefnogi na’r Blaid Gomiwnyddol (gyda rhai ohonom ddadlau gydag ef dros ei farn gwrth-ddosbarth gweithiol ac egoistiaeth wleidyddol), ond i amddiffyn ein cymunedau a adeiladwyd gan fudo.

untitledCyfarfododd 30 ohonom yn y dref, a rhannu yn grwpiau a fyddai’n gwylio’r fynedfa i’r cyfarfod, y prif lwybrau trafnidiaeth gyhoeddus i mewn i’r dref, y Stryd Fawr a thafarndai. Fe orchuddiom ni bropaganda’r Ffrynt Cenedlaethol nad oedd eisoes wedi eu rhwygo i lawr gyda sticeri gwrth ffasgaidd, gan basio’r swyddfa UKIP a agorwyd yn ddiweddar ac yn ôl pob golwg bob amser yn wag. Ni ddoth y ffasgwyr yn y diwedd.

Antiffa’r Cymoedd
Bu llawer o drafod am natur ffasgiaeth yn y cymoedd ac i ba raddau y mae’n angenrheidiol i ddefnyddio grym corfforol yn ei erbyn. Fel gwrth-ffasgwyr ar lawr gwlad, credwn fod angen gwrthwynebu hiliaeth yn uniongyrchol. Nid yw sefyllian milltir iffwrdd o ffasgwyr gyda phlacardiau yn arwyddo deisebau neu yn dibynnu ar wleidyddion hiliol a’r heddlu yn cyflawni dim.
Fodd bynnag, nid yw gwrthdaro bob amser yn golygu trais. Mae’r problemau economaidd yn ein hardal yn golygu bod llawer o bobl yn chwilio am ddewisiadau amgen i wleidyddiaeth y brif ffrwd ac, yn anffodus, mae grwpiau neo-Natsïaidd fel y Ffrynt Cenedlaethol weithiau esgus eu bod yn y dewis amgen yma. Y gwirionedd yw eu bod dim ond fersiwn fwy treisgar o’r sefyllfa bresennol.
Mae ‘Valleys Frontline Firm’, a sefydlwyd gan y Ffrynt Cenedlaethol i recriwtio, wedi cael rhywfaint o lwyddiant o ran apelio at y sawl sydd wedi eu dadrithio.

Luke Pippen

Luke Pippen

Cawsant eu sefydlu gan Ddirprwy Drefnydd y Ffrynt Cenedlaethol y cachwr treisgar Luke Pippen, ar ôl arweinydd y ‘Welsh Alliance’ yn cael ei garcharu am bedoffilia. Mae Pippen yn adnabyddus i drefnwyr antiffa yn Ne Cymru. Mae’n mynd yn rheolaidd i osod torchau yn y Senotaff, i goffáu rhai a fu farw yn ymladd Natsïaeth, er ganddo datw o swastika a llun o Hitler ar ei asennau. Mae’n llysnafedd llawn casineb dynol gyda thueddiad i fod yn dreisgar tuag at bobl y mae’n ei weld fel ‘gwahanol’. Mae’n amhosibl rhesymu gydag ef a’i droi o ffasgiaeth. Mae angen dulliau eraill i sicrhau caiff ei agenda byth ei gyflawni.
Tra mae hilgwn wedi eu trefnu yn weithredol ar ein strydoedd mae’n rhaid i ni ddefnyddio pa bynnag tactegau allwn i atal eu trais, sy’n golygu siarad â phobl yr ydym yn meddwl y gallai cael ei demtio gan eu gwenwyn ac yn gorfforol atal y rhai sy’n ceisio lledaenu’r rwtsh yma. Rhaid i ni i gyd fod yn antiffa – cadw ein llygaid ar agor i’r potensial bobl hyn ac yn eu hatal rhag troi eu trais ar bobl sydd â gwahanol safbwyntiau a chefndiroedd.
I’r Ffrynt Cenedlaethol, yr ydym yn dweud bod pan fyddwch yn dod yn ôl i Ferthyr ar gyfer eich bwffe am ddim mewn tafarn “lleol”, peidiwch â meddwl y bydd neb yn eich gwrthwynebu oherwydd nad ydych wedi dweud wrth unrhyw un yr ydych yn dod. Mae pawb sy’n binio eich taflenni, yn edrych arnoch chi gyda ffieidd-dod neu yn meddwl tybed beth y grŵp o’r fath o zobiaid anwybodus yn ei wneud yn ein cartref yn eich gwrthwynebu. Antiffa yw pawb sy’n wynebu chi yn uniongyrchol am eich barncul ac rydym ni ym mhobman.
Helpwch i gadw ein strydoedd yn lân – anfonwch unrhyw wybodaeth ar weithgareddau ffasgaidd i valleysantifa@riseup.net