Datganiad i’r wasg: Gwrthdystiad yn erbyn ffracio tu allan i’r Senedd

4ydd o Fedi 2013

Gwrthdystiad yn erbyn ffracio tu allan i’r Senedd, Llywodraeth Cynulliad Cymru ym Mae Caerdydd, ar 24ain o Fedi, 2013 o 12:00yh tan 2:30yh

Gofynnir i Aelodau’r Cynulliad i lofnodi cynnig [1] i alw am foratoriwm ar ffracio yng Nghymru ar 24ain Medi, 2013. Mae’r rali, a drefnwyd gan gynghrair o grwpiau ymgyrchu [2], yn cael ei gynnal y tu allan i’r Senedd o 12-2.30yh, a bydd yn cynnwys nifer o siaradwyr [3].

Gwahoddir holl Aelodau’r Cynulliad i siarad yn y rali ac i gadarnhau eu cefnogaeth ar gyfer moratoriwm ar ymelwa nwy anghonfensiynol, hyd nes ei fod wedi cael ei brofi i fod yn ddiogel.

Bydd ymgyrchwyr yn dosbarthu deiseb i Lywodraeth Cymru yn datgan:

• Gosod moratoriwm ar unwaith ar echdynnu nwy o ffurfiannau siâl Cymru a gwythiennau glo nes bod yr holl effeithiau a risgiau cysylltiedig yn cael eu deall yn llawn a’r prosesau yn cael eu profi’n ddiogel.

• Blaenoriaethu datblygiad ynni adnewyddadwy a mesurau effeithlonrwydd ynni.

1.        Mae’r cynnig ar gyfer Aelodau’r Cynulliad yn darllen:

“Cydnabod newid yn yr hinsawdd yn un o’r bygythiadau mwyaf i gymdeithas; Gan gydnabod y rôl arweinyddiaeth cynaliadwyedd fod Cymru yn chwarae yn y byd; a Myfyrio ar effaith amgylcheddol lleol posib o nwy anghonfensiynol ar gymunedau ar draws llawer o Gymru;

Galwn ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno moratoriwm ar nwy anghonfensiynol a chamfanteisio yng Nghymru, tan fod profiad o gamfanteisio nwy anghonfensiynol mewn mannau eraill yn y DU yn profi ei fod yn ddiogel, a gall effeithiau newid yn yr hinsawdd o gamfanteisio nwy anghonfensiynol yn cael ei brofi i gael eu cynnwys o fewn cyllidebau carbon y DU “

2.        Mae’r Gynghrair yn cynnwys Cymru Gwrth-ffracio, Cyfeillion y Ddaear Cymru, WWF Cymru, Ynni Diogel Cymru, The Vale Says No!, Frack-Off Llanelli, Rhwydwaith Gweithredu Gwrth-ffracio Gogledd Ddwyrain Cymru, Frack-Off, Rhwydwaith Gwrth-ffracio a Phrydain ac Iwerddon Frack-Free (Biff)

3.        Mae’r siaradwyr yn cynnwys Frances Crack – Cymru Gwrth-ffracio , Gareth Clubb – Cyfeillion y Ddaear Cymru, Andy Chyba – Plaid Werdd Penybont ar Ogwr, Pippa Bartolotti – Plaid Werdd Cymru, Keith M Ross – Ynni Diogel Cymru.

Am fwy o wybodaeth neu ceisiadau gyfweliad cysylltwch â:

Keith M Ross, Diogel Ynni Cymru, safeenergywales@virginmedia.com, 01792 418926 neu 079 1467 7150 neu

Rhian Halford, Cymru Gwrth-ffracio _ Nghymru; rhianbach@hotmail.com;

Angen cyfieithiad tebyg ar gyfer eich ymgyrch? Cysylltwch gyda welshtranslation@lists.riseup.net

Meddianu Shell yng Nghaerdydd

511033Ar y 29fed o Fehefin, mewn undod gyda’r gwersyll protest yn Mayo, Iwerddon, fel rhan o’r wythnos o wrthdystio yn erbyn Shell, fe wnaeth rhai anarchwyr gynnal gweithred yn ne Cymru. Yr oedd y weithred ei hun yn cynnwys gollwng banneri a meddianu to yr orsaf betrol Shell ym Mhontprennau ar gyrion Caerdydd. Cafodd taflenni eu dosbarthu, yn egluro’r hyn y mae Shell yn ei wneud a fe wnaeth y protestwyr sgwrsio gyda pobl ynghylch y gwersyll protest yn erbyn Shell yn Swydd Mayo. Ni chafodd neb eu harrestio er fe ddaeth nifer o heddlu i ‘fonitro y sefyllfa’ yn ystod y bore. Dyma ddyfyniad gan y protestwyr a gymerwyd o wefan Indymedia:

‘Solidarity with all peoples and communities affected and dispersed by Shell’s (and other profiteers’) despicable greed and profit-driven ecocide. From Alaska to Ireland, from Japan to Nigeria, and here in Cardiff also, the struggle against the suicidal convenience culture continues.’

Mae manylion llawn y weithred hon ar gael yma ar Indymedia.

Galw allan i StopG8: Carnifal yn erbyn Cyfalafiaeth #J11

un frwydr cyffredin

stopg8txt

Ym mis Mehefin mae arweinwyr y G8 (gwledydd cyfoethocaf y byd) yn cyfarfod yng Ngogledd Iwerddon. Fel mae’r argyfwng economaidd yn ein brathu, a mae’r blaned yn llosgi, mae’r meistri ac eu gwleidyddion yn dathlu bod busnes yn cario mlaen fel erioed. Cyfalafiaeth: system sy’n lladd, egsbloitio, ac yn iselhau y nifer fawr o bobl ar gyfer creu elw i unigolion dethol.

 Ar 10-14 o Fehefin mae StopG8 yn trefnu wythnos o weithredu a digwyddiadau yn Llundain. Mae Llundain yn ganolbwynt i gyfalafiaeth byd-eang. Mae gan y corfforaethau, banciau, cronfeydd ymddiogelu, a biliwnyddion sydd yn ysbeilio ein byd enwau a chyfeiriadau. Maent yn y tyrau gwydr y ‘City’, a’r tu ôl i ddrysau anelwig yn Mayfair a Knightsbridge. Mae Llundain yn ffae gwyngalchu arian, unbeniaid, ag yn faes chwarae i’r mwyaf cyfoethog. Ond, ein dinas ni yw Llundain hefyd. Mae’n ddinas o obaith, gwrthsefyll, ac o frwydro.

 Mae cyfalafiaeth yn ein lladd. Diweithdra, toriadau, a thwf ffasgiaeth yn y “Gorllewin”. Tlodi, gwladychu, ac ecsbloetio creulon yn y “Trydydd Byd”. Rhyfel a newyn er mwyn gwneud elw. Carchardai preifat, gwarchae’r heddlu, CCTV er mwyn ein cadw ni’n ofnus ac ein rheoli. Mae’n dwyn harddwch a ystyr o’m bywydau, mae ein breuddwydion a’n urddas ar werth.

Peidiwch ag anwybyddu. Peidiwch ag oedi. Ar gyfer ein ffrindiau ac anwyliaid, ar gyfer ein cymunedau, ar gyfer ein planed, am bopeth y maent yn ceisio cymryd oddi wrthym. Rwyan ydi’r amser. Gadewch i ni ddod at ei gilydd, ac ymladd. Un frwydr cyffredin.

 Ymunwch â ni ar y strydoedd.

10-14 o Fehefin: Wythnos o gweithredu, sgyrsiau, cymdeithasu, ffilmiau, gemau, cyngherddau, a mwy, ar draws Llundain a thu hwnt.

 11 o Fehefin: Diwrnod mawr o weithredu yng Nghanol Llundain.

 17-18 o Fehefin: Uwchgynhadledd G8, Enniskillen, Gogledd Iwerddon.

 # Stopg8

 network23.org/stopg8

 stopg8@riseup.net

Cyfieithiad bras o’r Saesneg yw hwn.

Dyma neges gan Recordiau Afiach sydd yn gwneud CD i godi arian a codi ymwybyddiaeth ynghylch y G8. Darllenwch ymlaen os ydych yn gerddor a efo diddordeb.

Hei!

Afiach yn llunio casgliad i godi arian ar gyfer y grŵp Stop G8 De Cymru. Bydd yr arian a wneir o werthiant y CD yn mynd yn uniongyrchol i’r grŵp rhanbarthol hyn a fydd yn rhan o wrthwynebu y G8 pan fyddant yn cwrdd yn Llundain ym mis Mehefin. (Os nad ydych yn gwybod llawer am Stop G8 mae mwy o wybodaeth yma – https://network23.org/stopg8/g8-201/)

 Rydym yn chwilio am gyfraniadau ar gyfer casgliad ac yn meddwl tybed os hoffech gyfrannu trac? Gall fod yn gân sydd wedi ymddangos yn rhywle cyn hyn neu trac newydd sbon sy’n ymroddedig i Atal y G8 – mae i fyny i chi. Rydym yn gofyn i chi oherwydd ein bod yn gwybod eich bod eisoes efo agwedd wleidyddol yn eich cerddoriaeth ac mae’n debyg eicj bod yn cefnogi’r syniad o wrthwynebu yr 8 arweinwyr mwyaf pwerus fyddant yn cwrdd yn y DU.

 Fel y mae’r uwchgynhadledd G8 yn digwydd ym mis Mehefin, rydym yn gweithio yn erbyn y cloc, felly y dyddiad cau ar gyfer cael traciau i ni yw y10fed o Fai (os ydych yn bwriadu ar anfon trac atom ni os gwelwch yn dda gadewch i ni wybod, ac yn amlwg gorau po gyntaf!) Bydd y CD yn cael ei argraffu yn fuan ar ôl hyn ac yn cael ei werthu o amgylch Caerdydd a dros y rhyngrwyd. Yn ogystal â chodi arian yr ydym yn gobeithio y bydd hyn yn codi ymwybyddiaeth o’r G8 a sut y gallwn ni ei wrthwynebu.

 Gobeithiaf clywed oddi wrthych yn fuan!

AFIACH! Ebostiwch: serenefa@hotmail.com

Gwneud synnwyr o ecoffeminyddiaeth a’r ol-drefedigeithol.

Yr wyf wedi bod yn ymchwilio i beth yn union yw athroniaeth ecoffeminyddiaeth. Mae’n syniad weddol newydd felly ar adegau mae modd teimlo nad oes consensws eto ynglŷn â beth yn union ydi o! Defnyddwyd y term yn gyntaf y ffeminydd ffrenig Françoise d’Eaubonne yn ei llyfr Le Féminisme ou la Mort.
Un peth sy’n sicr ynglŷn â ecoffeminyddiaeth yw’r modd y mae’n cyd-berthnasu gorthrwm ecolegol gyda gorthrwm merched o dan system gyfalafol a patriarchaidd.
Offer neu adnodd i’w defnyddio yw’r ddaear a menywod o dan y drefn bresennol yn ol ecoffeminyddion. Un broblem yr wyf wedi dod ar ei thraws wrth ymchwilio i ecoffeminyddiaeth yw’r ffaith bod yna dau brif ffrwd ohono yn croes-ddweud eu gilydd i raddau.
Un feddylwraig sydd yn cynrychioli y ecoffeminyddiaeth ol-drefedigaethol a’r un (yn ol rhai) sydd yn breintio nodweddion ‘benywaidd’ yw Vandana Shiva.

Vandana Shiva

Vandana Shiva

Dywedai;
‘Ecological feminism creates the possibility of viewing the world as an active subject, not merely a resource to be manipulated and appropriated. It problemizes ‘production’ by exposing the destruction inherent in much of what capitalistic patriarchy has defined as productive and creates new spaces for the perception and experience of the creative act…
…Ultimately they [y cyfalafwyr] want to bring the act of production, the power of creation, which hereto lay with women and with nature, under their control, the control of the ‘pure’ male spirit’ (t.34-45 Ecofeminism)
Dywed eraill (megis Janet Biehl) mai’r gorthrymwyr a phatriarchaeth sydd wedi priodoli menywod gyda nodweddion ‘benywaidd’ anelwig . Credai felly bod breintio y nodweddion yma mae’r gorthrymwyr wedi priodoli i fenywod yn ddinistriol ac yn tanseilio hanfod ffeminyddiaeth.
I feddylwragedd fel Janet Biehl mae ‘ffeminyddiaeth’ yn ei hanfod yn syniad a geisiai ddileu’r rhagdybiaethau hyn ynglŷn â’r gwahaniaethau rhwng dynion a merched. Os mae ecoffeminyddion yn derbyn y rhagdybieithau a hyd yn oed eu dathlu mae hyn yn golygu eu bod i raddau yn cydsynu gyda syniadau patriarchaidd ynglyn a’r gwahaniaethau rhwng menywod a dynion mae feminyddion eraill yn ceisio brwydro!
O be yr wyf wedi ei ddarllen mae ecoffeminyddiaeth yn agos iawn yn athronyddol i anrcha-ffeminyddiaeth. Mae’n debyg I anarchiaeth yn y modd ei fod yn ddisgwrs agored sydd gyda anghytuno yn rhan anatod ohoni (hyd yn oed rhywbeth i ddathlu mentrwn ddweud!) Credaf ei fod yn wir bod ein system presenol yn egsbloitio y ddaear am ei hadnoddau ac yn egsbloitio menywod. Wrth eu troi fewniI cathweidion domestig, tanseilio eu hyder fel eu bod yn dibynu brynu nwyddau harddwch, eu gwneud yn gaethweision cyflogedig (wage slaves?) i enwi rhai.
Oes unrhyw un arall wedi ymchwilio i ecoffeminyddiaeth? Yr wyf wedi sylwi bod y ffrwd sydd yn ‘dathlu’r benywaidd’ yn dueddol o fod yn feddylwragedd ol-drefidigaethol, a bod y meddylwragedd sydd yn cyhuddo’r ffurf hon o ecoffeminyddiaeth o danseilio’r cysyniad o gydraddoleb yn orllewinol. Mae’r ddau du yn dadlau’n dda a dwi’n disgyn rhwng dwy stol. Beth yw eich barn chi?