Rhyddid i’r “NATO 3”! Galwad am Unoliaeth ar gyfer yr Achos Llys

http://nato5support.wordpress.com/
https://www.wepay.com/donations/nato-5-defense

Ar Ionawr y 6ed bydd achos y “NATO 3”, sef Brent Betterly, Brian Jacob Church, Jared Chase – yn cychwyn. Maent wedi eu cyhuddo o gynllwyn, terfysgaeth a llosgi bwriadol. Bydd dewis rheithgor yn dechrau ar y 6ed gyda’r datganiadau agoriadol. Fe ddisgwylir yr achos ei hunain i ddechrau ar y 13eg ac fe ddisgwylir iddo barhau am hyd at 3 wythnos. Yn ystod yr achos, fe fyddwn yn anfon y wybodaeth ddiweddaraf am yr achos, fel gall eu cefnogwyr ar draws y byd wybod be sydd yn digwydd tu fewn i’r llys. Mae’r diffynyddion angen cefnogaeth ac unoliaeth o du allan y llys nawr mwy nag erioed! Maent yn peryglu 40 mlynedd o’u bywydau yn y carchar drwy fynd i’r llys a chymryd safiad yn erbyn gormesu ymgyrchwyr.

nato3

Mae 3 peth gallwch chi ei wneud nawr i i’r “NATO 3” i’w cefnogi yn ystod yr achos:
1. Cyfrannu at eu cronfa gyfreithiol.
2. Trefnu digwyddiad o unoliaeth yn eich dinas.
3. Anfon cardiau a llythyrau atynt.

1. Codi arian
Mae angen i ni godi tua $10,000 ar gyfer eu hamddiffyniad cyfreithiol. Mae’r arian hwn yn cynnwys costau megis ffioedd tyst arbenigol, deunyddiau cydlynu amddiffyn (ee, llyfrau nodiadau, llungopïau, ac ati), paratoi tystiolaeth ac anghenion cyflwyno, yn ogystal ag ymchwil cyfreithiol. Y mwyaf o arian yr ydym yn codi, cryfaf fydd eu hamddiffyniad yn y llys!
Gallwch gyfrannu ar-lein hefyd. Gallwch hefyd cyfrannu gyda gostyngiad treth drwy yrru siec neu archeb arian at:

8th Day Center for Justice
205 W. Monroe St Suite 500
Chicago, IL 60606
Sicrhewch eich bod yn ysgrifennu “8th Day Center/NATO 5 Defense Fund” yn y llinell memo.
2. Digwyddiadau Unoliaeth
Rydym yn galw am ddigwyddiadau unoliaeth o gwmpas y byd ar gyfer “NATO 3” yn ystod eu hachos llys. Trefna barti dawns, protest sŵn, parti ysgrifennu llythyrau, neu sut bynnag fodd yr ydych eisiau codi ymwybyddiaeth ynghylch yr achos a dangos unoliaeth gyda’r diffynyddion. Casglwch arian ar gyfer eu cronfeydd amddiffyn cyfreithiol ac wedyn gofynnwch i bawb arwyddo’r cerdyn da chi! Yna anfonwch luniau atom a disgrifiadau o’ch digwyddiad i nato5solidarity [at] gmail.com fel y gallwn rannu’r lluniau yma gyda’r diffynyddion!

tumblr_m4eo6h47d81r4pq5go2_1280

 3. Cardiau a Llythyrau
Mae’r diffynyddion yn cael eu dal mewn amodau creulon yn ‘Cook County Jail’ am aeaf arall ac yn ychwanegol i hyn mae straen ychwanegol yr achos arnynt. Mae angen llythyrau a chardiau arnynt i roi hwb i’w hysbryd a’u cadw’n gryf. Bydd llwythi o lythyrau a chardiau yn dangos iddynt nad ydynt ar ben eu hunain! Yn ddiweddar fe wnaethom gyhoeddi ein hymgyrch “We’ve Got Your Back!” ymgyrch ysgrifennu llythyrau, felly dylech gynnwys yr ymadrodd hwn yn eich cardiau a llythyrau fel y gallant weld cryfder ein rhifau!

Brent Betterly
# 2012-0519001
Blwch Post 089002
Chicago, IL 60608

Brian Church
# 2012-0519002
Blwch Post 089002
Chicago, IL 60608

Jared Chase
# 2012-0519003
Blwch Post 089002
Chicago, IL 60608

Ynglŷn â’r “NATO 3”
Ar 16eg o Fai, 2012, fe wnaeth heddlu Chicago gyrchu fflat yn ardal Bridgeport Chicago mewn ymgais i godi ofn ar bobl oedd yn bwriadu mynychu’r protestiadau oedd ar fin digwydd yn erbyn cynhadledd NATO (North Atlantic Treaty Organization). Gan eu bygwth gyda dryll, fe wnaeth yr heddlu arestio 11 o bobl oedd tu fewn ag o amgylch y fflat ac yn gyflym fe ddiflanasant nhw i grombil rhwydwaith o ‘gyfleusterau cadw’ yn Sir Cook, Illinois. Ar ôl ychydig ddyddiau, dechreuodd ychydig o bethau dod yn amlwg: yr oedd 2 o’r ymgyrchwyr a gafwyd eu harestio mewn gwirionedd yn aelodau o’r heddlu cudd o Chicago ac wedi targedu’r ymgyrchwyr go iawn ar gyfer eu harestio. Cafodd 6 ohonynt eu dal yn anghyfreithlon a fe’i rhyddhawyd ar y funud olaf posib cyn i unrhyw un weithredu trwy’r llysoedd ar gyfer eu rhyddhau. Cafodd 3 ohonynt eu cyhuddo o gyhuddiadau ffug o derfysgaeth gyda chymhelliant gwleidyddol. Mae’r tri hyn yn cael eu hadnabod fel y “NATO 3”. Yn y pen draw fe’u cyhuddwyd gyda 11 o droseddau gan gynnwys darparu deunyddiau ar gyfer terfysgaeth, gynllwynio i gyflawni terfysgaeth, a chreu chocteli Molotov. Maent yn wynebu hyd at 40 mlynedd yn y carchar.

Er mwyn glywed y diweddaraf ynghylch yr achos, ewch i’r wefan. Tanysgrifiwch er mwyn derbyn ar gyfer ein cyhoeddiadau listserv drwy e-bostio nato-5-announce-subscribe [at] lists.riseup.net, a dewch o hyd i ni ar Facebook ar ‘Free the NATO 5!‘, hefyd dilynwch ni ar https://twitter.com/FreeNATO5 .

Cyfieithiad gan “Anarchist Welsh Translation” ar gyfer “Free the NATO 5!”

Datganiad i’r wasg: Gwrthdystiad yn erbyn ffracio tu allan i’r Senedd

4ydd o Fedi 2013

Gwrthdystiad yn erbyn ffracio tu allan i’r Senedd, Llywodraeth Cynulliad Cymru ym Mae Caerdydd, ar 24ain o Fedi, 2013 o 12:00yh tan 2:30yh

Gofynnir i Aelodau’r Cynulliad i lofnodi cynnig [1] i alw am foratoriwm ar ffracio yng Nghymru ar 24ain Medi, 2013. Mae’r rali, a drefnwyd gan gynghrair o grwpiau ymgyrchu [2], yn cael ei gynnal y tu allan i’r Senedd o 12-2.30yh, a bydd yn cynnwys nifer o siaradwyr [3].

Gwahoddir holl Aelodau’r Cynulliad i siarad yn y rali ac i gadarnhau eu cefnogaeth ar gyfer moratoriwm ar ymelwa nwy anghonfensiynol, hyd nes ei fod wedi cael ei brofi i fod yn ddiogel.

Bydd ymgyrchwyr yn dosbarthu deiseb i Lywodraeth Cymru yn datgan:

• Gosod moratoriwm ar unwaith ar echdynnu nwy o ffurfiannau siâl Cymru a gwythiennau glo nes bod yr holl effeithiau a risgiau cysylltiedig yn cael eu deall yn llawn a’r prosesau yn cael eu profi’n ddiogel.

• Blaenoriaethu datblygiad ynni adnewyddadwy a mesurau effeithlonrwydd ynni.

1.        Mae’r cynnig ar gyfer Aelodau’r Cynulliad yn darllen:

“Cydnabod newid yn yr hinsawdd yn un o’r bygythiadau mwyaf i gymdeithas; Gan gydnabod y rôl arweinyddiaeth cynaliadwyedd fod Cymru yn chwarae yn y byd; a Myfyrio ar effaith amgylcheddol lleol posib o nwy anghonfensiynol ar gymunedau ar draws llawer o Gymru;

Galwn ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno moratoriwm ar nwy anghonfensiynol a chamfanteisio yng Nghymru, tan fod profiad o gamfanteisio nwy anghonfensiynol mewn mannau eraill yn y DU yn profi ei fod yn ddiogel, a gall effeithiau newid yn yr hinsawdd o gamfanteisio nwy anghonfensiynol yn cael ei brofi i gael eu cynnwys o fewn cyllidebau carbon y DU “

2.        Mae’r Gynghrair yn cynnwys Cymru Gwrth-ffracio, Cyfeillion y Ddaear Cymru, WWF Cymru, Ynni Diogel Cymru, The Vale Says No!, Frack-Off Llanelli, Rhwydwaith Gweithredu Gwrth-ffracio Gogledd Ddwyrain Cymru, Frack-Off, Rhwydwaith Gwrth-ffracio a Phrydain ac Iwerddon Frack-Free (Biff)

3.        Mae’r siaradwyr yn cynnwys Frances Crack – Cymru Gwrth-ffracio , Gareth Clubb – Cyfeillion y Ddaear Cymru, Andy Chyba – Plaid Werdd Penybont ar Ogwr, Pippa Bartolotti – Plaid Werdd Cymru, Keith M Ross – Ynni Diogel Cymru.

Am fwy o wybodaeth neu ceisiadau gyfweliad cysylltwch â:

Keith M Ross, Diogel Ynni Cymru, safeenergywales@virginmedia.com, 01792 418926 neu 079 1467 7150 neu

Rhian Halford, Cymru Gwrth-ffracio _ Nghymru; rhianbach@hotmail.com;

Angen cyfieithiad tebyg ar gyfer eich ymgyrch? Cysylltwch gyda welshtranslation@lists.riseup.net

Rhaglith i Gyfansoddiad IWW

156939_115024725329148_1743081707_n

Nid oes gan y dosbarth gweithiol na’r dosbarth cyflogi unrhyw beth yn gyffredin. Ni all fod dim heddwch tra fod newyn ac angen ymysg miliynau o bobl sy’n gweithio, a bod elit bychan; y dosbarth cyflogi, yn cael yr holl bethau da mewn bywyd.

Mi fydd rhaid i’r frwydr barhau rhwng y ddau ddosbarth yma nes bod y gweithwyr y byd yn trefnu fel dosbarth, yn cymryd meddiant o’r dulliau o gynhyrchu, yn diddymu’r system cyflog, ac yn byw mewn cytgord â’r Ddaear.

Gwelwn fod y canoli o rheolaeth diwydiannau gan llai a llai o bobl yn gwneud hi’n anoddach i’r undebau llafur ymdopi gyda grym cynyddol y dosbarth cyflogi. Mae’r undebau llafur yn meithrin sefyllfa sy’n caniatáu i un set o weithwyr gael eu ddefnyddio yn erbyn set arall o weithwyr yn yr un diwydiant, a thrwy hynny helpu trechu ei gilydd mewn rhyfeloedd cyflog. Ar ben hynny, mae’r undebau llafur yn helpu y dosbarth cyflogi i gamarwain y gweithwyr yn y gred bod gan y dosbarth gweithiol buddiannau sy’n gyffredin gyda’u cyflogwyr.

Gall yr amodau hyn cael eu newid a gall ddiddordeb y dosbarth gweithiol cael eu cadarnhau dim ond gan sefydliad a ffurfiwyd yn y fath fodd bod ei holl aelodau mewn unrhyw un diwydiant, neu yn yr holl ddiwydiannau os oes rhaid, yn pallu gweithio pryd bynnag fod streic neu cloi allan sy’n digwydd o fewn unrhyw adran ohono, felly mae’n golygu bod anaf i un yn anaf i bawb.

Yn lle yr arwyddair ceidwadol, “Ddiwrnod o gyflog teg am ddiwrnod o waith teg”, mae’n rhaid i ni ysgrifennu ar ein baner yr arwyddair chwyldroadol, “Diddymu’r system cyflog.” Cenhadaeth hanesyddol y dosbarth gweithiol yw i ddinistrio cyfalafiaeth. Mae’n rhaid i’r fyddin o gynhyrchu gael eu trefnu, nid yn unig y frwydr bob dydd gyda cyfalafwyr, ond hefyd i barhau i gynhyrchu pan fydd cyfalafiaeth wedi cael eu diddymu. Drwy drefnu diwydiant, rydym yn ffurfio strwythur y gymdeithas newydd o fewn cragen yr hen.

Cyfieithwyd gan welshtranslation@lists.riseup.net

Anarchiaeth yn ol Anarchol

Nid ffurf talaithaeth ydy. Dydy anarchyddion eisiau gosod eu system gwerth ar unrhywun arall. Nid tefysgaeth ydy. Terfysgaeth yw gweithredydd y llywodraeth yr heddwas sy’n defnyddio grym, gan gynnwys y lluoedd arfog, er mwyn brawychu pobol nes bod nhw’n ufuddhau. Llywodraethau a fygythia cosbi unrhyw ddyn neu fenyw sy’n herfeiddio grym y wladwriaeth, ac felly sefydliad terfysgaeth ydy’r wladwriaeth yn wir.

Dydy anarchaeth fyth yn dibynnu ar fraw er mwyn cyflawni rhywbeth, oherwydd nad ydy unrhywun y mae braw arno ddi yn rhydd. Dyma’r hyn y mae anarchyddion yn credu:

Drwg dianghenraid yw llyworaeth. Mae bodau dynol sy’n arfer bod yn gyfrifol am eu ymddigiad eu hunan yn gallu cydweithredu ar sylfaen ymddiried a chymwynasgarwch.

460_0___30_0_0_0_0_0_rnb2

Dydy diwygiad ddim yn bosibl sy’n gadael llywodraeth heb ei newid. Fydd apeliadau i lywodraeth am iawn am gam hyd yn oed pan fyddon nhw’n cael eu gweithredu dim ond yn cynyddu ac gan hynny chwanegu pentwr ei rym. Bydd llywodraethau’n cael eu diddymu pan fydd eu deiliaid yn peidio chaniat’u cyfreithlondeb iddyn nhw. All dim llywodraeth fod heb gydsyniad dealledig y werin. Mae’r cydsyniad hyn yn cael ei gadw cyhyd bod y pobol yn anwybodus am eu grym gwir. Dydy’r bleidlais yn fynegiant grym ond yn addefiad o fod heb rym, gan all hi ddim ond ail-haeru cyfreithlondeb tybiedig y llywodraeth.

Mae’n rhaid i bawb gael hawl penderfynnu ei fywyd ei hun. Anghyfiawn yw pob ymyrryd moesol ym materion personau sy’n gweithredu’n rhydd. Dydy ymddygiadau nad ydy’n effeithio personau ddim yn ymwneud nhw.

Goroesa pob lywodraeth ar ladrad ac ar gribddeilio, o’r enw trethi. Gesyd pob lywodraeth ei gorchmynion ar y werin a gorchymyn ufuddhau o dan fygwth cosb

Cymerwyd o flog Anarchol.

Gweithdai/Digwyddiadau: Wythnos StopG8 o wrthdystio.

stopg8small300x215

10-14eg o Fehefin: Rhaglen digwyddiadau

Syniadau v Cyfalafiaeth

Yn galw siaradwyr, meddylwyr, awduron, darllenwyr, ymladdwyr, athrawon, dysgwyr, artistiaid, gwrthryfelwyr, perfformwyr, rapwyr, beirdd, cerddorion… ac unrhyw un gydag unrhyw sgiliau, syniadau neu breuddwydion i rannu…

Mae wythnos StopG8 o wrthdystio yn cael ei gynnal yn Llundain ar 10-14eg o Fehefin, yn ystod yr wythnos cyn uwchgynhadledd y G8 y ‘Meistri Rhyngwladol’. Yn ogystal â gweithredu yn y strydoedd, bydd yr wythnos yn cynnwys rhaglen o ddigwyddiadau o sgyrsiau, cyfarfodydd, ffilmiau, gemau, cyngherddau, a mwy, ar draws Llundain a thu hwnt.

Croeso i chi gysylltu â stopg8events [at] riseup.net os hoffech gynnal neu gymryd rhan mewn digwyddiad, os allwch chi helpu gyda trefnu neu hyrwyddo, neu os gennych syniad am rywbeth hoffech chi ei weld yn digwydd. Rydym am i hyn fod yn fawr, felly rydym yn dechrau cynllunio yr wythnos rwan.

Fydd yr agwedd ‘syniadau’ o’r rhaglen ddigwyddiadau yn cael ei hadeiladu o amgylch pum prif thema. Pedwar o’r rhain fydd y prif materion gwleidyddol rydym yn arbennig o awyddus i chi feddwl yn eu cylch yn ystod yr wythnos. Ond mae hefyd slot agored os oes gennych unrhyw syniadau nad ydynt yn ffitio i’r categoriau hyn. Gallai digwyddiadau gynnwys gweithdai, sgyrsiau, dramâu, perfformiadau, ffilmiau, comedi, sioeau celf, gemau, rhannu sgiliau, sesiynau hyfforddi ymarferol, a siarad am frwydrau gwrth-gyfalafol… neu unrhyw beth arall y gallwch feddwl amdano.

***

1) Deall cyfalafiaeth.

Mae gwleidyddion a’r cyfryngau torfol yn ceisio dargyfeirio ein dicter i ffwrdd oddi wrth gwir achosion tlodi, anghydraddoldeb, a cachu dydd i ddydd. Maent yn rhoi bychod dihangol iddym nii: mewnfudwyr, tramorwyr, “scrounge-wyr”, neu ambell heddwas neu fanciwr sydd yn ‘afal ddrwg’. Mewn gwirionedd y system gyfan sy’n bwdwr o’r top i’r gwaelod.Ond beth yw cyfalafiaeth? Sut mae’n gweithio? Sut mae’n siapio ein bywydau, a ceisio rheoli ein dyheadau? Pwy sy’n elwa o’r system, a phwy sy’n ei gynnal?

2) Brwydro: sut i ymladd, sut i ennill.

Mae pob mudiad sy’n ysgwyd y byd gorfod dechrau ar raddfa fach. Gallwn ennill buddugoliaethau ar ein strydoedd, mewn gweithleoedd a chymunedau, yn ein bywydau bob dydd, ac felly rydym yn tyfu. Pa wersi y gallwn eu dysgu o fydiadau hanesyddol, ac ar draws y byd? Mae angen sgiliau ymarferol hefyd. Sut i fod yn ddiogel ac yn gofalu am ei gilydd ar y strydoedd. Hawliau cyfreithiol: sut i gefnogi ei gilydd yn erbyn stopio ac archwilio, yr heddlu a rheolaethau mewnfudo. Gweithredu uniongyrchol: sut i ymladd yn erbyn y pwerus, a sut i beidio cael dy gosbi am hyn.

Sut i drefnu, hyrwyddo, bwydo byddin, iacháu’r y clwyfedig, …a llawer mwy. Digon o hype, digon o gachu: gadewch i ni rannu syniadau a sgiliau a fydd yn gweithio. Rydym yn arbennig o awyddus i hwyluso rhannu syniadau rhwng ystod eang o ymgyrchoedd a grymuso pobl i gychwyn ar brwydrau newydd.

***

3) Creu bydoedd newydd.

Ni allwn aros tan “ar ôl y chwyldro” i greu cymdeithas amgen i gyfalafiaeth. Mae angen i ni ddechrau rwan, yn ein cymunedau, yn ein bywydau bob dydd.

Yn syml, mae economeg cynhyrchu ar raddfa eang, prynwriaeth torfol, a thwf diddiwedd yn lladd ein planed. Mae angen ffyrdd newydd o fyw ac o weithio gyda’n gilydd. Mae angen creu diwylliannau newydd, gwerthoedd newydd, ble mae ein bywydau yn fwy na phethau sydd yn cael eu prynu a’u gwerthu.

***

4) Anarchiaeth.

Anarchiaeth yw’r athroniaeth sy’n dweud nad oes angen lywodraethau a phenaethiaid, gallwn gynnal cymunedau yn seiliedig ar gyd-gymorth ac undod.

Mae anarchiaeth yn golygu gwrthod pob math o ddominyddu, gormes, a ecsbloetio, a byw mor rhydd ag y gallwn rwan.

Anarchiaeth yw’r syniad mwyaf prydferth rydym yn ei hadnabod. Nid yw pawb yn y rhwydwaith StopG8 yn anarchydd, ond mae llawer ohonom. Rydym yn credu bod angen i ni lleisio’r neges gadarnhaol am yr hyn yw anarchiaeth a be mae’n ei olygu mewn gwirionedd. Beth allwn ni ei ddysgu o fwy na 200 o flynyddoedd o hanes anarchaidd? Beth all anarchiaeth ei olygu yn yr 21ain ganrif?

***

5) Slot agored.

Unrhyw beth arall sy’n cyd-fynd gyda ein hegwyddorion ond nid yw’n dod o dan y pedwar pennawd cyntaf. C’laen ta!

Mae’r dudalen yma yn gyfieithiad o’r wefan wreiddiol.

Galw allan i StopG8: Carnifal yn erbyn Cyfalafiaeth #J11

un frwydr cyffredin

stopg8txt

Ym mis Mehefin mae arweinwyr y G8 (gwledydd cyfoethocaf y byd) yn cyfarfod yng Ngogledd Iwerddon. Fel mae’r argyfwng economaidd yn ein brathu, a mae’r blaned yn llosgi, mae’r meistri ac eu gwleidyddion yn dathlu bod busnes yn cario mlaen fel erioed. Cyfalafiaeth: system sy’n lladd, egsbloitio, ac yn iselhau y nifer fawr o bobl ar gyfer creu elw i unigolion dethol.

 Ar 10-14 o Fehefin mae StopG8 yn trefnu wythnos o weithredu a digwyddiadau yn Llundain. Mae Llundain yn ganolbwynt i gyfalafiaeth byd-eang. Mae gan y corfforaethau, banciau, cronfeydd ymddiogelu, a biliwnyddion sydd yn ysbeilio ein byd enwau a chyfeiriadau. Maent yn y tyrau gwydr y ‘City’, a’r tu ôl i ddrysau anelwig yn Mayfair a Knightsbridge. Mae Llundain yn ffae gwyngalchu arian, unbeniaid, ag yn faes chwarae i’r mwyaf cyfoethog. Ond, ein dinas ni yw Llundain hefyd. Mae’n ddinas o obaith, gwrthsefyll, ac o frwydro.

 Mae cyfalafiaeth yn ein lladd. Diweithdra, toriadau, a thwf ffasgiaeth yn y “Gorllewin”. Tlodi, gwladychu, ac ecsbloetio creulon yn y “Trydydd Byd”. Rhyfel a newyn er mwyn gwneud elw. Carchardai preifat, gwarchae’r heddlu, CCTV er mwyn ein cadw ni’n ofnus ac ein rheoli. Mae’n dwyn harddwch a ystyr o’m bywydau, mae ein breuddwydion a’n urddas ar werth.

Peidiwch ag anwybyddu. Peidiwch ag oedi. Ar gyfer ein ffrindiau ac anwyliaid, ar gyfer ein cymunedau, ar gyfer ein planed, am bopeth y maent yn ceisio cymryd oddi wrthym. Rwyan ydi’r amser. Gadewch i ni ddod at ei gilydd, ac ymladd. Un frwydr cyffredin.

 Ymunwch â ni ar y strydoedd.

10-14 o Fehefin: Wythnos o gweithredu, sgyrsiau, cymdeithasu, ffilmiau, gemau, cyngherddau, a mwy, ar draws Llundain a thu hwnt.

 11 o Fehefin: Diwrnod mawr o weithredu yng Nghanol Llundain.

 17-18 o Fehefin: Uwchgynhadledd G8, Enniskillen, Gogledd Iwerddon.

 # Stopg8

 network23.org/stopg8

 stopg8@riseup.net

Cyfieithiad bras o’r Saesneg yw hwn.

Dyma neges gan Recordiau Afiach sydd yn gwneud CD i godi arian a codi ymwybyddiaeth ynghylch y G8. Darllenwch ymlaen os ydych yn gerddor a efo diddordeb.

Hei!

Afiach yn llunio casgliad i godi arian ar gyfer y grŵp Stop G8 De Cymru. Bydd yr arian a wneir o werthiant y CD yn mynd yn uniongyrchol i’r grŵp rhanbarthol hyn a fydd yn rhan o wrthwynebu y G8 pan fyddant yn cwrdd yn Llundain ym mis Mehefin. (Os nad ydych yn gwybod llawer am Stop G8 mae mwy o wybodaeth yma – https://network23.org/stopg8/g8-201/)

 Rydym yn chwilio am gyfraniadau ar gyfer casgliad ac yn meddwl tybed os hoffech gyfrannu trac? Gall fod yn gân sydd wedi ymddangos yn rhywle cyn hyn neu trac newydd sbon sy’n ymroddedig i Atal y G8 – mae i fyny i chi. Rydym yn gofyn i chi oherwydd ein bod yn gwybod eich bod eisoes efo agwedd wleidyddol yn eich cerddoriaeth ac mae’n debyg eicj bod yn cefnogi’r syniad o wrthwynebu yr 8 arweinwyr mwyaf pwerus fyddant yn cwrdd yn y DU.

 Fel y mae’r uwchgynhadledd G8 yn digwydd ym mis Mehefin, rydym yn gweithio yn erbyn y cloc, felly y dyddiad cau ar gyfer cael traciau i ni yw y10fed o Fai (os ydych yn bwriadu ar anfon trac atom ni os gwelwch yn dda gadewch i ni wybod, ac yn amlwg gorau po gyntaf!) Bydd y CD yn cael ei argraffu yn fuan ar ôl hyn ac yn cael ei werthu o amgylch Caerdydd a dros y rhyngrwyd. Yn ogystal â chodi arian yr ydym yn gobeithio y bydd hyn yn codi ymwybyddiaeth o’r G8 a sut y gallwn ni ei wrthwynebu.

 Gobeithiaf clywed oddi wrthych yn fuan!

AFIACH! Ebostiwch: serenefa@hotmail.com