Gweithdai/Digwyddiadau: Wythnos StopG8 o wrthdystio.

stopg8small300x215

10-14eg o Fehefin: Rhaglen digwyddiadau

Syniadau v Cyfalafiaeth

Yn galw siaradwyr, meddylwyr, awduron, darllenwyr, ymladdwyr, athrawon, dysgwyr, artistiaid, gwrthryfelwyr, perfformwyr, rapwyr, beirdd, cerddorion… ac unrhyw un gydag unrhyw sgiliau, syniadau neu breuddwydion i rannu…

Mae wythnos StopG8 o wrthdystio yn cael ei gynnal yn Llundain ar 10-14eg o Fehefin, yn ystod yr wythnos cyn uwchgynhadledd y G8 y ‘Meistri Rhyngwladol’. Yn ogystal â gweithredu yn y strydoedd, bydd yr wythnos yn cynnwys rhaglen o ddigwyddiadau o sgyrsiau, cyfarfodydd, ffilmiau, gemau, cyngherddau, a mwy, ar draws Llundain a thu hwnt.

Croeso i chi gysylltu â stopg8events [at] riseup.net os hoffech gynnal neu gymryd rhan mewn digwyddiad, os allwch chi helpu gyda trefnu neu hyrwyddo, neu os gennych syniad am rywbeth hoffech chi ei weld yn digwydd. Rydym am i hyn fod yn fawr, felly rydym yn dechrau cynllunio yr wythnos rwan.

Fydd yr agwedd ‘syniadau’ o’r rhaglen ddigwyddiadau yn cael ei hadeiladu o amgylch pum prif thema. Pedwar o’r rhain fydd y prif materion gwleidyddol rydym yn arbennig o awyddus i chi feddwl yn eu cylch yn ystod yr wythnos. Ond mae hefyd slot agored os oes gennych unrhyw syniadau nad ydynt yn ffitio i’r categoriau hyn. Gallai digwyddiadau gynnwys gweithdai, sgyrsiau, dramâu, perfformiadau, ffilmiau, comedi, sioeau celf, gemau, rhannu sgiliau, sesiynau hyfforddi ymarferol, a siarad am frwydrau gwrth-gyfalafol… neu unrhyw beth arall y gallwch feddwl amdano.

***

1) Deall cyfalafiaeth.

Mae gwleidyddion a’r cyfryngau torfol yn ceisio dargyfeirio ein dicter i ffwrdd oddi wrth gwir achosion tlodi, anghydraddoldeb, a cachu dydd i ddydd. Maent yn rhoi bychod dihangol iddym nii: mewnfudwyr, tramorwyr, “scrounge-wyr”, neu ambell heddwas neu fanciwr sydd yn ‘afal ddrwg’. Mewn gwirionedd y system gyfan sy’n bwdwr o’r top i’r gwaelod.Ond beth yw cyfalafiaeth? Sut mae’n gweithio? Sut mae’n siapio ein bywydau, a ceisio rheoli ein dyheadau? Pwy sy’n elwa o’r system, a phwy sy’n ei gynnal?

2) Brwydro: sut i ymladd, sut i ennill.

Mae pob mudiad sy’n ysgwyd y byd gorfod dechrau ar raddfa fach. Gallwn ennill buddugoliaethau ar ein strydoedd, mewn gweithleoedd a chymunedau, yn ein bywydau bob dydd, ac felly rydym yn tyfu. Pa wersi y gallwn eu dysgu o fydiadau hanesyddol, ac ar draws y byd? Mae angen sgiliau ymarferol hefyd. Sut i fod yn ddiogel ac yn gofalu am ei gilydd ar y strydoedd. Hawliau cyfreithiol: sut i gefnogi ei gilydd yn erbyn stopio ac archwilio, yr heddlu a rheolaethau mewnfudo. Gweithredu uniongyrchol: sut i ymladd yn erbyn y pwerus, a sut i beidio cael dy gosbi am hyn.

Sut i drefnu, hyrwyddo, bwydo byddin, iacháu’r y clwyfedig, …a llawer mwy. Digon o hype, digon o gachu: gadewch i ni rannu syniadau a sgiliau a fydd yn gweithio. Rydym yn arbennig o awyddus i hwyluso rhannu syniadau rhwng ystod eang o ymgyrchoedd a grymuso pobl i gychwyn ar brwydrau newydd.

***

3) Creu bydoedd newydd.

Ni allwn aros tan “ar ôl y chwyldro” i greu cymdeithas amgen i gyfalafiaeth. Mae angen i ni ddechrau rwan, yn ein cymunedau, yn ein bywydau bob dydd.

Yn syml, mae economeg cynhyrchu ar raddfa eang, prynwriaeth torfol, a thwf diddiwedd yn lladd ein planed. Mae angen ffyrdd newydd o fyw ac o weithio gyda’n gilydd. Mae angen creu diwylliannau newydd, gwerthoedd newydd, ble mae ein bywydau yn fwy na phethau sydd yn cael eu prynu a’u gwerthu.

***

4) Anarchiaeth.

Anarchiaeth yw’r athroniaeth sy’n dweud nad oes angen lywodraethau a phenaethiaid, gallwn gynnal cymunedau yn seiliedig ar gyd-gymorth ac undod.

Mae anarchiaeth yn golygu gwrthod pob math o ddominyddu, gormes, a ecsbloetio, a byw mor rhydd ag y gallwn rwan.

Anarchiaeth yw’r syniad mwyaf prydferth rydym yn ei hadnabod. Nid yw pawb yn y rhwydwaith StopG8 yn anarchydd, ond mae llawer ohonom. Rydym yn credu bod angen i ni lleisio’r neges gadarnhaol am yr hyn yw anarchiaeth a be mae’n ei olygu mewn gwirionedd. Beth allwn ni ei ddysgu o fwy na 200 o flynyddoedd o hanes anarchaidd? Beth all anarchiaeth ei olygu yn yr 21ain ganrif?

***

5) Slot agored.

Unrhyw beth arall sy’n cyd-fynd gyda ein hegwyddorion ond nid yw’n dod o dan y pedwar pennawd cyntaf. C’laen ta!

Mae’r dudalen yma yn gyfieithiad o’r wefan wreiddiol.

Parti yn y Stryd / Reclaim the Streets

CARS CANNOT DANCE: When they move they are violent and brutish, they lack sensitivity and rhythm.

CARS CANNOT PLAY: When they diverge from the straight and narrow, they kill.

CARS CANNOT SOCIALISE: They privatise, separate, isolate and alienate.

Dechreuwyd y brotest a elwir yn Reclaim the Streets gan y mudiad Earth First. Parti mawr yn y lon ydyw yn ei hanfod gyda systemau sain yn rheiddio cerddoriaeth techno neu bass gan amlaf. Protest ydyw yn erbyn ceir. Yr ydym ni wedi goroesi am filiynau o flytnyddoedd hebddyn nhw, pam ein bod ni yn teimlo bod rhaid cael ceir arnom ni rwan?!

Mae Reclaim the streets wedi digwydd dwywaith o’r blaen yng Nghaerdydd hyd y gwn i. Y tro cyntaf yn 1996 yr oedd yn lwyddiant, gyda canoedd yn dawnsio a cael hwyl yn enw amddiffyn y ddaear. Gwelais ffoto o’r miri yng ngharafan ffrind i mi. Oedd o’n edrych fatha laff! Yr ail dro gwnaeth ymgyrchwyr drio cynal Reclaim the Streets yng Nghaerdydd fe wnaeth sawl un eu harestio.

Mae dangosiad o ffilm ddogfen ynghylch Reclaim the Streets yng Nghaerdydd ar ddydd Gwener 12eg o Ebrill – dewch am 6:30yh i ddechrau am7yh

 

Hannes protestiadau lonydd yn ynysoedd Prydain-‘Reclaim the Streets’ Ffilm yn y Wells Hotel

reclaim_the_steets_poster_cymraeg

Mae’r Red and Black Umbrella wedi ymuno gyda y Wells Hotel (77 stryd Craddock, Riverside) i gyflwyno digwyddiad deuddydd ynghylch a ‘Hannes protestiadau lonydd yn ynysoedd Prydain’.

Yr oedd y mudiad yn wrth-gyfalafol, yn erbyn ceir, ac yn cynnwys pobl o bob math o gefndiroedd i ddathlu yn y stryd a dangos i’r gyfraith bod protestio medru bod yn hwyl. Does dim rhaid gwario llwyth i gael amser da! Dewch i wylio’r ffilm i ddarganfod mwy.

Bydd bwyd vegan ar gael am gyfraniad. Bydd yr elw yn cael ei roi i’r ‘Combe Haven Defenders’ a grwpiau protestio lon eraill.

MC Angharad Tomos a DJ wUw ‘Na i Wylfa-B’

Dyma drac gan yr arist bass wUw gyda samplau o araith Angharad Tomos mewn protest yn erbyn Wylfa-B llynedd.

Dyma’r araith wreiddiol-ysbrydoliaeth!

Gwefan yr ymgyrchwyr PAWB Pobol yn Atal Wylfa B

Gwefan Cymdeithas yr Iaith

Cyfweliad efo Patricia Morgan, Datblygu.

Cyfweliad gyda Pat, aelod o’r band tanddearol ‘Datblygu’.

Engrhaifft o gynwys y ffansin anarcha-ffeministaidd FFWFF! Am eich copi chi ebostiwch daldydin@hotmail.co.uk

neu ewch ar www.afiach.co.uk

patricia morgan

H:Be nath chdi isho creu cerddoriaeth?

P:Mae cerddoriaeth wastod wedi bod yn rhan bwysig o’n bywyd ers plentyndod..  canu, chwarae recordiau ayb.Oedd Datblygu yn ffordd o datgani fy hynan mewn ffordd hollol rhydd. O’n i eisiau arbrofi gyda swn a beth o’n i gallu neud gyda gwahanol offeryn.

H:Pa gan Datblygu sydd fwyaf agos atat yn bersonol?

P:Y Teimlad – edrych yn ol o’n i ddim yn sylweddoli oedd e’n teyrnged i fi, on mae David wedi dweud fod e yn. Dwi’n hoff iawn o fersiwn SFA o fe hefyd- un o ganaeuon sy wedi cael sylw iaith Gymraeg yn y USA!

H:Be wyt ti’n feddwl o’r SRG yng Nghy’n hynmru heddiw?

P:Mae’n dibynnu ar beth ti’n gwrando ar.. Rhaglen Huw Evans- a ti’n meddwl GRET! Mae’n iach, vibrant a diddorol ond ar Radio Cymry ar  y cyfan mae’n mewnol “Yr un hen Noson Lawen…gormodoedd o teisannau menyn”…

H:Wyt ti erioed wedi teimlo bod pobol wedi bod yn rhagfarnnllyd ohonot oherwydd dy ryw?

P:Dim ond yn y stiwdio- mae’n “man’s world” tu ol i’r dials.. well da nhw gofyn dyn sydd yn cysgu beth oedd e’n meddwl na gofyn merch!!! (Gwir!)

H:Ti wedi gwneud ffansins yn y gorffenol… am be oeddyn nhw a pam gwneud ffansins?

P:Naethom ni ffansins i adolygu beth o’n ni ‘n gweld yn digwydd o gwmpas ni. O’ni’n defnyddio ffug enwau i gallu siarad amdanom ni fel un o’r grwpiau o’ni’n licio a hefyd am rhainai on ni’n casau. Oedd e’n sbort i ni – ffordd o gyfleu syniadau ni i trual rhoi drosodd..

H:Pwy sydd wedi dy ysbrydoli?

P:Aneirin Bevan, Talullah Bankhead

H:Be wyt ti’n feddwl o ‘ffasiwn’? Wyt ti’n meddwl fod o’n gorthrymu merched neu eu empowerio?

P:Mae ffasiwn yn rhywbeth sy’n gweud “Mae hwn yn digwydd NAWR” Mae’n siwr fod pob merch eisiau edrych mwy fel model ac mae dillad gallu newid rhywyn o tu fas. Y peth bwysig yw beth sydd tu fewn- yr agwedd – Bydd popeth yn edrych yn dda os oes hyder a dewrder da ti.

H:Oes unrhyw brosiectau gennyt ar y gweill ar hyn o bryd?

P:Mae David a fi mynd i neud dwy gan cyn bo hir. I fi yn bersonnol, rydwi eisiau neud Gradd 7 piano.

 

Unoliaeth efo pobl digartref Caerydd 10/10/2012

Heddiw fe wnaeth ‘Ymgyrch Unoliaeth a phobl ddigartref Caerdydd’ a ‘Bwyd nid Bomiau Caerdydd’ ymuno i roi bwyd cynnes, llysieuol am ddim i bobl ac i wrthdystio yn erbyn siop gemydd yng Nghaerdydd. Pam? Oherwydd fe wnaeth perchennog y busnes yma ddweud y dylai pobl ddigartref cael eu carcharu yn y wasg yr haf yma gan ddefnyddio’r ddeddf  cardota o’r flwyddyn 1824.

Yr oedd hyn yn sgil fflam yr olympics dod i’r dref, yr oedd y gemydd yn poeni fod pobl ddigartref am effeithio ei fusnes.

Gwnaeth criw ohonom eistedd o flaen mynedfa ei siop a rhoi taflen i bawb oedd yn mynd i’r siop a oedd yn amlinellu’r problemau mae pobl ddigartref yn ei wynebu yn ein cymdeithas. Mae’r ffaith fod y llywodraeth yma wedi gwneud sgwatio yn anghyfreithlon mewn adeiladau preswyl yn golygu mae pobl ddigartref yn cael eu targedu, nid oes ganddynt hawl i fochel mewn tŷ gwag, yng Nghymru o bob man! Gwlad sy’n adnabyddus o wlyb ac oer! Mae hyn yn hollol chwerthinllyd wrth ystyried cymaint o dai gwag  sydd yng Nghymru, gan gynnwys tai haf ble mae’r adeilad yn wag am ran fwyaf o’r flwyddyn.

Fe wnaeth  dwy Community Suppourt Officers ddod atom a gofyn am ein manylion, dywedodd un wrthym (ar ôl i ni wrthod rhoi unrhyw fanylion)

‘Did you know it is ân offence to not give your details?’

Fe wnaeth yr arsylwraig cyfreithiol a oedd yn monitro’r brotest, chwerthin yn eu hwynebau. Yr oeddynt un ai yn dweud celwydd neu’n dwp oherwydd mae hyn yn rwtsh llwyr, does dim rhaid darparu unrhyw fanylion personol o gwbl yn y sefyllfa yna.

Yr oedd cerddoriaeth gan Jamie Bevan a Jasmine Jackdaw, yr oedd pawb wrth eu boddau gyda veggie burgers blasus bwyd nid bomiau ac fe wnaeth sawl person digartref ymuno a’r brotest.

Mae digartrefedd wedi cynyddu 14% y flwyddyn ddiwethaf ac mae amcangyfrifon fe fydd yn cynyddu bellach fyth.

Cerddoriaeth tanddearol a’r Ffagl Ffwciedig.

wUw, Twmffat, Radio Rhydd, Efa Supertramp… rwan mae yna artist radicalaidd arall ar y sin Gymraeg! Gwelais ei drac am y ffagl olympaidd ar ‘Y Twll‘ .

Rhowch gwrandweiad iddo. Fe ymddengys fod cnwd newydd o gerddoriaeth tanddearol yn dod i’r wyneb ar ol blynyddoedd llesg cerddoriaeth diflas dosbarth canol, canol y ffordd yn yr SRG. Gwyliwch y gofod ‘ma!

Straffagl

Mae can am y ffagl Olympaidd gan Radio Rhydd hefyd.

Dyma’r trac am y ffagl Olympaidd… os yr ydych chi wedi bod yn yr ardal pan oedd y ffagl (syniad propaganda gan neb llai na Goebbels!) gwelwch bod yr Olympics dim am gadw’n heini a athletau.. cnychwledd cyfalafol ble ceir Killer Coke a cachu cyffelyb ei wthio arnom ni’n ddi-drugaredd ydi o.

Mewn gwad ble mae pobol yn llwgu ag yn crafu byw mae gwario biliynau ar y fath rwtsh yn aflan. Dim ond esgus arall i gael y fyddin ar y strydoedd (a siwr o fod eu cadw nhw yna ar ol i’r gemau ddarfod) ac hefyd gwthio nwyddau arnom ni. Mae grwp Anarchaidd FAI wedi datgan eu bod yn gweithredu’n uniongyrchol yn erbyn yr Olympics. Maent yn datgan:

‘In the United Kingdom of clockwork control and domestication, we’re some of the ‘unpatriotic ones’ who find the 2012 Olympics, with the ensuing spectacle of wealth (when so many here struggle to feed themselves and their families), harmful developments and escalating police state, frankly offensive. But no union or movement calls our shots, and we have no inhibition to use guerrilla activity to hurt the national image and paralyze the economy however we can. Because simply, we don’t want rich tourists – we want civil war.’

Geiriau cryf iawn, gobeithiaf byddynt yn protestio mewn dull di-drais ond tra bo pobl y wlad yma gorfod byw dan amaodau mor drychinebus a wrth iddynt weld gwastraff a chyfoeth y lleiafrif, bydd hyn yn meithrin agweddau eithafol.

Band newydd Anarchaidd o Bethesda

Radio Rhydd

Cliciwch ar y dolen i glywed eu caneuon newydd. Fyddych chi’n hoffi rhein os ydych chi’n ffans o Rage Against the Machine! Caneuon i lawrlwytho yn rhad ac am ddim, cyd-gymorth de!

Gweithredu yn erbyn y Tori-adau ‘ma!

Torri’r Tori-adauTiwn jyngl efo sampls o araith Ceri C mewn protest Na i’r Toriadau, Ie i’n Cymunedau yn Caernarfon rhyw flwyddyn nol. Mai’n DEW! Mwynhewch..

 

Canu acwstig gwrth-gyfalafol, gratis!

Caneuon Efa Supertramp Am ddim i lawrlwytho ar soundcloud.

Radio Llibertat efo Eddie Ladd a Cravos

http://www.radioamgen.com/sioe/157/sioe157.mp3

 • Calendr

  • Gorffennaf 2020
   Ll Ma Me I G Sa Su
    12345
   6789101112
   13141516171819
   20212223242526
   2728293031  
 • Chwilio