Datganiad i’r wasg: Gwrthdystiad yn erbyn ffracio tu allan i’r Senedd

4ydd o Fedi 2013

Gwrthdystiad yn erbyn ffracio tu allan i’r Senedd, Llywodraeth Cynulliad Cymru ym Mae Caerdydd, ar 24ain o Fedi, 2013 o 12:00yh tan 2:30yh

Gofynnir i Aelodau’r Cynulliad i lofnodi cynnig [1] i alw am foratoriwm ar ffracio yng Nghymru ar 24ain Medi, 2013. Mae’r rali, a drefnwyd gan gynghrair o grwpiau ymgyrchu [2], yn cael ei gynnal y tu allan i’r Senedd o 12-2.30yh, a bydd yn cynnwys nifer o siaradwyr [3].

Gwahoddir holl Aelodau’r Cynulliad i siarad yn y rali ac i gadarnhau eu cefnogaeth ar gyfer moratoriwm ar ymelwa nwy anghonfensiynol, hyd nes ei fod wedi cael ei brofi i fod yn ddiogel.

Bydd ymgyrchwyr yn dosbarthu deiseb i Lywodraeth Cymru yn datgan:

• Gosod moratoriwm ar unwaith ar echdynnu nwy o ffurfiannau siâl Cymru a gwythiennau glo nes bod yr holl effeithiau a risgiau cysylltiedig yn cael eu deall yn llawn a’r prosesau yn cael eu profi’n ddiogel.

• Blaenoriaethu datblygiad ynni adnewyddadwy a mesurau effeithlonrwydd ynni.

1.        Mae’r cynnig ar gyfer Aelodau’r Cynulliad yn darllen:

“Cydnabod newid yn yr hinsawdd yn un o’r bygythiadau mwyaf i gymdeithas; Gan gydnabod y rôl arweinyddiaeth cynaliadwyedd fod Cymru yn chwarae yn y byd; a Myfyrio ar effaith amgylcheddol lleol posib o nwy anghonfensiynol ar gymunedau ar draws llawer o Gymru;

Galwn ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno moratoriwm ar nwy anghonfensiynol a chamfanteisio yng Nghymru, tan fod profiad o gamfanteisio nwy anghonfensiynol mewn mannau eraill yn y DU yn profi ei fod yn ddiogel, a gall effeithiau newid yn yr hinsawdd o gamfanteisio nwy anghonfensiynol yn cael ei brofi i gael eu cynnwys o fewn cyllidebau carbon y DU “

2.        Mae’r Gynghrair yn cynnwys Cymru Gwrth-ffracio, Cyfeillion y Ddaear Cymru, WWF Cymru, Ynni Diogel Cymru, The Vale Says No!, Frack-Off Llanelli, Rhwydwaith Gweithredu Gwrth-ffracio Gogledd Ddwyrain Cymru, Frack-Off, Rhwydwaith Gwrth-ffracio a Phrydain ac Iwerddon Frack-Free (Biff)

3.        Mae’r siaradwyr yn cynnwys Frances Crack – Cymru Gwrth-ffracio , Gareth Clubb – Cyfeillion y Ddaear Cymru, Andy Chyba – Plaid Werdd Penybont ar Ogwr, Pippa Bartolotti – Plaid Werdd Cymru, Keith M Ross – Ynni Diogel Cymru.

Am fwy o wybodaeth neu ceisiadau gyfweliad cysylltwch â:

Keith M Ross, Diogel Ynni Cymru, safeenergywales@virginmedia.com, 01792 418926 neu 079 1467 7150 neu

Rhian Halford, Cymru Gwrth-ffracio _ Nghymru; rhianbach@hotmail.com;

Angen cyfieithiad tebyg ar gyfer eich ymgyrch? Cysylltwch gyda welshtranslation@lists.riseup.net

Lawnsio gwasanaeth Cyfieithu Anarchaidd Arlein!

Mae Anarchwyr De Cymru, Croess Ddu Caerdydd, Bwyd Nid Bomiau Cymru, Rhwydwaith Sgwatwyr Caerdydd a grwpiau tebyg angen gwasanaeth cyfieithu Cymraeg effeithiol a chyson.

Mae’r rhestr ebyst welshtranslation@lists.riseup.net yn un o gyfieithwyr gwirfoddol sy’n medru gwneud y gwaith yma. Byddwn ond yn cyfieithu:

Dogfennau / posteri / taflenni / gwefannau ac ati sydd yn di-elw, nad ynt yn hierarchaidd ac o safbwynt anarcho-sosialaidd (mwy neu lai).

Y syniad yw hyrwyddo yr e-bost i grwpiau ymgyrchu yng Nghymru, yna maent yn medru anfon beth bynnag y maent angen ei gyfieithu atom. Mi fydd gwirfoddolwyr sydd ar y rhestr ebyst yn optio imewn i gyfieithu ac yna yn ei bostio fynnu ar y grwp mewnol i’r cyfieithiad gael ei brawfddarllen. Yna caiff y cyfieithiad gorffenedig yn cael ei yrru nol at y grwp/pobl a wnaeth ofyn amdano.

ACC

Mi fyddym yn cychwyn ar cyfieithu gwefan ‘Frack Free Wales’  (heb ei lawnsio eto) fel ein prosiect cyntaf.

Mae’r frwydr dros hawliau iaith yng Nghymru yn frwydr yn erbyn Globaleiddio. Dylai propaganda ymgyrchoedd anarcho-sosialaidd, amgylcheddol a.y.y.b. fod yn ddwyieithog yng Nghymru.

Ydych chi eisiau gwirfoddoli? Ebostiwch ar welshtranslation@lists.riseup.net a cewch eich hysgwannegu i’r rhestr ebyst!