Mi ddylai bwyd fod yn hawl nid yn fraint! gan Crav Llibertat

Mae Bwyd Nid Bomiau yn fudiad byd eang sy’n ymgyrchu am newid cymdeithasol. Mae eu dull o brotestio yn erbyn rhyfel a thlodi yn un syml ond effeithiol –drwy rannu bwyd am ddim ar y stryd i unrhyw un sydd eu eisiau. Fe ddechreuodd yn yr Unol Daleithiau yn yr 1980au a thyfodd yn gyflym gyda chanoedd o grwpiau yn cael eu sefydlu ar draws pob un cyfandir. Nid elusen yw Bwyd Nid Bomiau – Mae’n ymgyrchu i roi diwedd ar dlodi a newyn ac mae’n cefnogi: gweithredoedd sydd yn sefyll yn erbyn cyfyngu ar symudiadau pobl; atal globaleiddio a dinistr y ddaear. Mae’n fudiad sydd am weld newid, lle mae anghenion pobl yn dod yn gyntaf ac nad ydynt yn cael eu cyfaddawdu er lles busnesau mawr a rhyfeloedd anghyfiawn.

800foodnotbombs

Mae grwpiau Bwyd Nid Bomiau yn annibynnol a’i gwirfoddolwyr yn defnyddio’r broses o gonsensws er mwyn dod i benderfyniadau. Mewn consensws ni ddefnir pleidleisio ond yn hytrach caiff penderfyniadau eu gwneud unwaith fod pawb sy’n cymryd rhan yn hapus a chytûn ar unrhyw gynigion. Nid oes arweinwyr, cadeiryddion ac nid oes prif swyddfa. Nid oes hierarchaeth yn bodoli. Mae pob grŵp yn mynd a bwyd byddai fel arall yn mynd i wastraff ac yn ei defnyddio i baratoi prydau bwyd fegan a llysieuol. Mae hyn yn fodd o dynnu sylw at ba mor wastraffus ydi cyfalafiaeth, system sy’n seiliedig ar drachwant ac anghydraddoldeb. Cred sylfaenol y mudiad ydi petasai llywodraethau a chorfforaethau o gwmpas y byd yn gwario gymaint o amser ac egni ar fwydo pobol ac mae nhw ar ryfeloedd base neb yn llwgu.

Bu grwpiau Bwyd nid Bomiau yn weithredol yng Nghaerdydd a Nghasnewydd yn ystod yr 1990au. Ail-sefydlwyd grŵp Bwyd Nid Bomiau Caerdydd yn haf 2010 ac mi ydw i wedi bod yn gwirfoddoli gyda nhw ers hynnu. Rydym ni yn fel pob un grŵp arall yn dilyn tair egwyddor craidd sef – I weinu bwyd fegan neu lyseiol am ddim i unrhyw un; I wneud penderfyniadau drwy gonsensws; ac i fod yn ymroddedig i’r dull di-drais o weithredu. Ry ni wedi bod yn darparu prydau ar strydoedd y ddinas yn rheolaidd ac ar adegau ochr wrth ochr mewn safiad gydag ymgyrchoedd rhyngwladol fel yr un i ryddhau Bradley Manning yn ogystal â chefnogi achosion lleol fel Ymgyrch Unoliaeth a phobl ddigartref Caerdydd. Pan feddiannodd ymgyrchwyr adeilad ar Stryd Westgate oedd arfer bod yn swyddfeydd i Gyllid y Wlad yn 2011 fe aethon ni tu allan er mwyn rhannu bwyd cynnes i’w cefnogwyr ac i aelodau o’r cyhoedd wrth i’r meddianwyr ollwng baneru anferth allan o ffenestri’r adeilad i ddatgan eu bod yn ei sgwotio.

img_0663

Ar rhai adegau ry ni yn cael ein harrasio gan yr heddlu, sydd fel arfer yn datgan (yn anwir) ein bod ni yn torri’r gyfraith. Does dim byd anghyfreithlon am rannu bwyd am ddim gyda’r cyhoedd ar y stryd ond yn amlwg, mae rhoi bwyd i ffwrdd am ddim yn fygythiad i gyfalafiaeth! Rydym ni hefyd yn cael ein harrasio yn achlysurol gan swyddogion Iechyd Amgylcheddol sy’n chwilio am esgus i’n hatal ni rhag rhoi prydau bwyd fegan i ffwrdd tu allan i McDonalds fel arfer (tybed pwy nath gwyno iddyn nhw?) Ond rhan fwyaf o’r amser ry ni yn cwrdd â phobol glên sy’n falch o dderbyn paned o goffi cynnes a phryd o fwyd iachus, llawn maeth sydd am ddim. Mae gwneud Bwyd Nid Bomiau yn weithred heddychlon sy’n hwyl a dwi yn mwynhau sgwrsio gyda bob mathau o wahanol bobl ar y stryd gan wrando ar eu straeon, eu pryderon a’i safbwyntiau.

Yng ngwanwyn 2012 mi wnes i ac Efa Thomas o Bwyd Nid Bomiau Caerdydd deithio i Ffrainc i ymweld a gwirfoddoli efo grŵp Bwyd Nid Bomiau Paris. Mi oedd y grŵp yn paratoi’r bwyd mewn cegin yn sgwot La Miroiterie yn ardal Menilmontant o’r ddinas. Maen nhw yn gweini prydau bob nos Sul ac mae eu bwyd yn dod o farchnadoedd lleol ar yr un diwrnod – bwyd sydd yn ffres ond fyddai fel arall yn mynd i wastraff. Roedd yn gryn dipyn o ffrwythau wedi dod o’r farchnad felly mi wnaethon ni dorri mefus a pharatoi salad ffrwythau mawr mewn bwcedi. Roedd y prif gwrs yn syml – tatws mash a salad. Ac yn union fel ein grŵp ni, roedd yr holl blatiau a photiau a bwcedi o fwyd yn cael eu cludo mewn trolis archfarchnad. Mae La Miroiterie ar stryd serth, felly roedd rhaid bod yn ofalus wrth i ni afael yn y trolis oedd yn ein tynnu ni lawr y stryd brysur gan osgoi cerddwyr a thraffig! Roedd y bwyd yn cael eu weini tu allan i brif fynediad Metro Menilmontant ac ar ôl gosod bwrdd a chodi baner yn datgan ‘Repas Gratuit por toutes et tous’ (Pryd am ddim i bawb) dechreuodd pobl ddod i fwyta. Cefais i ac Efa ein hysbrydoli gan frwdfrydedd ac angerdd y criw ym Mharis. Ar y pryd, roedd gweithgaredd grŵp Bwyd Nid Bomiau Caerdydd yn achlysurol, ond fe’m hargyhoeddwyd ni y gallen ni gyda chriw ymroddedig gynnal prydau wythnosol nol yng Nghymru.

Bellach mae Bwyd Nid Bomiau Caerdydd yn rhannu bwyd ar strydoedd Caerdydd bob amser cinio dydd Gwener, tu ôl i’r Farchnad Ganolig. Ond er mwyn i ni barhau i gyflawni a chynnal hyn mae angen mwy o wirfoddolwyr i helpu gyda chasglu bwyd, coginio a gweini. Os gallwch chi helpu, cysylltwch â ni.

foodnotbombscardiff@riseup.net
facebook.com/foodnotbombscardiff
twitter.com/FNBCardiff