Cefngwch y Carcharor Anarchaidd Peter Simpson

Ar yr 17fed o Ragfyr 2015 fe remandwyd Pete Simpson. Mae’n disgwyl achos llys dros y gyhuddiad o “anrhefn treisgar” (violent disorder) ar ol i’r Heddlu ymosod arno  mewn protest gwrth-dorriadau yng Nghaerdydd, De Cymru. Mae’n diswyl ei chos llys gyda un cyd-ddiffynydd arall yn mis Ionawr 2016. Mae Pete wedi trulio’r misoedd diwethaf ar tag electroneg, a wnaeth nadu ei ryddidd yn ofnadwy, a fe wnaeth newid ei gyfeiriad merchniaeth arwain at iddo gael ei remandio yn y carchar.

Os gwelwch yn dda allech chi ysgrifennu ato i’r cyfeiriad canlynol: Peter Simpson A6060CF, HMP CARDIFF, Knox Rd, Cardiff, WALES, CF24 0UG

Mae croeso i chi yrru stampiau, papur ysgrifennu, amlenni a llyfrau yn ogystal a unrhyw gyfraniadau, lluniau banneri, gweithredoedd yn ei enw a ffurfiau eraill o unoliaeth gan gymrodion yn fyd eang.

Rydym hefyd yn argymell denyddio emailaprisoner.com os ydych chi yn ysgrifennu o ar draws y dwr.

Am wybodaeth pellach e-bostiwch bristol_abc@riseup.net

Am rhagor o ddiweddariadau ewch i: https://bristolabc.wordpress.com/support-pete

GALLWCH CHI DDIM NEWID Y PETHE YMA – Anhysbys

“Fe fydd plant yn câl ‘u geni i’r byd, bydd merched a bechgyn yn priodi, ac yn câl plant; ac fe fydd pawb yn marw. Dyna yw bywyd, a gallwch chi ddim newid y pethe yma.”

Daw tri mab y nofel, y tri /dyn/, o ben y Graig. Y Bardd, y Sosialydd a’r Gweinidog, a’u mawr syniadau /dyn/ol. Ond Mrs Powel, yr “hen wraig feddal” yn ei dwli doeth sy’n rhoi’r pwt o bregeth olaf. Tu hwnt i holl newid Gwauncoed, tu hwnt i drigolion y cwm, y mae’r drefn dragwyddol: priodi dynion â menywod a genedigaeth plant. Mor anochel ag angau, i rai.

Dyna linellau olaf /Ffwrneisiau/, gwirionedd olaf yr hen awdur Gwenallt. Gall sosialydd troi’n anghydffurfiwr ‘to, ac anghydffurfiwr troi’n Gatholig, ond y pethe ‘ma, yn ôl pob sôn, “gallwch chi ddim newid”.
___

Ymosodiad ar y cwiâr yw gwirionedd Gwenallt; gwirionedd a ragnodwyd a orfodwyd arnom yn ddyddiol; “gwirionedd” a atgenhedlwyd, a fagwyd, a gwirionedd y mae’n rhaid lladd.

Mae’r corff cwiâr yn sefyll yn draws i’r bywyd yma. Mae’r menywod a wrthododd priodas yn sefyll yn draws i’r bywyd o briodi. Mae’r person traws di-ddeuaidd yn sefyll yn draws i’r bywyd o “ferched a bechgyn”. Ac mae’r lesbiaid a hoywon ac eraill heb allu neu heb ddymuniad yn sefyll yn draws i’r bywyd o gael plant.
___

Dyfodoliaeth atgenhedlol, /reproductive futurism/, yw’r enw rhoddir gan rai[1] ar yr ymosodiad, y gormes, yr arfer olaf hyn. “/Rhaid cael plant: dyna fel oedd, fel sydd yn nawr ac fel /fydd/, /rhaid bod//.” Mae’n du hwnt i wleidyddiaeth y dynion: dyma derfyn eu gorwelion. Rhaid chwalu’r byd hetero-batriarchaidd sydd a’r fath gorwelion, neu bydd culni ei gwm yn ein crogi.

Nid oes patriarch heb Dad a’i blentyn, nid oes y /heteronormatif/, gwahanrywiaeth, heb ei fraint oruchel o atgenhedlu.
___

Gellid lleoli dyfodoliaeth atgenhedlol yn darged o gyfeiriad [gwrth]ddosbarthiadol [gwrth]hanesyddol. Ma “Chip” yn anerchu’n glir ac yn blaen:

https://youtu.be/GpdJUGn0FHE?t=3787

Rhaid i’r meistr caethweision, i barhau yn feistr, sicrhau ail genhedlaeth o gaethweision i ecsploetio. Felly rhaid iddo sicrhau bod ei gaethweision yn  cael plant. Nid oes defnydd iddo mewn gweithredai rhywiol nad yw’n sicrhau y pwrpas hon[2]. Yn debyg, mae angen i gyfalafwyr Gwauncoed, er mwyn parhau, er mwyn i’w cyfalaf pentyrru, sicrhau cenhedlaeth newydd o weithwyr.
___

Trwy’r arfer hyn, a roddwyd tu hwnt i unrhyw drafod, y fframiwyd ac unwyd holl wleidyddiaeth hetero-batriarchaidd. A thrwy’r arfer hyn sicrhawyd eu lle yn y dyfodol, seiliwyd eu parhad gwaredol. Mae Mrs Powell bach wrth ymyl y mawrion. Cawn arlywydd Obama yn ddatgan cyfalafiaeth “gwyrdd”: “We’ve got to look after our children; we have to look after our future; and we have to grow the economy and create jobs.”[3], neu ffasgwyr a’u “14 words”: “We must secure the existence of our people and a future for White Children”[4].
___

Pan ddaeth fy mam i’w gyfarfodydd Cymdeithas cyntaf, sarthwyd hi unwaith eto gan yr un arfer, nawr trwy enau cenedlaetholwr. Serch ei gobeithion i ddysgu’r iaith [fel gwnaeth yn hwyrach] ac ymgyrchu, disgyblwyd i’r un hen ro^l, y wraig ifanc, y fam i ddod: /mor wych fydd, i ti cael cenhedlu sawl plentyn bach Cymraeg/. Diraddiwyd ei radicaliaeth i bwrpas ei groth[5]. A’r sawl wladgarwr ers hynny, sydd wedi llongyfarch fy nhad am fagu plant Cymraeg, heb geisio sgwrsio yn yr iaith ‘da mam. Cachwrs. Ydi’r Gymraeg yn Gymraeg iddi hi: yn Gymraeg i ni, neu’n baich a disodlwyd yn dragwyddol i rith ein disgynyddion difyw? Oes yna Cymru i’r cwiar?

_______

Atodiad

Gwell cydnabod bod y plentyn yn ogystal yn dioddef gorthrwm dyfodoliaeth atgenhedlol. Y plentyn a ddisgwyliwyd i ufuddhau i bwrpas y system a gynhyrchwyd amdano, yn yr un modd a ddiraddiwyd y fam i’r cyflwr o gynhyrchwr plant ac yn yr un modd a gondemniwyd y cwiâr am fethu yn yr agweddau hyn. Y mae’r frwydr ffeministaidd a’r frwydr cwiâr ynghlwm â brwydr rhyddhad plant. Maent ‘oll yn perthyn i’r un gelyn patriarchaidd.

Yn debyg, anerchwyd uchod y clwm rhwng dyfodoliaeth atgenhedlol a pharhad y system ddosbarthiadol. I gyfalaf parhau, rhaid cael cenhedlaeth newydd o weithwyr i ecsploetio [a chenhedlaeth newydd o gyfalafwyr, biwrocratiaid a chachwrs arall i sicrhau’r ecsploetio hyn]. Ond mae’r sefyllfa o brinder a gorfodwyd ar y dosbarth gweithiol yn cymhlethu’r sefyllfa. Mae atgenhedlu eisoes wedi sicrhau goroesiad sawl aelod o’r dosbarth gweithiol yn y presennol [trwy sicrhau incwm trwy lafur eu plant, lafur di-dâl yn y cartref, eu cariad ym myd ynysig, y breintiau a gwobrau “real” ac emosiynol sydd i fagu plant yn y byd patriarchaidd]. Mae’r tlodi [ariannol, ysbrydol ac ati] a orfodwyd gan gyfalafiaeth arnom yn ceisio sicrhau y byddwn yn atgenhedlu er budd cyfalaf.

Nid beirniad o’r rai sydd yn atgenhedlu yw hon, ond ymosodiad ar y system sydd yn ei gorfodi arnom. Wrth gwrs, mae sawl un sydd yn atgenhedlu [a sawl un sy’ ddim] yn rhan o’r orfodaeth hon. Yn yr un modd, mae teuluoedd cwiâr hefyd yn atgenhedlu plant yn erbyn dyfodoliaeth atgenhedlol. Yn olaf, rhaid cydnabod yn ogystal bod perthynas cymhleth rhwng dyfodoliaeth atgenhedlol â brwydrau pobl o wahanol fedr a brwydrau pobl o liw. Nid esboniad terfynol cynhwysfawr o ddyfodoliaeth atgenhedlol yw hon, ond ryw fraslun crac o un o wynebau ein gelyn.
_______

[1] http://k-punk.abstractdynamics.org/archives/005071.html

[2] “Sodomiaeth” [“/sodomy/”], oedd yr hen derm am weithredoedd rhywiol a gondemniwyd gan y drefn. Yn wahanol i “/homosexuality/”, a ddilynodd fel term gwyddonol yn yr 19eg ganrif, defnyddiwyd sodomiaeth am unrhyw weithred rywiol nad oedd union ynghlwm i atgenhedlu, pe bai rhwng dyn a menyw neu fel arall.

[3] http://theoccupiedtimes.org/?p=13483

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Fourteen_Words Mae gan ystyr hiliol arall y “14 words” neges hetero cyfatebol: “Because the beauty of the White Aryan woman must not perish from the earth.”

[5] “Uchelges pob merch yw bod yn fam, ac y mae yn un o freintie Duw.” [Myfanwy Powel, merch-yng-nghyfraith Mrs Powel yn /Ffwrneisiau/]
___

Ymddiheuriad

Sori am yr holl chwirligwgan interlectiwal. Mae’n anodd cablu’n erbyn y pethe ‘ma heb y geiriau mae’r academi wedi creu. Sy’n dwl, gan fod prifysgolion yn gwlwm arall yn y system ‘ma. Rwy’n digon barod i sgwrsio isod yn y “sylwadau” os ma pobl moyn.

x
___