Gweithredu yn erbyn Heddlu Dyfed-Powys yn Eisteddfod Meifod 2015

via Indymedia

Yn ol Wales Online mae’r nifer o blant o dan 18 a chaiff eu tazerio gan yr Heddlu wedi dyblu o fewn blwyddyn. Defnyddiodd Heddlu Dyfed-Powys tazer ar rhai o’r ieuengaf yn 15 oed.

Chwistrellwyd “Rydym ni yn Tazerio Plant” ac “ACAB” ar uned Dyfed-Powys yn yr Eisteddfod yn ol y wefan Indymedia. Dywed fod y weithred hon mewn unoliaeth a’r sawl sydd wedi profi creulondeb a thrais gan yr Heddlu.

521271

Manylion Gwersyll Rhyngwladol Ail Feddianu’r Caeau yn Wrecsam!

Am manylion llawn ewch i: http://www.reclaimthefields.org.uk

Am y gwersyll

Ganwyd Ail Feddianu’r Caeau yn y Deyrnas Unedig yn 2011, yn seren mewn cyster ehangach o frwydrau bwyd a thir ar draws y byd. Ers 2011, mae gwersylloedd Ail Feddianu’r Caeau eraill wedi helpu cefnogi cymunedau lleol mewn brwydrau, rhannu sgiliau, a ddatblygu rhwydweithiau, ac yn cryfhau y gwrthwynebiad i ecsbloetio, ym Mryste, ngorllewin Llundain, Swydd Gaerloyw, Nottingham a Fife ymysg lleoliadau eraill.

Bob dwy flynedd ceir hefyd wersyll rhyngwladol, lle mae pobl o bob cwr Ewrop a thu hwnt yn cyfarfod gyda’i gilydd i gefnogi brwydr lleol (o mwyngloddio aur yn Rwmania i cloddio glo agored yn yr Almaen, er enghraifft). Mae pobl yn rhannu straeon a syniadau am cicio yn erbyn y tresi ac adennill ein system fwyd y tu hwnt i ffiniau cenedlaethol. Eleni, bydd gwersyll rhyngwladol yn cael ei gynnal yn Wrecsam, Cymru.

Amcanion y gwersyll yw:

Cefnogi cymunedau lleol yn y gorllewin a’r gogledd orllewin Lloegr, a gogledd Cymru gyda eu brwydrau yn erbyn ffracio
Cynyddu cyfranogiad yn Ail Feddianu’r Caeau
Dangos gwrthwynebiad gweladwy, gweithredol i adeiladu carchar
Er mwyn cefnogi Gwersyll Amddiffyn y Gymuned Borras adeiladu gardd ac isadeiledd i ddod yn fwy hunan-gynhaliol
Er mwyn dangos y rhyng-gysylltiad rhwng y brwydrau hyn
I ysbrydoli a radicaleiddio pawb sy’n gysylltiedig

Beth sy’n digwydd?

Gweithredoedd – protestiadau a gweithgareddau yn erbyn cwmnïau sy’n ymwneud â’r gwaith o adeiladu carchar yng Ngogledd Cymru, yn ogystal â thargedau sy’n ymwneud â ffracio yn lleol. Popeth o brotestiadau unoliaeth mewn carchardai lleol i ddosbarthu taflenni ar stryd fawr Wrecsam.

Gweithdai a Rhannu Sgiliau – Dros benwythnos gŵyl y banc bydd cyfleoedd helaeth i ddysgu, rhannu, trafod a chysylltu â phobl eraill.

Adeiladu a Tyfu ar y safle – Byddwch yn rhan o osod gerddi a seilwaith effaith isel yn y gwersyll amddiffyn y gymuned. Dysgwch am permaddiwylliant, agroecology, garddio coedwig, tyfu madarch, adeiladu paled, gwneud toiled compost, trydan oddi ar y grid a mwy.

Pam y gwersyll hwn? Pam rwan?

Mae’r gwersyll wedi’i drefnu i gefnogi’r gymuned leol yn Borras i wrthsefyll ffracio yn eu hardal (yn ogystal â gweithio gyda grwpiau eraill lleol gwrth-fracking a gwersylloedd amddiffyn yn y Gogledd Orllewin sydd wedi bod yn gwrthsefyll datblygiadau ynni eithafol ar gyfer nifer o flynyddoedd) . I gael gwybod mwy am eu brwydr ewch i: http://www.frackfreewrexham.org.uk/the-camp/

Mae hefyd wedi ei drefnu er mwyn rhoi sylw i’r Prosiect Carchar Gogledd Cymru sy’n cael ei hadeiladu. Hwn fydd y carchar ail fwyaf Ewrop sy’n dal 2,100 o garcharorion a’r cyntaf o nifer o ‘garchardai mega’ fod Llywodraeth y DU am adeiladu. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y carchar, pam yr ydym yn ei herbyn a doleni at erthyglau am y cymhleth diwydiannol carchar (prison industrial complex) yn y DU.

Gwybodaeth ymarferol am y Gwersyll

Cliciwch ar y dolenni isod i ddod o hyd i wybodaeth fwy ymarferol am y gwersyll a sut i gymryd rhan:

Gweithdai a rhaglen – beth sy’n digwydd a sut i gyfrannu
Cynllunio Gweitredoedd
Cyfarwyddiadau a gwybodaeth am drafnidiaeth
Beth i ddod gyda chi
Cytundeb Mannau Mwy Diogel
Hygyrchedd y safle
Bwyd a rhoddion

Cymryd rhan

Mae hwn yn gwersyll DIY ac mae angen i bawb i gyfrannu i wneud iddo ddigwydd. Mae angen pobl i:

Cymorth gyda chyhoeddusrwydd cyn y digwyddiad – rhannu’r casglu ar-lein, rhoi posteri i fyny, annog eich grŵp lleol i gymryd rhan. Mae angen pobl hefyd i helpu i lunio’r rhaglen, ymateb i negeseuon e-bost a chynllun hwyluso.

Helpu gyda safle a sefydlwyd & seilwaith adeilad (cynllunio’r hyn o flaen llaw a bod ar y safle ychydig ddyddiau cyn y crynhoad)

Mae cofrestru am shiftiau dros y penwythnos i helpu gyda choginio, sefydlu y safle a diogelwch, bod ar y babell groeso &yn y blaen

Cefnogi grwpiau lleol i drefnu camau gweithredu

Os gallwch helpu gydag unrhyw un o’r tasgau hyn, e-bostiwch info@reclaimthefields.noflag.org.uk
Pwy yw Ail Feddiau’r Caeau?

Cliciwch yma i ddarllen hanes o Ail Feddiannu’r Caeau yn Ewrop
Cliciwch yma i ddarllen hanes o Ail Feddiannu’r Caeau yn y DU

Rydym yn grwp o werinwyr, heb dir a darpar werinwyr, yn ogystal â phobl sy’n cymryd yn ôl rheolaeth dros gynhyrchu bwyd.

Rydym yn deall “gwerinwyr” fel pobl sy’n cynhyrchu bwyd ar raddfa fach, ar gyfer eu hunain neu ar gyfer y gymuned, o bosibl yn gwerthu rhan ohono. Mae hyn hefyd yn cynnwys gweithwyr amaethyddol.

Rydym yn cefnogi ac yn annog pobl i aros ar y tir ac yn mynd yn ôl i gefn gwlad. Rydym yn hyrwyddo sofraniaeth bwyd (fel y’i diffinnir yn y datganiad Nyéléni) ac amaethyddiaeth gwerinwr, yn enwedig ymhlith pobl ifanc a byw mewn trefi, yn ogystal â ffyrdd amgen o fyw. Yn Ewrop, nid yw’r cysyniad ‘sofraniaeth bwyd’ yn gyffredin iawn a gellid ei egluro gyda syniadau fel ‘ymreolaeth bwyd’ a rheolaeth dros systemau bwyd gan gymunedau cynhwysol, nid yn unig yn genhedloedd neu wladwriaethau. Rydym yn benderfynol o greu dewisiadau amgen i gyfalafiaeth sydd yn gydweithredol, ar y cyd, ymreolaethol, anghenion-ganolog go iawn a yn cynhyrchu ac yn fentrau ar raddfa fach. Yr ydym yn rhoi theori ar waith a chysylltu gweithredu ymarferol lleol gyda brwydrau gwleidyddol byd-eang.

Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn cymryd rhan mewn gweithgareddau lleol drwy grwpiau ymgyrchu a chydweithio gyda mentrau sydd yn bodoli. Dyma pam nad ydym yn dewis fod yn grŵp homogenaidd, ond i agor i fyny at yr amrywiaeth o actorion sydd yn brwydro’r model cynhyrchu bwyd cyfalafol. Rydym yn mynd i’r afael â’r materion sy’n ymwneud â mynediad i dir, ffermio ar y cyd, hawliau hadau a chyfnewid hadau. Rydym yn cryfhau effaith ein gwaith drwy gydweithrediad gyda gweithredwyr sy’n canolbwyntio ar dasgau gwahanol ond sy’n rhannu’r un weledigaeth.

Serch hynny, mae rhai cyfyngiadau i ni fod yn agored. Rydym yn benderfynol o gymryd rheolaeth dros ein bywydau yn ôl ac yn gwrthod unrhyw fath o awdurdodaeth a hierarchaeth. Rydym yn parchu natur a byw bodau, ond ni fydd y naill yn derbyn nac yn goddef unrhyw fath o wahaniaethu, boed yn seiliedig ar hil, crefydd, rhyw, cenedligrwydd, cyfeiriadedd rhywiol neu statws cymdeithasol. Rydym yn gwrthod a bydd yn mynd ati i wrthwynebu pob ffurf ar ecsbloetio pobl eraill. Gyda’r un grym ac ynni, rydym yn gweithredu gyda charedigrwydd, gan wneud unoliaeth yn arfer concrid o’n bywyd bob dydd.

Rydym yn cefnogi brwydrau a gweledigaethau o la Via Campesina, ac yn gweithio i’w cryfhau. Rydym yn dymuno rhannu’r wybodaeth a’r profiad o’r blynyddoedd o frwydro a bywyd gwerinol a chyfoethogi gyda’r safbwyntiau a chryfder y rhai ohonom nad ydynt yn werinwyr, neu’r sawl nad ynt yn werinwyr eto. Rydym i gyd yn dioddef y canlyniadau yr un polisïau, ac i gyd yn rhan o’r un frwydr.