Eisteddwch yn Llonydd

Eisteddwch yn Llonydd

gan Hwntw Arall

 

heddlumas

 

Gosodwyd heddgeidwaid talgryf yma ac acw yn y pafiliwn i ofalu am y cythryblwyr, ac yr oedd eraill, hefyd, wedi eu nodi i wasanaethu os byddai angen.

[Trefnwyr yr Eisteddfod yn baratoi am fygythiad Swffragetiaid, 1912]

 

A oes heddlu? Oes!
A oes pris mynediad? Oes!
A oes snobyddiaeth? Oes!

 

Y crachach a drefnodd yr Eisteddfod fodern. Rhan o ymgeision uwch-Gymru’r Oes Fictoria i buro’r genedl: dros Gymru ufudd, Cymru’r Beibl, Cymru parchus. Eu neges i bendefigion Loegr (ac i’w hun): Nid Cymry oedd Cymry terfysgoedd ‘Beca, nid iaith helyntus yw’r Gymraeg.

Mae ystyr “parchus” wedi newid wrth gwrs. Siwr, heddiw cawn yfed cwrw ar y maes a chawn jôcs budr a direidi ar y llwyfan (digon i droi bol Syr O. M. a’i fab – ac eraill hyd heddiw!). Ond cawn hefyd stondin i’n heddlu treisgar, stondinau i’r gwleidyddion cachaidd ac yn gynyddol i gorfforaethau di-wyneb.

(Ife hyn yw ein diwylliant, neu gyfle hysbysebu? Ni chawn drafod ar ôl y toriad)

Ond mae digon o “gythryblwyr” sydd wedi ac sydd yn herio’r trefn. Pe bai’n werinos Abertawe yn dwyn seddi’r crach yn Steddfod 1891, neu werinos heddiw yn ail-baentio stondinau, neu geir, neu yn protestio yn erbyn cau Neuadd Pantycelyn neu dros wasanaethau Cymraeg i blant, neu jest babell o feirdd yn anerchi’n eu tro yn erbyn bomiau ‘drones’ Prydeinig, ma traddodiad hir o Eisteddfodwyr radical.

syrifan

[Syr Ifan yn penderfynu bod angen chwyldro, Eisteddfod yr Urdd, 1927]

Maes i frwydro ynddi, maes i’w meddianu yw’r Eisteddfod felly. Dyma ein diwylliant, yn ôl pob sôn, ond nid ni sydd a’u meddiant. Da ni’n haeddu mwy na’r hyn ma nhw’n rhoi. Am yr holl genedlaethau o Gymry a ecsbloetiwyd, ac am ein hecsploetio heddiw, da ni’n haeddu Eisteddfod am ddim, a mwy eto. Eisteddfod heb heddlu. Eisteddfod heb gatiau. Eisteddfod sydd yn rhan o’r fro ac yn fflam dros Gymreigeiddio, nid ynys breifat a noddwyd gan gwmni wedi’u cuddio yn rhyw gae. Mae’n hen bryd i ‘Beca codi yn erbyn tollbyrth yr Eisteddfod.

Gloi nawr, cyn i’r stiwardiaid cau’r drysau.

 

nidoesheddlu

 

__________________________________
Beth am gasglu archif Eisteddfod radical? Dyma chydig casglais yn gloi.
Rhowch sylwad isod i ychwanegu mwy.

(Wrth gwrs, odd yr uchod yn son am “yr” Eisteddfod (Genedlaethol), ac ma pethe’n debyg iawn o ran Eisteddfod yr Urdd. Ond diddorol fydde cymharu hyn ag Eisteddfodau eraill. Odd croeso i’r heddlu yn Eisteddfod y Glowyr? Odd y crachach yn ddominyddu Eisteddfodau bwrlymus Merthyr yn yr 1820au?)

1891
Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Abertawe
Digon o helynt pan wnaiff dorf gwlyb a oedd wedi danto ar eistedd yn y glaw (chwalwyd rhan o’r pafiliwn gan storm) rhuthro i gymryd seddi cadw y crach yn y blaen (yr oedd y rhan fwyaf ohonynt yn wag, ac o dan cysgod gweddill y pafiliwn). Ma Syr O.M ei hun yn ysgrifennu am ei ofn ar yr achlysur (yr oedd ef yn eistedd yn y seddi blaen yn barod, wrth gwrs).
[Ma Hywel Teifi Edwards yn ysgrifennu amdani yn llyfr a chyhoeddwyd gydag Eisteddfod diweddarach a ddigwyddodd yn Abertawe, rhaid i fi ei ffeindio a’u dyfynnu..]

1912
Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Wrecsam
Swffragetiaid yn brotestio yn ystod ymweliad David Lloyd George.
https://www.casgliadywerin.cymru/story/378341

1957
Eisteddfod y Glowyr, Porthcawl
Paul Robeson, y canwr ac ymgyrchydd dros hawliau sifil yn yr UDA a sawl achos arall, yn siarad dros ddolen trawsiwerydd i Will Paynter.
https://teifidancer-teifidancer.blogspot.com/2016/08/paul-robeson-941898-23176-and-people-of.html

1958
Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Glyn Ebwy
Paul Robeson yn dod i siarad yn bersonol, ar ôl i lywodraeth yr UDA ail-ganiatau ei basbort.
“You have shaped my life – I have learned from you. I am part of the working class.”
https://teifidancer-teifidancer.blogspot.com/2016/08/paul-robeson-941898-23176-and-people-of.html

2006
Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Abertawe
“Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn protestio dros Ddeddf Iaith Newydd ym mhabell y Blaid Lafur.”

2011
Eisteddfod yr Urdd, Abertawe
“Protest S4C – Rhaid i Cyw Fyw!”
http://archif.cymdeithas.org/2011/05/31/protest_s4c_-_rhaid_i_cyw_fyw.html

2014
Eisteddfod yr Urdd, Meirionnydd
“Cymdeithas yr Iaith yn amgylchynu Carwyn Jones a galw arno i ‘ddeffro’ ynglyn a sefyllfa’r Gymraeg, ar faes Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014”

2015
Eisteddfod yr Urdd, Llancaiach Fawr, Caerffili
Protest yn erbyn cau Neuadd Pantycelyn o flaen stondin Prifysgol Aberystwyth.
http://www.bbc.com/cymrufyw/32932881

Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Meifod
“Chwistrellwyd “Rydym ni yn Tazerio Plant” ac “ACAB” ar uned Dyfed-Powys yn yr Eisteddfod yn ol y wefan Indymedia. Dywed fod y weithred hon mewn unoliaeth a’r sawl sydd wedi profi creulondeb a thrais gan yr Heddlu.”
https://anerchiadanarchaidd.wordpress.com/2015/08/11/gweithredu-yn-erbyn-heddlu-dyfed-powys-yn-eisteddfod-meifod-2015/

“Protest Cymdeithas yr Iaith yn erbyn Cymraeg Ail Iaith, wrth iddyn nhw sgrapio car ar faes yr Eisteddfod ym Meifod”

2016
Eisteddfod yr Urdd, Sir Fflint
“Protest yn erbyn toriadau i wasanaethau Cymraeg i Blant”
http://golwg360.cymru/newyddion/cymru/226726-protest-yn-erbyn-toriadau-i-wasanaethau-cymraeg-i-blant-3

30 – dim: Gwrth-Ffasgwyr ar strydoedd Merthyr

merthyr

Gwnaeth gwrth ffasgwyr ym Merthyr safiad gyda phobl o’r cymoedd a chymunedau cyfagos ar ddydd Llun mewn dangosiad o rym yn erbyn ffasgaeth a hiliaeth.
Yn dilyn bygythiadau diweddar, ymosodiadau ac ymdrechion i recriwtio gan y Ffrynt Cenedlaethol De Cymru, fe wnaeth pobl leol alw ar antiffa eraill i ymuno â nhw i ddangos nad oes croeso i lysnafedd ffasgaidd mewn ardaloedd dosbarth gweithiol.
Mae’r Ffrynt Cenedlaethol wedi bod yn ennill tyniant yn Ne Cymru ers cwymp y BNP ac wedi gweld cynnydd yn eu gweithgarwch ac yn eu niferoedd yn ddiweddar. Maent yn parhau i fod yn grŵp bach iawn o ddynion yn ddryslyd, ond wrth i’w hyder dyfu, felly mae eu defnydd o drais.

ant
Ers 2013 bu dau ymosodiad treisgar hysbys ar fudwyr gan aelodau o grwpiau neo-Natsïaidd yng Nghymru. Ychydig wythnosau yn ôl fe geisiodd y Ffrynt Cenedlaethol ‘darfu’ a dychryn cyfarfod Plaid Gomiwnyddol ym Merthyr a oedd George Galloway fod i fod yn bresennol ynddo, gan ddychwelyd y penwythnos hwnnw i ledaenu eu neges wenwynig yn y dref ac yn dosbarthu eu propaganda llawn casineb. Ar ddydd Llun dychwelodd Galloway i roi ei araith. Rydym am ei gwneud yn glir bod nad oedd antiffa yno i’w gefnogi na’r Blaid Gomiwnyddol (gyda rhai ohonom ddadlau gydag ef dros ei farn gwrth-ddosbarth gweithiol ac egoistiaeth wleidyddol), ond i amddiffyn ein cymunedau a adeiladwyd gan fudo.

untitledCyfarfododd 30 ohonom yn y dref, a rhannu yn grwpiau a fyddai’n gwylio’r fynedfa i’r cyfarfod, y prif lwybrau trafnidiaeth gyhoeddus i mewn i’r dref, y Stryd Fawr a thafarndai. Fe orchuddiom ni bropaganda’r Ffrynt Cenedlaethol nad oedd eisoes wedi eu rhwygo i lawr gyda sticeri gwrth ffasgaidd, gan basio’r swyddfa UKIP a agorwyd yn ddiweddar ac yn ôl pob golwg bob amser yn wag. Ni ddoth y ffasgwyr yn y diwedd.

Antiffa’r Cymoedd
Bu llawer o drafod am natur ffasgiaeth yn y cymoedd ac i ba raddau y mae’n angenrheidiol i ddefnyddio grym corfforol yn ei erbyn. Fel gwrth-ffasgwyr ar lawr gwlad, credwn fod angen gwrthwynebu hiliaeth yn uniongyrchol. Nid yw sefyllian milltir iffwrdd o ffasgwyr gyda phlacardiau yn arwyddo deisebau neu yn dibynnu ar wleidyddion hiliol a’r heddlu yn cyflawni dim.
Fodd bynnag, nid yw gwrthdaro bob amser yn golygu trais. Mae’r problemau economaidd yn ein hardal yn golygu bod llawer o bobl yn chwilio am ddewisiadau amgen i wleidyddiaeth y brif ffrwd ac, yn anffodus, mae grwpiau neo-Natsïaidd fel y Ffrynt Cenedlaethol weithiau esgus eu bod yn y dewis amgen yma. Y gwirionedd yw eu bod dim ond fersiwn fwy treisgar o’r sefyllfa bresennol.
Mae ‘Valleys Frontline Firm’, a sefydlwyd gan y Ffrynt Cenedlaethol i recriwtio, wedi cael rhywfaint o lwyddiant o ran apelio at y sawl sydd wedi eu dadrithio.

Luke Pippen

Luke Pippen

Cawsant eu sefydlu gan Ddirprwy Drefnydd y Ffrynt Cenedlaethol y cachwr treisgar Luke Pippen, ar ôl arweinydd y ‘Welsh Alliance’ yn cael ei garcharu am bedoffilia. Mae Pippen yn adnabyddus i drefnwyr antiffa yn Ne Cymru. Mae’n mynd yn rheolaidd i osod torchau yn y Senotaff, i goffáu rhai a fu farw yn ymladd Natsïaeth, er ganddo datw o swastika a llun o Hitler ar ei asennau. Mae’n llysnafedd llawn casineb dynol gyda thueddiad i fod yn dreisgar tuag at bobl y mae’n ei weld fel ‘gwahanol’. Mae’n amhosibl rhesymu gydag ef a’i droi o ffasgiaeth. Mae angen dulliau eraill i sicrhau caiff ei agenda byth ei gyflawni.
Tra mae hilgwn wedi eu trefnu yn weithredol ar ein strydoedd mae’n rhaid i ni ddefnyddio pa bynnag tactegau allwn i atal eu trais, sy’n golygu siarad â phobl yr ydym yn meddwl y gallai cael ei demtio gan eu gwenwyn ac yn gorfforol atal y rhai sy’n ceisio lledaenu’r rwtsh yma. Rhaid i ni i gyd fod yn antiffa – cadw ein llygaid ar agor i’r potensial bobl hyn ac yn eu hatal rhag troi eu trais ar bobl sydd â gwahanol safbwyntiau a chefndiroedd.
I’r Ffrynt Cenedlaethol, yr ydym yn dweud bod pan fyddwch yn dod yn ôl i Ferthyr ar gyfer eich bwffe am ddim mewn tafarn “lleol”, peidiwch â meddwl y bydd neb yn eich gwrthwynebu oherwydd nad ydych wedi dweud wrth unrhyw un yr ydych yn dod. Mae pawb sy’n binio eich taflenni, yn edrych arnoch chi gyda ffieidd-dod neu yn meddwl tybed beth y grŵp o’r fath o zobiaid anwybodus yn ei wneud yn ein cartref yn eich gwrthwynebu. Antiffa yw pawb sy’n wynebu chi yn uniongyrchol am eich barncul ac rydym ni ym mhobman.
Helpwch i gadw ein strydoedd yn lân – anfonwch unrhyw wybodaeth ar weithgareddau ffasgaidd i valleysantifa@riseup.net

Rhaglen Ffair Lyfrau Anarchaidd Caerdydd

Bydd Ffair Lyfrau Anarchaidd Caerdydd ar ddydd Sadwrn yng nghanolfan Cymunedol Cathays. Dewch erbyn 11yb i fwynhau y gweithdai, stondinau, cerddoriaeth a chaffi bwyd nid bomiau sydd yn cod arian er costau cyfreithiol diffynyddion protestiadau NATO.

Digwyddiad facebook a gwefan Anarchwyr De Cymru sy’n trefnu’r digwyddiad.

1781986_783411218398731_3520801868833357490_n
———————————-

Dim Ffiniau Moroco
Mae degau ar filoedd o bobl yn wynebu erledigaeth ddyddiol ym Moroco oherwydd polisïau ffin yr Undeb Ewropeaidd. Dewch i glywed am y frwydr barhaus dros urddas a rhyddid ym Moroco, a’r hyn y mae anarchwyr Ewropeaidd yn ei wneud i gefnogi.

Cyflwyniad Gomiwnyddiaeth Anarchaidd
Y gymdeithas yr ydym yn gobeithio amdani a’r ffyrdd i’w chreu gan Ffederasiwn Anarchaidd Bryste.

Gwrthwynebu IPP
Sgwrs ynglyn â’r “ddedfryd amhenodol i warchod y cyhoedd” (IPP) a gyhoeddwyd yn 2005, mae miloedd yn cael eu carcharu heb unrhyw ddyddiad rhyddhau.

Anarchiaeth a’r Iaith Gymraeg
A yw’r frwydyr dros anarchiaeth hefyd yn frwydr dros yr iaith? Mae’r mudiad iaith wedi radicaleiddio nifer o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru ond paham nad ydyn ni, fel y Catalwniaid a’r Gwyddelod, wedi cyfieithu ein prif gyfryngau i’r Gymraeg? Pam does nemor dim llenyddiaeth Anarchaidd yn y Gymraeg ? Dewch i drafod sut allem frwydro dros yr iaith fel anarchwyr, ein perthynnas gyda’r mudiad iaith brif ffrwd yn ogystal a sull allwn hybu syniadau anarchaidd trwy gyfrwng y Gymraeg.

Gormes gwrthdystio: Sut i frwydro nôl
O’r Heddlu cudd yn treiddio i grwpiau ymgyrchu i bolisi newydd yr Heddlu Metropolitan o “dalu-i-brotestio”, sut mae gwrthsefyll y gormes hyn a gwneud eu tactegau’n aneffeithiol.

Cyd-gymorth, cymdeithasau cyfeillgar a’u perthnasedd i’r frwydr gyfoes
Gan dynnu ar y ddau enghreifft hanesyddol, yn ogystal â ffurfiau sefydliadol presennol, gobeithia’r gweithdy hwn agor trafodaeth am y math o ddulliau a sefydliadau y gallai anarchwyr eu datblygu yn llwyddianus i greu y byd o ryddid, y cyfiawnder a’r cydraddoldeb yr ydym yn dyheu amdano. O gymdeithasau cyfeillgar, i brosiectau tai cydweithredol a ysbrydolwyd gan gydweithfeydd ffeministaidd, mae’r gorffennol yn frith o arbrofion o’r fath ond beth allwn ni ei ddysgu a’i ddefnyddio ym mrwydyr heddiw yn erbyn dominyddiaeth cyfalafol? Dyma’r cwestiynau canolog a fydd yn cael eu harchwilio yn ystod y gweithdy hwn.

Anarchwyr yn erbyn llymder – sut mae hynny’n gweithio?
Os ydym yn gwrthwynebu toriadau / llymder, a yw hynny’n golygu ein bod am wladwriaeth fawr? Dyma weithdy sydd yn mynd i’r afael â’r gwrth-ddweud o fewn y mudiad anarchaidd a’r mudiad ehangach yn erbyn llymder. Byddwn hefyd yn archwilio strategaethau ymarferol a datblygiadau posibl yn y dyfodol.

Anarchiaeth, am ysbaid: Atgofion o anarcho-pynk
Mae’r awdur Phillip Bounds yn rhoi ei berspectif personol o’r sin anarcho-pync yn Ne Cymru yn y 1980au cynnar, a dynnwyd o bennod yn ei lyfr newydd “Notes from the End of History: A memoir of the left in Wales”

Gwrthsefyll y Diwydiant Carchardai
Gweithdy cyflwyno cymhlethdod diwydiannol y carchar – sut mae’r wladwriaeth a chwmnïau yn elwa o garcharu bodau dynol. Byddwn yn cyflwyno brwydrau cyfredol, gan gynnwys ymgyrch newydd yn erbyn dyfodiad y carchar mwyaf ond un yn Ewrop i Ogledd Cymru.

Undebau llafur: rhan o’r ateb neu broblem
Mae undebau llafur wedi bod yn llais i’r dosbarth gweithiol ers dros 150 o flynyddoedd drwy frwydro i ennill llawer o’r hawliau cyflogaeth a gwelliannau i amodau gwaith yr ydym yn eu cymryd yn ganiataol heddiw. Byddwn yn cymryd cipolwg ar hanes y mudiad llafur, o Tolpuddle a Merched Match, drwy ffurfio’r Blaid Lafur a brwydrau diwydiannol anferth y 70au, hyd at y presennol. Yna, byddwn yn gofyn ‘ydy undebau llafur yn dal i fod yn berthnasol heddiw – neu a ydynt wedi ieithrio o anghenion gweithwyr ar lawr gwlad?’ Byddwn yn cloi drwy ystyried y ffordd ymlaen, a ddylem ymgysylltu â’r undebau a gwneud iddynt weithio o’n plaid, neu a ddylem ystyried llwybr arall?

Paid â chyffwrdd a’n Coedwigoedd
Esboniad o’r bygythiadau o breifateiddio, masnacheiddio a dinistrio posibl Fforest of Dean a choetiroedd cyhoeddus eraill drwy gynigion diweddaraf y llywodraeth, a pham y mae’n rhaid i ni barhau i ymgyrchu i’w cadw yn ein dwylo ni

Anarchwyr ac etholiadau
Sgwrs a gweithdy cyfranogol ar y rhesymau dros wrthwynebiad llawer o anarchwyr i etholiadau seneddol a pham nad ydym yn dewis sefyll neu bleidleisio ynddynt.

Datguddiad Snowden a Gwyliadwriaeth y Wladwriaeth
Mae’r datgeliadau gan chwythwr chwiban Edward Snowden wedi cynnig cipolwg i wyliadwriaeth ar raddfa eang. Maent wedi ysgogi trafodaethau cyhoeddus ar natur hawliau sifil yn y byd digidol; posibiliadau a heriau cyfathrebu diogel; natur y wladwriaeth diogelwch; ansawdd y sylw yn y cyfryngau; a bygythiadau newydd i ryddid y wasg a gwrthdystio. Yn y sesiwn hon byddwn yn rhoi trosolwg o’r ffyrdd y mae’r wladwriaeth yn monitro ein cyfathrebu ar-lein, ac yn trafod y ddadl yn y cyfryngau ar ddatgeliadau Snowden, heriau i fynegiant ac i gweithredu, datblygu a defnyddio offer gwrth-gwyliadwriaeth, ac ymgyrchoedd hawliau digidol.

Y Gath Rydd Olaf
Yr Awdur Jon Blake yn siarad am lyfr radical i blant. Hefyd yr anawsterau o gyhoeddi ffuglen plant gwrth-gyfalafol.

Cyflwyniad i’r Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd
Mae’r rhwydwaith gweithredu anarchaidd yn sefydliad cenedlaethol o anarchwyr sydd yn estyn allan at gymunedau dosbarth gweithiol ar draws y DU i hyrwyddo gweithredu uniongyrchol. Dewch draw i glywed mwy am egwyddorion y rwydwaith a’r cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Cymru Ddi-Ffrac o’r Dechrau i’r Ddiwedd
Ers nifer o flynyddoedd mae cymunedau ledled Cymru wedi bod dan fygythiad egni eithafol ‘hollti hydrolig’ (Fracio), Methan Gwely Glo a Nwyeiddio Glo Tanddaearol. Mae pob techneg yn peri risgiau difrifol i iechyd pobl a’r amgylchedd. Ffurfiwyd Cymru ddi-ffrac yn 2013 er mwyn helpu i drefnu a chefnogi’r grwpiau rhanbarthol wrth weithio gyda sefydliadau eraill. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi addo i ymladd am foratoriwm yn erbyn ffracio, ond nid yw’r frwydr yn dod i ben yno gan ei fod yn aneglur os oes gan Gymru ddigon o bwerau datganoledig i ddeddfu ar bolisi ynni.

Easton Cowboys & Cowgirls: Clwb Chwaraeon Radicalaidd o’r tu fewn
A all clwb chwaraeon fod yn gyfrwng i wleidyddiaeth radicalaidd? Ffurfwyd Cowboys Easton 20 mlynedd yn ôl fel tîm pêl-droed cynghrair sengl Sul. Ers hynny grŵp yma o byncs ac ymgyrchwyr wedi ehangu i fod yn grwp aml-chwaraeon o 150+ wedi ei leoli ynghanol dinas Bryste. Fel clwb maent wedi teithio’r byd, codi symiau sylweddol o arian ar gyfer gwahanol achosion da ac yn cyfranu at ddatblygu rhwydwaith byd-eang o dimau gwrth ffasgaidd / gwrth hiliol. Bydd Will Simpson yn sôn sut y maent wedi gwneud hyn ac yn trafod y potensial ar gyfer chwaraeon ac ymgyrchu.

Dynarchwyr – Canllaw iddynt.
Golwg ysgafn ar wleidyddiaeth rhywedd o fewn anarchiaeth.

Gwrthwynebu Ffasgaeth
Mae ffasgiaeth yn Ewrop ar gynnydd. O’r blaidd Islamoffobaidd “Plaid Rhyddid” yn yr Iseldiroedd, Y Wawr Euraidd yng Ngwlad Groeg, Hwngari Jobbik a llwyddiant y Ffrynt Cenedlaethol yn Ffrainc. Yn y DU mae gennym y Torïaid a’r UKIP yn galw am bolisïau gwrth-fudo llymach i fwrw’r bai am ddirywiad yr economi, sydd yn cynyddu casineb hiliol. Yng Nghymru lle mae’r niferoedd sy’n byw mewn tlodi ymysg yr uchaf yn y DU, mae Siopau UKIP yn agor a chynnydd mewn grwpiau Ffasgaidd.

Ystyr Rhyddid.
Beth yw rhyddid? Ai peidio bod mewn caethiwed, neu a oes mwy iddo na hynny? A all rhyddid unigol fodoli heb ryddid ar y cyd? O ble daw ein hangen am ryddid? Yr awdur Paul Cudenec sy’n cyflwyno trafodaeth ar sylfaen athroniaeth anarchaidd.

Bwyd Nid Bomiau! Cnoi, tagu neu boeri?!
Galwad i bracsis ddychmygol ar y strydoedd. Dewch i weithdy rhyngweithiol a gychwynnwyd gan Bwyd Nid Bomiau Southampton ac eraill, wrth i ni edrych yn gwbl agored ar y benbleth amlwg o safbwynt y palmant. Sut i boeri’r hyn yr ydym am osgoi tagu arno?

Ffair Lyfrau Anarchaidd Caerdydd

Bydd Ffair Lyfrau Anarchaidd Caerdydd ar y 21fed o Chwefror, 2015 yn Nghanolfan Gymunedol Cathays. Croeso i bawb.

Ffeiriau llyfrau yw arddangosfa y mudiad anarchaidd a’r prif gofod i gyfarfod ar ol protestiadau. Mae wedi bod yn bum mlynedd ers cynnal y ffair lyfrau anarchaidd diwetthaf yng Nghaerdydd.

Fel y tro diwethaf, bydd dau ofod cynnal gweithdai ar gyfer sgyrsiau a cyfarfodydd, yn ogystal a neuadd o stondinau, yn ogystal a chreche, bar, caffi a mwy. Gyda’r hwyr bydd gig a digwyddiad cymdeithasol.

Bydd sesiwn arbennig gan Anarco Gyfieithu ynghylch yr Iaith Gymraeg ac Anarchiaeth:

“A yw’r frwydyr dros anarchiaeth hefyd yn frwydr dros yr iaith? Mae’r mudiad iaith wedi radicaleiddio nifer o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru ond paham nad ein bod fel Catalwniaid a Gwyddelod wedi cyfieithu ein prif gyfryngau amgen i’r Gymraeg? Pam does nemor dim llenyddiaeth Anarchaidd yn y Gymraeg ar gael? Dewch i drafod sut allem frwydro dros yr iaith fel anarchwyr, ein perthynnas gyda’r mudiad iaith brif ffrwd yn ogystal a sull allwn hybu syniadau anarchaidd trwy gyfrwng y Gymraeg.”

Mae’r ffair lyfrau anarchaidd yn bwcio stondinau a gweithdai ar hyn o bryd. E-bostiwch cardiffanarchistbookfair@riseup.net am ymholiadau.

 

1781986_783411218398731_3520801868833357490_n

Gwrthwynebu Ffair Arfau DPRTE yng Nghaerdydd

Ar yr 8fed o Hydref eleni, cynhalwyd DPRTE – “The UK’s Premier Defence Procurement Event” yn arena Motorpoint Caerdydd. Trefnodd Stop NATO Cymru, y Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd ac Anarchwyr De Cymru wrthdystiad, gan ddechrau am 8.30am i gyd-fynd â dechrau’r, pan fyddai’r sawl sy’n prynu a gwerthu arfau a theganau o ryfel yn mynd i mewn i’r ffair arfau hon.

dprte

Sawl gwaith fe wnaeth pobl lwyddo i ddod yn agos iawn at y fynedfa cyn cael eu taflu allan, gan mynegi eu teimladau am y ffair arfau a’r sawl a oedd yn cymryd rhan ynddo. Am tua 9:00 yb cafodd cafodd 3 dynion mewn siwt a oedd yn mynd i mewn i’r ffair arfau eu gorchuddio mewn paent coch. Arrestwyd dau o bobl a cafodd eu dal am 12 awr. Cafodd y ddau eu cyhuddo o ddifrod troseddol am staenio’r siwtiau.

Fe wnaeth Bwyd Nid Bomiau Caerdydd weini brecwast fegan blasus am ddim i’r protestwyr a’r cyhoedd. Mae Byd Nid Bomiau yn grwp sydd yn ceisio tynnu sylw at wastraff bwyd, yn ogystal a’r ffaith o dan cyfalafiaeth mae digon o arian ar gyfer lladd a rhyfela er bod llawer yn newynog ac mewn sawl rhan o’r byd mae pobl dal yn llwgu i farwolaeth bob dydd.

fnb

Mae’r diwydiant arfau yn elwa o ryfel parhaol; y norm erbyn hyn. Mae’r sawl sydd yn prynu a gwerthu arfau yn gwneud arian o marwolaethau bobl diniwed. Daethant i Gaerdydd, dinas sydd wedi cael blas bach o sut beth yw bod mewn parth militaraidd â dyfodiad Chynhadledd NATO yn dod i dde Cymru dim ond mis yn ôl. Os bydd DPRTE dod yn ôl i Gaerdydd y flwyddyn nesaf bydd pobl yno i’w wrthwynebu unwaith eto. Nid ydym am y seicopathiaid peryglus yma yn ein dinas, yn prynu a gwerthu arfau sy’n lladd pobl.

dprte2

Fe wnaeth protestwyr barhau i fynegi eu barn gyda’r sawl a oedd yn cymeryd rhan yn y ffair arfau am weddill y dydd.

Diwrnod Stop NATO Cymru o Weithredu Gwrth-Filitaraidd

Ar fore Gwener, Gorffennaf y 25ain, wnaeth cefnogwyr Stop NATO Cymru gweithredu yn uniongyrchol yn Llundain ac yng Nghaerdydd, gan gloi eu hun i ddrysau’r gwneuthurwr taflegrau MBDA, meddiannu pencadlys y cwmni arfau Airbus Group a chau’r Canolfan Gyrfaoedd Milwrol yng Nghaerdydd trwy feddiannu’r to. Roedd hyn yn rhan o ymgyrch o dargedu sefydliadau sy’n cynnal trais a graddfa fyd-eang, yn arwain at Gynhadledd NATO yng Nghasnewydd mis Medi yma.

1233

Mae MBDA yn berchen i gwmnïau afau Airbus Group (37.5%), BAE Systems (37.5%) a Finmecanica (25%), cwmnïau sydd yn euog o ddarparu arfau a ddefnyddir gan Israel i beledu cymunedau, dymchwel ysbytai a llofruddio plant diniwed mewn ysgolion. Wnaeth ymgyrchwyr dros undod gyda Phalestina sefyll gyda ni yn erbyn yr angenfilod yma yn sgil Israel yn defnyddio bomiau Prydeinig ar blant, cartrefi i deuluoedd, ysgolion, newyddiadurwyr annibynnol, cerbydau argyfwng ac ysbytai yn ystod yr wythnos diwethaf yn unig.

gwef-ann

Mewn undod gyda Stop NATO Cymru, wnaeth ymgyrchwyr gwrth-filitaraidd o Stop the Arms Fair mynd i mewn i’r lobi a phicedu mynedfa Pencadlys Airbus Group (aka EADS) yn Llundain.Mae Airbus Group yn gwneud elw enfawr o ryfel. Maent yn gweithgynhyrchu jetiau, awyrennau di-beilot (gan gynnwys rhai gyda arfbennau niwclear) a thechnoleg gwyliadwriaeth. Nhw yw cynhyrchydd arfau ail fwyaf yn Ewrop, gyda buddsoddiadau mewn cyfundrefnau totalitaraidd megis Saudi Arabia, yr Emiradau Arabaidd Unedig a Kazakstan. Mae Airbus wedi cyhoeddi contractau newydd gwerth £ 50mil yn ddiweddar, ac wedi annog y diwydiant arfau i gymryd ‘mantais economaidd llawn’ yr Uwchgynhadledd NATO. Mae’r Gynhadledd yn gyfle iddynt arddangos eu peiriannau rhyfel a’u busnes gwaedlyd drwy weithio gyda NATO.Stop NATO Cymru yn gwrthwynebu’r peiriant rhyfel NATO, cynhyrchu arfau ac unrhyw lofruddiaeth am elw corfforaethol.

 1232

Yn gynharach yn y mis, lansiodd y Fyddin Brydeinig ymgyrch recriwtio o’r enw ‘More Than Meets the Eye’, gyda’r nod o chwalu’r delweddau ynghylch bywyd yn y lluoedd, rhoi hwb i’w ffigurau recriwtio a sicrhau “llif newydd o waed ifanc” fel dywedodd pennaeth recriwtio, Uwchfrigadydd Chris Tickell.

Maent yn gywir am un peth, mae mwy i fywyd yn y fyddin nag yr ydym yn gweld – mwy na’r hyn mae’r cyfryngau, elusennau a’r wladwriaeth yn dangos o’r milwr delfrydol. Mae nifer enfawr o ddiswyddiadau gorfodol yn gadael miloedd yn ddi-waith, llawer ohonynt yn bobl ifanc, wedi eu denu gan yr antur a addawyd yn y ganolfan recriwtio cyn cael eu poeri i mewn i’r ganolfan waith, yn aml wedi eu hanafu, gyda miloedd wedi anafu yn ystod y degawd diwethaf yn unig.

Mae hyd yn oed y rhai sy’n cadw eu swyddi yn cael eu hecsbolitio yn gyson gan y wladwriaeth. Y ffaith yw bod pob unigolyn o fewn y lluoedd arfog – o’r cerddor i’r milwr – yn rhan o ymdrech i hyrwyddo agenda ymledol y wladwriaeth.Yn Affghanistan, wnaeth rhyfel dros olew arwain at farwolaethau bron 4,000 filwyr clymbleidiol a llofrudd tua 20,000 o sifiliaid Affghan er mwyn dod â fersiwn NATO o ddemocratiaeth i bobl y wlad.

Nawr rydym yn gweld gwrthdaro yn ymddangos yn y Wcráin, gyda chwmnïau Prydeinig wedi arfogi unbennaeth Rwsia, America yn taflu ei bwysau y tu ôl i lywodraeth a gefnogir gan neo-Natsïaid a phobl Wcráin a’r byd yn dioddef y canlyniadau.

Rydym yn gweithredu er mwyn ddangos na fyddwn yn sefyll o’r neilltu a gwylio pobl gyffredin yn dioddef yn y rhyfeloedd y cyfoethog. Gwrth-filitarwyr ydym ni, yn sefyll yn erbyn gwladwriaethau, eu byddinoedd a’r byd sy’n eu creu. Pan fydd NATO yn dod â’i syrcas i Gasnewydd ym mis Medi, rydym yn bwriadu gwneud ein teimladau yn amlwg.

NATO yw’r anghenfil militaraidd sy’n annog gwariant milwrol mewn cyfnod o lymder economaidd, sy’n annog gwrthdaro mewn mannau fel y Wcráin ac sy’n cynrychioli adain arfog cyfalafiaeth ddinistriol. Er gwaethaf y pŵer sydd tu ôl i NATO – a holl sefydliadau militaraidd mewn byd o lywodraeth drwy drais – byddwn yn parhau gydag ein brwydr ar y strydoedd, yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau newid, hyd nes bod pob gwn yn oer, pob bom yn dawel a phob cawell yn wag.

Anarchwyr yn Cau Barclays Caerdydd

Ar Ddydd Sadwrn, y 3ydd o Fai, fe wnaeth grŵp o 25 anarchwyr a gwrth-filitarwyr cau cangen Caerdydd Barclays mewn proest o’i rôl mewn ariannu’r fasnach arfau.

Wnaeth yr ymgyrchwyr ffurfio Bloc Radicalaidd ar yr orymdaith Gŵyl Fai a drefnwyd gan y Cyngor Undebau, gan dorri o’r brif orymdaith er mwyn weithredu yn erbyn y banc yn hytrach na’i ddilyn i Rali’r Cyngor Undebau i wrando ar areithiau gan swyddogion undebau.516556.jpg.indyscaled (1)

Dywedodd aelod o Stop NATO Cymru: “Wnaethon ni cymryd rhan yn yr orymdaith Gŵyl Fai i dynnu sylw at y caledi mae gweithwyr o amgylch y byd yn dioddef o achos gormes treisgar sy’n cael ei weithygu gan gynhyrchwyr arfau yma yn y DU.

Wnaethon ni thargedi Barclays am ei fod yn chwarae rôl amlwg mewn ariannu Exelis Inc. sef rhiant-gwmni EDO Corp. sydd yn euog o fasgynhyrchu arfau i werthu i gyfundrefnau gormesol, o waethygu gwrthdaro treisgar ac o ormesi brotestiadau dilys, Mae gan ‘ Barclays Global Investors UK Holdings Ltd’ 5,059,591 gyfandaliadau yn Exelis ac mae gan ‘Barclays PLC’ 63,071 gyfranddaliadau.

516553.jpg.indyscaled

Aethon ni mewn i’r adeilad ar ôl gadael yr orymdaith, gan wrthod gadael nes i ni gael effaith. O fewn hanner awr fe benderfynodd rheolaeth y banc ei gau, gan amddifadu’r cwmni o elw brynhawn prysur trwy weithredu yn uniongyrchol. Wnaethon ni cyfleu ein neges i’r cyhoedd trwy blastro blaen yr adeilad gyda sticeri oedd gyda manylion am droseddau Barclays arnynt a wnaethon ni danfon neges glir i’r cwmni ein bod ni’n fodlon brwydro i atal arian o’n cymunedau ni rhag ariannu rhyfel.”

Trefnwyd y brotest fel rhan o ymgyrch Stop NATO Cymru i wrthwynebu Uwchgynhadledd NATO sydd yn dod i Gasnewydd yn fis Medi.

Cop with Smash Ed Sticker

Dywedodd aelod o Stop NATO Cymru: “Rydym yn gwrthwynebu pob rhyfel rhwng gwledydd ac felly yn gweld NATO, cangen arfog cyfalafiaeth, a’r cwmnïau sy’n cynhyrchu ei arfau fel dwy ochor o’r un coin. Mae’r ddau yn euog o lofruddio pobl sydd wedi gorfodi i mewn i wrthdaro oherwydd eu hamgylchiadau ac yn euog o waethygu sefyllfaoedd fel yn yr Iwcraen, lle mae dau bŵer imperialaidd yn gorfodi eu grym dros bobl ddiniwed, a NATO ydy un o’r pwerau hynny.”

Cyfarfod Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd – 22-23 o Chwefror – Llundain

Cyfarfod Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd – 22-23 o Chwefror – Llundain

Cylchredwch os gwelwch yn dda!

Dyma gyhoeddiad o BENWYTHNOS CYDGYFEIRIO CENEDLAETHOL yn Llundain o’r RHWYDWAITH GWEITHREDU ANARCHAIDD (a elwid gynt yn STOPG8) a STOP NATO CYMRU. I’w gynnal ar y Penwythnos y 22-23 o Chwefror, 2014 yn y “London Action Resource Centre” (LARC), 62 Fieldgate Street, Whitechapel, Llundain, E1 1ES.

http://www.londonarc.org/

Amdanom ni

Mae’r Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd (a elwid gynt yn StopG8) wedi bodoli fel rhwydwaith yn y DU ers mis Gorffennaf 2012. I ddechrau, daeth at ei gilydd er mwyn mobileiddio yn erbyn cynhadledd y G8 y flwyddyn ddiwethaf, ac i helpu ail adeiladu mudiad gwrth cyfalafol yn y DU a thu hwnt. Ym mis Ionawr 2014 mabwysiadwyd StopG8 ei enw newydd – y Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd, a ymunodd gyda Stop NATO Cymru, y rhwydwaith yn ne Cymru yn gwrthwynebu cynhadledd NATO yng Nghasnewydd ym mis Medi 2014. Bydd y Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd cyn hir yn rhoi cynnal rhaglen o ddigwyddiadau ynghylch Anarchiaeth a’r frwydr gwrth-gyfalafol, a gweithio gyda Stop NATO Cymru i gefnogi’r mobileiddiad yn erbyn cynhadledd NATO sydd i ddod. Mae’r Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd yn parchu amrywiaeth o dactegau ac mae wedi mabwysiadu’r Nodweddion PGA.

https://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/ên/

Mae hwn yn ddigwyddiad deuddydd ac mae croeso i bawb (ac eithrio heddlu a newyddiadurwyr) o 11:00 tan 17:00 bob dydd ar benwythnos y 22 a 23 o Chwefror, 2014.
Os gwelwch yn dda gyrrwch e-bost atom ymlaen llaw i drafod unrhyw ymholiadau am fynediad i’r anabl, gofal plant neu lety:  stopg8@riseup.net

Sgwatio a’r iaith Gymraeg yng Nghaerdydd.

Rhywsut neu’i gilydd mae llawer iawn o sgwatwyr yng Nghaerdydd yn siaradwyr Cymraeg. Yn y sgwot yn nwyrain Caerdydd, yr ‘Ymbarél Coch a Du’ bu cyrsiau Cymraeg am ddim yn cael eu cynnal. Yn ddiweddar hefyd mae’r sgwatwyr wedi bod yn mynnu cael popeth trwy’r cwrt (wrth iddynt cael eu efictio) drwy gyfrwng y Gymraeg.
Gan lawer o bobl syniad o siaradwyr Cymraeg fel ‘cyfryngis’ neu yrfa garwyr yng Nghaerdydd ond fel y gwelwn nid yw hyn yn wir. Mae graffiti Cymraeg yn addurno waliau’r sgwatiau dirifedi sydd wedi bod yng Nghaerdydd dros y blynyddoedd diwethaf. Cafodd comnique grŵp oedd yn galw eu hunain yn ‘Gremlins’ ei ryddhau ar ffurf fideo yn y Gymraeg a’r Saesneg.


Gall godi pryder nad yw gwefan y Cardiff Squatter’s Network gydag unrhyw Gymraeg yno, ond mae sgwatio’n anodd, a mynd ar y we a chyfieithu yn aml yw un o’r tasgau sydd yn debyg o gael llai o sylw yn hytrach na gwellhau safon yr adeiladau y maent yn sgwatio neu wreiddio yn y gymuned. Mae cydweithfa cyfieithu wedi ei sefydlu yn ddiweddar a chredaf gall hyn fod yn ffynhonnell iddynt gael rhagor o stwff yn y Gymraeg ar-lein.

 

Heddlu yn efictio'r 'Cop-squat'

Heddlu yn efictio’r ‘Cop-squat’

Yn ystod yr haf hwn mae 2 dafarn a hen orsaf heddlu wedi cael ei sgwatio yng Nghaerdydd. Yn anffodus y mae 2 o’r sgwatiau hyn wedi cael eu cau er i’r sgwatwyr wrthdystio. Bu gig gwych yn y sgwat diweddaraf gyda grwpiau pync o Leeds, Sheffiled a Llundain yn perfformio. Gyda treth y llofftydd yn bygwth cartrefi pobl rhagwelaf sgwatio yn cynyddu’n sylweddol yng Nghymru. Mewn gwlad gyda tua 25 000 o dai gwag y mae’n warth bod pobl yn ddigartref!

Meddianu Shell yng Nghaerdydd

511033Ar y 29fed o Fehefin, mewn undod gyda’r gwersyll protest yn Mayo, Iwerddon, fel rhan o’r wythnos o wrthdystio yn erbyn Shell, fe wnaeth rhai anarchwyr gynnal gweithred yn ne Cymru. Yr oedd y weithred ei hun yn cynnwys gollwng banneri a meddianu to yr orsaf betrol Shell ym Mhontprennau ar gyrion Caerdydd. Cafodd taflenni eu dosbarthu, yn egluro’r hyn y mae Shell yn ei wneud a fe wnaeth y protestwyr sgwrsio gyda pobl ynghylch y gwersyll protest yn erbyn Shell yn Swydd Mayo. Ni chafodd neb eu harrestio er fe ddaeth nifer o heddlu i ‘fonitro y sefyllfa’ yn ystod y bore. Dyma ddyfyniad gan y protestwyr a gymerwyd o wefan Indymedia:

‘Solidarity with all peoples and communities affected and dispersed by Shell’s (and other profiteers’) despicable greed and profit-driven ecocide. From Alaska to Ireland, from Japan to Nigeria, and here in Cardiff also, the struggle against the suicidal convenience culture continues.’

Mae manylion llawn y weithred hon ar gael yma ar Indymedia.