Sticeri Cymraeg o’r Ffair Lyfrau Anarchaidd

O’r chwith i’r dde. Sticer ACAB Cymraeg, Sticer ymgyrch Na i Ffair Arfau Caerdydd ac hefyd y Gwrth Ffasgwyr Cwiar!sticeri

Advertisements

Aduniad Menywod a Phobl Trans* yn erbyn y cyd-berthynas diwydiannol carchar

WT-Week-Welsh-without-bleeds-724x1024

Pam yr Wythnos yma o Weithredu? Pam Rŵan?

Mae carchardai yn dinistrio bywydau. Bwriad Llywodraeth Prydain yw adeiladu 9 mega garchar newydd www.cape-campaign.org/community-action-on-prison-expansions-response-to-the-9-new-prisons-announced-yesterday erbyn 2020, tra bod mwy o fenywod a phobl thrans yn cael eu caethiwo a’u trin yn giaidd yn ein system garchar. Mae’r pwysau enfawr o gefnogi’r sawl ydym yn eu caru yn y carchar yn disgyn arnom ni sydd yn llafurio’n emosiynol, ariannol ac yn ymarferol i gefnogi pobl sydd wedi eu carcharu tra yn ogystal â hyn rydym yn gofalu am y gweddill sydd wedi eu gadael ar y tu allan. Mae’r cyd-berthynnas diwydiannol carchar yn dwyn ein bywydau gennym. Mae hefyd yn sefydliad hiliol ble mae pobl nad ŷnt yn wyn eu croen yn sicr wedi eu gorgynrychioli. Mae’n rhan o ymosodiad parhaol a hanes hir o batriarchaeth a chydymffurfiaeth-rhywedd yr ydym yn ei frwydro pob dydd. Mae’r wythnos hon yn ymgais at adennill ein bywydau.

Pwy a fyddwn yn ei groesawu yn y digwyddiad hwn?

Mae’r wythnos hon ar gyfer pobl sydd yn uniaethu fel menywod, trawsryweddol, trawsrywiol, cwiar ryweddol, pobl anneuaidd a phobl â rhywedd amrywiol. Mae’n ofod bwriadol er mwyn rhannu gwybodaeth ymgyrchu, dulliau trefnu, sgiliau gweithredu uniongyrchol mewn awyrgylch cefnogol i’r sawl sydd yn aml yn cael eu domineiddio a’i nadu gan ddynion-sis.

Os ydych chi yn anghyfarwydd a’r termau yma, dyma ragor o wybodaeth: twac.wordpress.com/terminology.

 

Be fydd yn digwydd?

Bydd:

 • Sawl Diwrnod o Weithredu
 • Aduniad o dri diwrnod i ymchwilio i’r pynciau yma yn fwy trwyadl
 • Gweithdai, dangosiadau Ffilm & mwy

Bydd sawl diwrnod o weithredu, yn ogystal ag aduniad a fydd yn para tri diwrnod dros y penwythnos i ymchwilio i’r holl faterion yma yn drwyadl. Bydd gweithdai, trafodaethau, dangosiadau ffilm a rhagor yn plymio i ddyfroedd o feddwl o’r dull ydym yn ymateb i niwed, o drais rhyngbersonol, fel ymosod rhywiol, i drais strwythurol a thrais y wladwriaeth fel tlodi, canolfannau dal a charchar. Dyma ofod i ofyn cwestiynau beirniadol am sut symudwn du hwnt i’r wladwriaeth a ffurfio dulliau amgen.

 

Sut alla i ymwneud a hyn?

 

Cysylltwch â ni er mwyn helpu gwneud i hwn ddigwydd. Mae angen cefnogaeth arnom gyda:

 • Logisteg ymarferol e.e. sicrhau llety, bwyd, gofal plant
 • Codi arian
 • Hyrwyddo e.e. cyfryngau cymdeithasol, ysgrifennu erthyglau, rhwydweithio mewn digwyddiadau
 • Paratoi cynnwys, e.e. cysylltu â phobl i hwyluso trafodaethau
 • Cynllunio gweithredoedd

Os gwelwch yn dda e-bostiwch info@prisonabolition.org i ymuno a’r criw sydd yn trefnu’r digwyddiad.

Pwy sy’n trefnu’r digwyddiad yma a’r wythnos o weithredu?

 

Mae cydweithfa fach anffurfiol wedi dod o wythnos o Weithredu yn erbyn y Cyd-berthynnas Diwydiannol Carchar ym mis Tachwedd 2015 (www.cape-campaign.org/this-is-only-the-beginning-overview-of-the-week-of-action-against-the-prison-industrial-complex-november-2015). Rydym yn grŵp o fenywod cis a phobl (gender queer) sydd yn casáu carchar gyda’n holl eneidiau. Mae rhai ohonom wedi bod yn y carchar, eraill wedi treulio llawer gormod o ddyddiau mewn ystafelloedd aros ymweld â charchardai. Rydym wedi goroesi cael ein treisio, trais rhywiol, camdriniaeth. Nid ydym ni eisiau cael ein dominyddu can sis-ddynion, patriarchaeth na chyfalafiaeth unrhyw ragor. Mae pob un ohonom yn rhannu angerdd i adeiladu dulliau amgen o ymdrin â niwed na’r system garchar, sydd yn cefnogi goroeswyr trais ac ymateb i niwed yn ein cymunedau. Rydym wedi ein hysbrydoli’n fawr gan cymrodion sydd wedi trefnu gwersyll gweithredu Menywod a Trans Cascadia twac.wordpress.com/about. Rydym i gyd yn wirfoddolwyr a pur debyg fyddwn yn gwneud llawer o gamgymeriadau ond rydym yn gwneud ein gorau i ysbrydoli gwrthwynebiad i’r Cyd-Berthynnas Diwydiant Carchar sydd yn gwenwyno ein bywydau.

Cefngwch y Carcharor Anarchaidd Peter Simpson

Ar yr 17fed o Ragfyr 2015 fe remandwyd Pete Simpson. Mae’n disgwyl achos llys dros y gyhuddiad o “anrhefn treisgar” (violent disorder) ar ol i’r Heddlu ymosod arno  mewn protest gwrth-dorriadau yng Nghaerdydd, De Cymru. Mae’n diswyl ei chos llys gyda un cyd-ddiffynydd arall yn mis Ionawr 2016. Mae Pete wedi trulio’r misoedd diwethaf ar tag electroneg, a wnaeth nadu ei ryddidd yn ofnadwy, a fe wnaeth newid ei gyfeiriad merchniaeth arwain at iddo gael ei remandio yn y carchar.

Os gwelwch yn dda allech chi ysgrifennu ato i’r cyfeiriad canlynol: Peter Simpson A6060CF, HMP CARDIFF, Knox Rd, Cardiff, WALES, CF24 0UG

Mae croeso i chi yrru stampiau, papur ysgrifennu, amlenni a llyfrau yn ogystal a unrhyw gyfraniadau, lluniau banneri, gweithredoedd yn ei enw a ffurfiau eraill o unoliaeth gan gymrodion yn fyd eang.

Rydym hefyd yn argymell denyddio emailaprisoner.com os ydych chi yn ysgrifennu o ar draws y dwr.

Am wybodaeth pellach e-bostiwch bristol_abc@riseup.net

Am rhagor o ddiweddariadau ewch i: https://bristolabc.wordpress.com/support-pete

GALLWCH CHI DDIM NEWID Y PETHE YMA – Anhysbys

“Fe fydd plant yn câl ‘u geni i’r byd, bydd merched a bechgyn yn priodi, ac yn câl plant; ac fe fydd pawb yn marw. Dyna yw bywyd, a gallwch chi ddim newid y pethe yma.”

Daw tri mab y nofel, y tri /dyn/, o ben y Graig. Y Bardd, y Sosialydd a’r Gweinidog, a’u mawr syniadau /dyn/ol. Ond Mrs Powel, yr “hen wraig feddal” yn ei dwli doeth sy’n rhoi’r pwt o bregeth olaf. Tu hwnt i holl newid Gwauncoed, tu hwnt i drigolion y cwm, y mae’r drefn dragwyddol: priodi dynion â menywod a genedigaeth plant. Mor anochel ag angau, i rai.

Dyna linellau olaf /Ffwrneisiau/, gwirionedd olaf yr hen awdur Gwenallt. Gall sosialydd troi’n anghydffurfiwr ‘to, ac anghydffurfiwr troi’n Gatholig, ond y pethe ‘ma, yn ôl pob sôn, “gallwch chi ddim newid”.
___

Ymosodiad ar y cwiâr yw gwirionedd Gwenallt; gwirionedd a ragnodwyd a orfodwyd arnom yn ddyddiol; “gwirionedd” a atgenhedlwyd, a fagwyd, a gwirionedd y mae’n rhaid lladd.

Mae’r corff cwiâr yn sefyll yn draws i’r bywyd yma. Mae’r menywod a wrthododd priodas yn sefyll yn draws i’r bywyd o briodi. Mae’r person traws di-ddeuaidd yn sefyll yn draws i’r bywyd o “ferched a bechgyn”. Ac mae’r lesbiaid a hoywon ac eraill heb allu neu heb ddymuniad yn sefyll yn draws i’r bywyd o gael plant.
___

Dyfodoliaeth atgenhedlol, /reproductive futurism/, yw’r enw rhoddir gan rai[1] ar yr ymosodiad, y gormes, yr arfer olaf hyn. “/Rhaid cael plant: dyna fel oedd, fel sydd yn nawr ac fel /fydd/, /rhaid bod//.” Mae’n du hwnt i wleidyddiaeth y dynion: dyma derfyn eu gorwelion. Rhaid chwalu’r byd hetero-batriarchaidd sydd a’r fath gorwelion, neu bydd culni ei gwm yn ein crogi.

Nid oes patriarch heb Dad a’i blentyn, nid oes y /heteronormatif/, gwahanrywiaeth, heb ei fraint oruchel o atgenhedlu.
___

Gellid lleoli dyfodoliaeth atgenhedlol yn darged o gyfeiriad [gwrth]ddosbarthiadol [gwrth]hanesyddol. Ma “Chip” yn anerchu’n glir ac yn blaen:

https://youtu.be/GpdJUGn0FHE?t=3787

Rhaid i’r meistr caethweision, i barhau yn feistr, sicrhau ail genhedlaeth o gaethweision i ecsploetio. Felly rhaid iddo sicrhau bod ei gaethweision yn  cael plant. Nid oes defnydd iddo mewn gweithredai rhywiol nad yw’n sicrhau y pwrpas hon[2]. Yn debyg, mae angen i gyfalafwyr Gwauncoed, er mwyn parhau, er mwyn i’w cyfalaf pentyrru, sicrhau cenhedlaeth newydd o weithwyr.
___

Trwy’r arfer hyn, a roddwyd tu hwnt i unrhyw drafod, y fframiwyd ac unwyd holl wleidyddiaeth hetero-batriarchaidd. A thrwy’r arfer hyn sicrhawyd eu lle yn y dyfodol, seiliwyd eu parhad gwaredol. Mae Mrs Powell bach wrth ymyl y mawrion. Cawn arlywydd Obama yn ddatgan cyfalafiaeth “gwyrdd”: “We’ve got to look after our children; we have to look after our future; and we have to grow the economy and create jobs.”[3], neu ffasgwyr a’u “14 words”: “We must secure the existence of our people and a future for White Children”[4].
___

Pan ddaeth fy mam i’w gyfarfodydd Cymdeithas cyntaf, sarthwyd hi unwaith eto gan yr un arfer, nawr trwy enau cenedlaetholwr. Serch ei gobeithion i ddysgu’r iaith [fel gwnaeth yn hwyrach] ac ymgyrchu, disgyblwyd i’r un hen ro^l, y wraig ifanc, y fam i ddod: /mor wych fydd, i ti cael cenhedlu sawl plentyn bach Cymraeg/. Diraddiwyd ei radicaliaeth i bwrpas ei groth[5]. A’r sawl wladgarwr ers hynny, sydd wedi llongyfarch fy nhad am fagu plant Cymraeg, heb geisio sgwrsio yn yr iaith ‘da mam. Cachwrs. Ydi’r Gymraeg yn Gymraeg iddi hi: yn Gymraeg i ni, neu’n baich a disodlwyd yn dragwyddol i rith ein disgynyddion difyw? Oes yna Cymru i’r cwiar?

_______

Atodiad

Gwell cydnabod bod y plentyn yn ogystal yn dioddef gorthrwm dyfodoliaeth atgenhedlol. Y plentyn a ddisgwyliwyd i ufuddhau i bwrpas y system a gynhyrchwyd amdano, yn yr un modd a ddiraddiwyd y fam i’r cyflwr o gynhyrchwr plant ac yn yr un modd a gondemniwyd y cwiâr am fethu yn yr agweddau hyn. Y mae’r frwydr ffeministaidd a’r frwydr cwiâr ynghlwm â brwydr rhyddhad plant. Maent ‘oll yn perthyn i’r un gelyn patriarchaidd.

Yn debyg, anerchwyd uchod y clwm rhwng dyfodoliaeth atgenhedlol a pharhad y system ddosbarthiadol. I gyfalaf parhau, rhaid cael cenhedlaeth newydd o weithwyr i ecsploetio [a chenhedlaeth newydd o gyfalafwyr, biwrocratiaid a chachwrs arall i sicrhau’r ecsploetio hyn]. Ond mae’r sefyllfa o brinder a gorfodwyd ar y dosbarth gweithiol yn cymhlethu’r sefyllfa. Mae atgenhedlu eisoes wedi sicrhau goroesiad sawl aelod o’r dosbarth gweithiol yn y presennol [trwy sicrhau incwm trwy lafur eu plant, lafur di-dâl yn y cartref, eu cariad ym myd ynysig, y breintiau a gwobrau “real” ac emosiynol sydd i fagu plant yn y byd patriarchaidd]. Mae’r tlodi [ariannol, ysbrydol ac ati] a orfodwyd gan gyfalafiaeth arnom yn ceisio sicrhau y byddwn yn atgenhedlu er budd cyfalaf.

Nid beirniad o’r rai sydd yn atgenhedlu yw hon, ond ymosodiad ar y system sydd yn ei gorfodi arnom. Wrth gwrs, mae sawl un sydd yn atgenhedlu [a sawl un sy’ ddim] yn rhan o’r orfodaeth hon. Yn yr un modd, mae teuluoedd cwiâr hefyd yn atgenhedlu plant yn erbyn dyfodoliaeth atgenhedlol. Yn olaf, rhaid cydnabod yn ogystal bod perthynas cymhleth rhwng dyfodoliaeth atgenhedlol â brwydrau pobl o wahanol fedr a brwydrau pobl o liw. Nid esboniad terfynol cynhwysfawr o ddyfodoliaeth atgenhedlol yw hon, ond ryw fraslun crac o un o wynebau ein gelyn.
_______

[1] http://k-punk.abstractdynamics.org/archives/005071.html

[2] “Sodomiaeth” [“/sodomy/”], oedd yr hen derm am weithredoedd rhywiol a gondemniwyd gan y drefn. Yn wahanol i “/homosexuality/”, a ddilynodd fel term gwyddonol yn yr 19eg ganrif, defnyddiwyd sodomiaeth am unrhyw weithred rywiol nad oedd union ynghlwm i atgenhedlu, pe bai rhwng dyn a menyw neu fel arall.

[3] http://theoccupiedtimes.org/?p=13483

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Fourteen_Words Mae gan ystyr hiliol arall y “14 words” neges hetero cyfatebol: “Because the beauty of the White Aryan woman must not perish from the earth.”

[5] “Uchelges pob merch yw bod yn fam, ac y mae yn un o freintie Duw.” [Myfanwy Powel, merch-yng-nghyfraith Mrs Powel yn /Ffwrneisiau/]
___

Ymddiheuriad

Sori am yr holl chwirligwgan interlectiwal. Mae’n anodd cablu’n erbyn y pethe ‘ma heb y geiriau mae’r academi wedi creu. Sy’n dwl, gan fod prifysgolion yn gwlwm arall yn y system ‘ma. Rwy’n digon barod i sgwrsio isod yn y “sylwadau” os ma pobl moyn.

x
___

2 – 8 Tachwedd 2015: Wythnos o Weithredu yn Erbyn Carchar Gogledd Cymru a’r Cyd-Berthynas Diwydiannol Carcharda

VIA Ymgyrch CAPE

CYWeek-of-Action-November-WELSH-Web

Am yr Wythnos o Weithredu

Dyma alwad am wythnos o weithredu i annog holl wledydd Prydain a’r byd i weithredu yn erbyn adeiladu Carchar Gogledd Cymru yn Wrecsam.

Hon bydd yr ail garchar fwyaf yn Ewrop, yn dal mwy na 2100 o fobol ac yn costio £250 miliwn i’w hadeiladu. Enillodd Lend Lease, contractiwr o Awstralia y cytundeb i adeiladu y carchar Titan yn Wrecsam gan y llywodraeth yn Mai 2014.

Mae pobl lleol wedi bod yn gwrthwynebu’r carchar ers dros hanner degawd;  yn gwrthwynebu ceisiadau cynllunio, lobio a mynd i cyfarfodydd. Caodd caniadad cynllunio llawn ei roi yn mis Tachwedd 2014 er gwaethaf y gwrthwynebiad lleol. Ar hyn o bryd mae’n safle adeiladu a mae’r man yma o drais a gorthrwm wrthi’n cael ei hadeiladu yr eiliad hon.

Rydym am ei wrthwynebu, ei arafu a gyrru neges i’r wladwriaeth a’r diwydiant carchar nad yw yn dderbynnadwy i elwa o gaethiwo pobl. Mae’r Llywodraeth yn dymuno i adeiladu rhagor o garchardai yng Ngwledydd Prydain, dyma ein siawns i atal y diwydiant yma rhag ehangu. Rhaid i ni ymosod ar ehangu carchar a’r rheolaeth cymdeithasol ganddo dros ein bywydau. Rydym yn cwffio tan bo bob un ohonom yn rhydd.

Be sy’n digwydd?

 • Protestiadau swn a cyd-sefyll ar draws gwledydd Prydain
 • Nosweithiau gwybodaeth, gweithdai a dangosiadau ffilm i gynnai rhagor o wrthynebu y cymleth diwydiant carchardai ygn ngwledydd Prydain.

Bydd yr ymgyrch CAPE hefyd yn cefnogi digwyddiandau sydd yn bodoli’n barod sydd yn digwydd yn ystod yr wythnos gan gynnwys:

 • Prosessiwn blynyddol United Families and Friends Campaign (UFFC) ar y 31ain o Hydref. Mae’r UFFC yn glymblaid cenedlaethol  o deuluoedd a ffrindiau y sawl sydd wedi marw yng ngofal yr heddlu a swyddogion carchar yn ogystal a’r sawl sydd wedi eu lladd mewn canolfanau carchardai mewnfudo (immigration detention centres) a ysbytai seiciatrig diogel (secure psyciatric hospitals) yng nghwledydd Prydain. Cwrdd am 12 ganol dydd ar y 31ain o Hydref yn Sgwar Trafalgar am brosesiwn tawel ar hyd Whitehall a wedyn protest swnllyd tu allan Stryd Downing.

Sut i Ymunno a’r Gweithgarwch

 • Bydd y mwyafrif o bobl yn gweithredu’n lleol, serch hynny rydym yn trefnu trafnidiaeth a llety i bobl aros yn y gogledd ddwyrain. Os gwelwch yn dda cysylltwch!
 • Rhowch gwybod i ni am rhywbeth rydych chi yn ei drefnu a gallwn eich helpu i’w hyrwyddo.

Gweithredu yn erbyn Heddlu Dyfed-Powys yn Eisteddfod Meifod 2015

via Indymedia

Yn ol Wales Online mae’r nifer o blant o dan 18 a chaiff eu tazerio gan yr Heddlu wedi dyblu o fewn blwyddyn. Defnyddiodd Heddlu Dyfed-Powys tazer ar rhai o’r ieuengaf yn 15 oed.

Chwistrellwyd “Rydym ni yn Tazerio Plant” ac “ACAB” ar uned Dyfed-Powys yn yr Eisteddfod yn ol y wefan Indymedia. Dywed fod y weithred hon mewn unoliaeth a’r sawl sydd wedi profi creulondeb a thrais gan yr Heddlu.

521271

Manylion Gwersyll Rhyngwladol Ail Feddianu’r Caeau yn Wrecsam!

Am manylion llawn ewch i: http://www.reclaimthefields.org.uk

Am y gwersyll

Ganwyd Ail Feddianu’r Caeau yn y Deyrnas Unedig yn 2011, yn seren mewn cyster ehangach o frwydrau bwyd a thir ar draws y byd. Ers 2011, mae gwersylloedd Ail Feddianu’r Caeau eraill wedi helpu cefnogi cymunedau lleol mewn brwydrau, rhannu sgiliau, a ddatblygu rhwydweithiau, ac yn cryfhau y gwrthwynebiad i ecsbloetio, ym Mryste, ngorllewin Llundain, Swydd Gaerloyw, Nottingham a Fife ymysg lleoliadau eraill.

Bob dwy flynedd ceir hefyd wersyll rhyngwladol, lle mae pobl o bob cwr Ewrop a thu hwnt yn cyfarfod gyda’i gilydd i gefnogi brwydr lleol (o mwyngloddio aur yn Rwmania i cloddio glo agored yn yr Almaen, er enghraifft). Mae pobl yn rhannu straeon a syniadau am cicio yn erbyn y tresi ac adennill ein system fwyd y tu hwnt i ffiniau cenedlaethol. Eleni, bydd gwersyll rhyngwladol yn cael ei gynnal yn Wrecsam, Cymru.

Amcanion y gwersyll yw:

Cefnogi cymunedau lleol yn y gorllewin a’r gogledd orllewin Lloegr, a gogledd Cymru gyda eu brwydrau yn erbyn ffracio
Cynyddu cyfranogiad yn Ail Feddianu’r Caeau
Dangos gwrthwynebiad gweladwy, gweithredol i adeiladu carchar
Er mwyn cefnogi Gwersyll Amddiffyn y Gymuned Borras adeiladu gardd ac isadeiledd i ddod yn fwy hunan-gynhaliol
Er mwyn dangos y rhyng-gysylltiad rhwng y brwydrau hyn
I ysbrydoli a radicaleiddio pawb sy’n gysylltiedig

Beth sy’n digwydd?

Gweithredoedd – protestiadau a gweithgareddau yn erbyn cwmnïau sy’n ymwneud â’r gwaith o adeiladu carchar yng Ngogledd Cymru, yn ogystal â thargedau sy’n ymwneud â ffracio yn lleol. Popeth o brotestiadau unoliaeth mewn carchardai lleol i ddosbarthu taflenni ar stryd fawr Wrecsam.

Gweithdai a Rhannu Sgiliau – Dros benwythnos gŵyl y banc bydd cyfleoedd helaeth i ddysgu, rhannu, trafod a chysylltu â phobl eraill.

Adeiladu a Tyfu ar y safle – Byddwch yn rhan o osod gerddi a seilwaith effaith isel yn y gwersyll amddiffyn y gymuned. Dysgwch am permaddiwylliant, agroecology, garddio coedwig, tyfu madarch, adeiladu paled, gwneud toiled compost, trydan oddi ar y grid a mwy.

Pam y gwersyll hwn? Pam rwan?

Mae’r gwersyll wedi’i drefnu i gefnogi’r gymuned leol yn Borras i wrthsefyll ffracio yn eu hardal (yn ogystal â gweithio gyda grwpiau eraill lleol gwrth-fracking a gwersylloedd amddiffyn yn y Gogledd Orllewin sydd wedi bod yn gwrthsefyll datblygiadau ynni eithafol ar gyfer nifer o flynyddoedd) . I gael gwybod mwy am eu brwydr ewch i: http://www.frackfreewrexham.org.uk/the-camp/

Mae hefyd wedi ei drefnu er mwyn rhoi sylw i’r Prosiect Carchar Gogledd Cymru sy’n cael ei hadeiladu. Hwn fydd y carchar ail fwyaf Ewrop sy’n dal 2,100 o garcharorion a’r cyntaf o nifer o ‘garchardai mega’ fod Llywodraeth y DU am adeiladu. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y carchar, pam yr ydym yn ei herbyn a doleni at erthyglau am y cymhleth diwydiannol carchar (prison industrial complex) yn y DU.

Gwybodaeth ymarferol am y Gwersyll

Cliciwch ar y dolenni isod i ddod o hyd i wybodaeth fwy ymarferol am y gwersyll a sut i gymryd rhan:

Gweithdai a rhaglen – beth sy’n digwydd a sut i gyfrannu
Cynllunio Gweitredoedd
Cyfarwyddiadau a gwybodaeth am drafnidiaeth
Beth i ddod gyda chi
Cytundeb Mannau Mwy Diogel
Hygyrchedd y safle
Bwyd a rhoddion

Cymryd rhan

Mae hwn yn gwersyll DIY ac mae angen i bawb i gyfrannu i wneud iddo ddigwydd. Mae angen pobl i:

Cymorth gyda chyhoeddusrwydd cyn y digwyddiad – rhannu’r casglu ar-lein, rhoi posteri i fyny, annog eich grŵp lleol i gymryd rhan. Mae angen pobl hefyd i helpu i lunio’r rhaglen, ymateb i negeseuon e-bost a chynllun hwyluso.

Helpu gyda safle a sefydlwyd & seilwaith adeilad (cynllunio’r hyn o flaen llaw a bod ar y safle ychydig ddyddiau cyn y crynhoad)

Mae cofrestru am shiftiau dros y penwythnos i helpu gyda choginio, sefydlu y safle a diogelwch, bod ar y babell groeso &yn y blaen

Cefnogi grwpiau lleol i drefnu camau gweithredu

Os gallwch helpu gydag unrhyw un o’r tasgau hyn, e-bostiwch info@reclaimthefields.noflag.org.uk
Pwy yw Ail Feddiau’r Caeau?

Cliciwch yma i ddarllen hanes o Ail Feddiannu’r Caeau yn Ewrop
Cliciwch yma i ddarllen hanes o Ail Feddiannu’r Caeau yn y DU

Rydym yn grwp o werinwyr, heb dir a darpar werinwyr, yn ogystal â phobl sy’n cymryd yn ôl rheolaeth dros gynhyrchu bwyd.

Rydym yn deall “gwerinwyr” fel pobl sy’n cynhyrchu bwyd ar raddfa fach, ar gyfer eu hunain neu ar gyfer y gymuned, o bosibl yn gwerthu rhan ohono. Mae hyn hefyd yn cynnwys gweithwyr amaethyddol.

Rydym yn cefnogi ac yn annog pobl i aros ar y tir ac yn mynd yn ôl i gefn gwlad. Rydym yn hyrwyddo sofraniaeth bwyd (fel y’i diffinnir yn y datganiad Nyéléni) ac amaethyddiaeth gwerinwr, yn enwedig ymhlith pobl ifanc a byw mewn trefi, yn ogystal â ffyrdd amgen o fyw. Yn Ewrop, nid yw’r cysyniad ‘sofraniaeth bwyd’ yn gyffredin iawn a gellid ei egluro gyda syniadau fel ‘ymreolaeth bwyd’ a rheolaeth dros systemau bwyd gan gymunedau cynhwysol, nid yn unig yn genhedloedd neu wladwriaethau. Rydym yn benderfynol o greu dewisiadau amgen i gyfalafiaeth sydd yn gydweithredol, ar y cyd, ymreolaethol, anghenion-ganolog go iawn a yn cynhyrchu ac yn fentrau ar raddfa fach. Yr ydym yn rhoi theori ar waith a chysylltu gweithredu ymarferol lleol gyda brwydrau gwleidyddol byd-eang.

Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn cymryd rhan mewn gweithgareddau lleol drwy grwpiau ymgyrchu a chydweithio gyda mentrau sydd yn bodoli. Dyma pam nad ydym yn dewis fod yn grŵp homogenaidd, ond i agor i fyny at yr amrywiaeth o actorion sydd yn brwydro’r model cynhyrchu bwyd cyfalafol. Rydym yn mynd i’r afael â’r materion sy’n ymwneud â mynediad i dir, ffermio ar y cyd, hawliau hadau a chyfnewid hadau. Rydym yn cryfhau effaith ein gwaith drwy gydweithrediad gyda gweithredwyr sy’n canolbwyntio ar dasgau gwahanol ond sy’n rhannu’r un weledigaeth.

Serch hynny, mae rhai cyfyngiadau i ni fod yn agored. Rydym yn benderfynol o gymryd rheolaeth dros ein bywydau yn ôl ac yn gwrthod unrhyw fath o awdurdodaeth a hierarchaeth. Rydym yn parchu natur a byw bodau, ond ni fydd y naill yn derbyn nac yn goddef unrhyw fath o wahaniaethu, boed yn seiliedig ar hil, crefydd, rhyw, cenedligrwydd, cyfeiriadedd rhywiol neu statws cymdeithasol. Rydym yn gwrthod a bydd yn mynd ati i wrthwynebu pob ffurf ar ecsbloetio pobl eraill. Gyda’r un grym ac ynni, rydym yn gweithredu gyda charedigrwydd, gan wneud unoliaeth yn arfer concrid o’n bywyd bob dydd.

Rydym yn cefnogi brwydrau a gweledigaethau o la Via Campesina, ac yn gweithio i’w cryfhau. Rydym yn dymuno rhannu’r wybodaeth a’r profiad o’r blynyddoedd o frwydro a bywyd gwerinol a chyfoethogi gyda’r safbwyntiau a chryfder y rhai ohonom nad ydynt yn werinwyr, neu’r sawl nad ynt yn werinwyr eto. Rydym i gyd yn dioddef y canlyniadau yr un polisïau, ac i gyd yn rhan o’r un frwydr.