Safiad Casnewydd

Rhwng Mai’r 26ain a Mehefin y 1af mae’r Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd yn cynnal wythnos o ddigwyddiadau yng Nghasnewydd, De Cymru, fel rhan o’r Syrcas Symudol Anarchaidd. Bydd yr wythnos yn cynnwys gweithdai, trafodaethau, rhannu sgiliau a mwy. Rydym yn gobeithio bydd y digwyddiadau hyn yn mynd i’r afael â rhai o’r problemau a heriau y mae rhan fwyaf o bobl yn eu hwynebu ar hyn o bryd; o broblemau tai, i doriadau mewn lles a llymder economaidd y llywodraeth, yn ogystal â thlodi cynyddol, dinistr amgylcheddol, gormes gan yr heddlu, hiliaeth a’r system ffiniau hiliol.

Os hoffech chi fod yn rhan o drefnu’r digwyddiadau, ebostiwch: anarchistactionnetwork@riseup.net

aanwelsh

Pam Anarchiaeth?

Anarchiaeth yw’r athroniaeth sy’n ddweud bod dim angen llywodraethau neu feistri arnom: fe allwn ni greu cymunedau wedi selio ar gyd-gymorth a chydsafiad. Mae anarchiaeth yn golygu gwrthod pob math o ddominyddiaeth, gormes a gorfodaeth, gan fyw’n rhydd yma ac yn awr. Anarchiaeth yw’r traddodiad byw o frwydro er mwyn creu.

Anarchiaeth yw’r syniad mwyaf prydferth rydym yn gwybod. Rydym yn credu bod angen inni ledaenu’r neges gadarnhaol am yr hyn mae anarchiaeth yn ei olygu mewn gwirionedd. Beth allwn ni ddysgu o fwy na 200 o flynyddoedd o hanes anarchaidd? Beth all anarchiaeth ei olygu yn yr 21ain ganrif?

Ceir rhagor o wybodaeth yma:  http://www.anarchistaction.net/ideas/anarchism/

Pam Casnewydd?

Ar y 4ydd a’r 5ed o Fedi, mae syrcas arall yn dod i Gasnewydd. Eleni y mae NATO yn cynnal ei uwchgynhadledd flynyddol yn y Celtic Manor. Yn gynnar yn y mis fe fydd “arweinwyr y byd” – pob un yn gyfrifol am lofruddiaeth dorfol, artaith anghyfreithlon a rhyfeloedd gyda’r unig nod o amddiffyn diddordebau economaidd Gorllewinol a’i llwybrau cyflenwi adnoddau – yn ymgasglu yn ymyl y ddinas Gymreig hanesyddol yma. Fe fydd llawer o bobl o Gasnewydd, Caerdydd, Bryste a thu hwnt yn dod i’w  wrthwynebu ac yn defnyddio amrywiaeth o dactegau yn ei herbyn.

Mae gan Gasnewydd hanes o radicaliaeth. Gwrthryfel y Siartwyr, a ddigwyddodd 175 flwyddyn yn ôl eleni, oedd y gwrthryfel arfog olaf i ddigwydd yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Cafodd darn poblogaidd o gelf gyhoeddus oedd yn dathlu’r gwrthryfel ei ddinistrio fel rhan o waith ailddatblygu’r ddinas, a ariennir gan fenthyciad o £90 miliwn y mae’r Cyngor wedi rhoi i ddatblygwyr wrth dorri cyllid gwasanaethau angenrheidiol. Mae’r ymgais hon i adfer ganol y ddinas trwy chwistrelli arian cyhoeddus i mewn i gwmnïau preifat yn gyfystyr â dim mwy na hapchwarae, ac yn ymuno â rhestr hir sy’n cynnwys LG, y Cwpan Ryder ac yn awr uwchgynhadledd NATO.

Bydd Safiad Casnewydd yn gyfle i bobl ddod i adnabod ei gilydd a thrafod syniadau cyn yr uwchgynhadledd NATO.

Beth ydy’r Syrcas Symudol Anarchaidd?

Mae gan y Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd gynlluniau i gynnal digwyddiadau tebyg o amgylch y DU gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth o anarchiaeth ac adeiladu mudiad fydd gyda’r cryfder i weithredu dros newid.

Cyfieithwyd gan Anarco Gyfeithu

Dangosiad Ffilm: ON THE VERGE

Mae’r ffilm hon yn adrodd hanes yr ymgyrch yn Brighton i gau lawr EDO-MBM, ffatri leol sy’n cynhyrchu rhannau ar gyfer arfau’r cwmni arfau Americanaidd EDO Corp – a ddefnyddir yn Irac, Palesteina, Affganistan ac mewn mannau eraill. Mae’n stori am weithredu uniongyrchol cadarn a llwyddiannus yn wyneb yr heddlu a’r gwarchodwyr preifat oedd yn amddiffyn y cwmni.

Byddem yn casglu rhoddion ac yn cynnig bwyd poeth fegan a theisen fegan i godi arian am grŵp o fenywod a gafodd eu harestio yn Ffair Arfau DSEI yn 2013 ac sydd wedi dechrau achos erlyniad preifat yn erbyn cwmnïau oedd yn hybu arfau anghyfreithlon yn y ffair.

Ceir rhagor o wybodaeth am yr achos yma.

Rydym yn gobeithio dangos yn yr awyr agored yn yr iard gefn, os ydy’r tywydd yn caniatáu. Bydd y wybodaeth ar ymgyrchoedd gwrth-militaraidd yn ne Cymru ar gael ar gyfer rhai sydd â diddordeb mewn cymryd rhan, gan gynnwys yr ymgyrch gwrth-NATO yn ne Cymru.

Gobeithio gweld chi yno!

Cyfieithwyd gan Anarco Gyfieithu

Cyfarfod Rhwydwaith Gwithredu Anarchaidd yng Nghasnewydd

Rydym yn eich gwahodd i fod yn rhan o ail gyfarfod y Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd (gynt yn Stop G8)…

aanwelsh

Sadwrn 29fed a Sul 30fed o Fawrth 2014
12 – 5yh Sadwrn (prif gyfarfod)
12 – 4yh Sul (grwpiau gweithio)

Ymunnwch a ni am y penwythnos wrth i ni drafod ein cynlluniau ar gyfer ‘Gwrthryfel Casnewydd’ gwyl teuluol sydd yn dathlu anarchiaeth, yn ogystal a ein gwrthwynebiad i uwchgynhadledd NATO mis Medi sydd yng Nghasnewydd.

Lleoliad y cyfarfodydd hyn yw’r “Community Space Partnership”,
89 Lower Dock Street, Newport NP20 2AH

Rhagor o wybodaeth yma:

http://anarchistaction.net

network23.org/stopnatocymru

Llythyr agored Dydd Gwyl Dewi i bobl Cymru

“Gallwn bod yn falch fod Cymru yn genedl sydd â hanes cryf o gofleidio gwahanol ddiwylliannau a chymunedau ble rydym yn byw mewn heddwch gyda ein gilydd.”

Dyma lythyr agored at bobl Cymru …

Autosave-File vom d-lab2/3 der AgfaPhoto GmbH

Wrth i Gymru ddathlu ei Diwrnod Cenedlaethol, ystyriwn diwylliant a hanes unigryw Cymru yn ogystal a gofyn cwestiynau am yr hyn y mae Cymru yn ei olygu i ni yn awr ac yn y dyfodol. Rydym am ofyn heddiw a yw traddodiad Cymru o chroesawu pobl o bob cwr o’r byd o dan fygythiad. Mae’n ymddangos i ni fod rhai o’r pobl fwyaf bregus yn cael eu bradychu mewn gwlad a oedd wedi gaddo hafan iddynt…

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn ddiweddar y gall Cymru fod yn falch o’i chymdeithas aml-ddiwylliannol. Dywedodd fod Cymru yn draddodiadol wedi croesawu “gwahanol ddiwylliannau a chymunedau” i fyw gyda’i gilydd mewn hedd.

Fodd bynnag, cyrchwyd un teulu o Gaerdydd ar doriad gwawr yn eu cartref gan yr Asiantiaeth Ffiniau y flwyddyn diwethaf. Beth oedd eu “trosedd”? Mae’n debyg bod y fordd eu cafodd eu deffro yn ogystal a’r holl bethau fe wnaethon nhw ddioddef ers hynnu wedi ei gyfiawnhau gan y ffaith nad oeddent yn derbyn safbwynt y Swyddfa Gartref – sef y dylent fod yn byw yn yr Aifft yn hytrach na Cymru, ar ol iddynt ffoi o sefyllfa beryglus yn yr Aifft. Er bod carcharu plant diniwed yn y Deyrnas Unedig i fod i wedi dod i ben, cafodd dau blentyn o’r teulu bach yma o Gardydd eu rhoi o dan glo, a’u methu gan Barnardos yn y broses (elusen sydd yn ymwneud a’r carchardai I deuluoedd yma). Fe wnaethant dioddef mwy fyth wrth i’w Mam niweidio ei hun mewn ymgais anobeithiol i achub ei phlant rhag niwed gwaeth fyth yn yr Aifft.

Buom hefyd yn pryderu berson ifanc o Gasnewydd, a oedd yn wreiddiol o Taiwan a phwy oedd wedi cael eu cadw yn ddiweddar yng Ngorsaf Heddlu Casnewydd am ddyddiau lawer dan orchmynion llywodraeth y DU. Mae ei ffrindiau yn poeni am ei hiechyd a lles yn gyffredinol oherwydd holl straen yr oedd yn ei hwynebu o’r posibiliad o gael ei dychwelyd yn orfodol i Taiwan.

Yn y pen draw fe collodd hi’r frwydr ac ar ôl rhywyn ymosod arni yng nghanolfan cadw Yarl’s Wood, ac yna ar ol y siwrne arteithiol i Taiwan, y mae bellach yn y carchar. O dan glo am yr ail dro am y “drosedd” o wrthod gwneud yr hyn yr oedd y fyddin yn gofyn ohoni yn ei gwlad, yn bell o’i ffrindiau a gwaith elusennol yng Nghasnewydd lle roedd yn rhan o fywyd y gymuned yn y cornel hon o Gymru.

Dim ond ychydig wythnosau yn ddiweddarach, fe wnaeth gwirfoddolwr arall a oedd yn byw yng Nghaerdydd ers iddo ffoi o Irac yn 2011 cael ei gymeryd hefyd. Cafodd ei garcharu wrth iddo fynd i 2adrodd” – rhywbeth mae llawer o newydd-ddyfodiadau yng Nghymru yn cael eu gorfodi i’w wneud gan gyfreithiau llym sydd yn ymrannu ac yn rheoli.

Fe’i cipwyd o’i wely gan 8 swyddog a’i orfodi ar awyren yn erbyn ei ewyllys a’i hedfan yn ôl i barth rhyfel lle cafodd ei arestio ar ôl iddo gyrraedd, ac i ffwrdd oddi wrth ei ffrindiau a chyd-weithwyr elusennol yng Nghaerdydd.

Rydym yn gofidio am eraill sydd yn creu bywyd yng Nghymru, lle y mae pobl sydd wedi dod yma mewn heddwch wedi cael eu croesawu os ydynt wedi cael eu geni yma a’i peidio.

Ond tra byddwn yn parhau i geisio i gefnogi ein cyfeillion a cafodd eu cymryd o dan orfodaeth yn ddiweddar, rhaid ein pryderon nawr gael eu ffocysu ar un sydd yn parhau i fod yn y DU sef Osama …

Dim ond tri mis yn ôl i heddiw, fe wnaeth damwain traffig bychan cychwyn cyfres o ddigwyddiadau a arweiniodd at llywodraeth y DU ymyrryd ym mywyd cwpl Cymraeg,  yn eu cadw ar wahân heddiw, ac yn ceisio i’w gwahanu am byth.

Yr oedd ein ffrindiau yn hapus yn eu perthynas, yng Nhlyn Ebwy gyda eu tri o blant ifanc a Osama, a oedd yn ffigwr tad anhygoel yn eu bywydau a oedd yn gwneud pob un ohonynt yn hapus.

Cafodd y cwpl yma eu cadw ar wahân ar ddiwrnod Nadolig a dydd San Ffolant y flwyddyn yma, dyddiau pryd y mae cariadon eisiau treulio diwrnod gyda’i gilydd, ac yn y flwyddyn yr oeddent wedi cynllunio i briodi eu gilydd.

Mae’r Swyddfa Gartref yn ymddangos yn amharod i wrando ar yr hyn sy’n resymol ac yn benderfynol o gadw gwpl annwyl a diniwed ar wahân, er gwaethaf yr ymrwymiad David Cameron y dylai plant gael ffigwr tad da yn eu bywydau a pwysigrwydd anfesuradwy teuluoedd.

A oedd yn gymaint o broblem i Lywodraeth y DU bod Osama, ffigwr tad i’r tri o blant ifanc hyn  yn y Gorllewin er iddo gael ei eni yn Libya, gwlad sydd ar hyn o bryd mewn anrhefn ar ol rhyfel Gorllewinol? Ni ddylai hyn fod ots o gwbwl. Mae wedi ymgartrefu yng Nghymru ac yr oedd yn aelod poblogaidd o’i gymuned leol, hyd nes iddo gael ei rwygo oddi wrtho ac ei wahanu oddi wrth ei gariad a’r ddynes oedd am ei briodi.

Yn ogystal a hyn, beth sydd hefyd yn rwbio halen yn y briw yw bod NATO, sef y sefydliad a oedd gyda buddiannau strategol yn y rhyfel a gychynwyd yn Libya a’r anhrefn a ddilynodd, yn dod i dde Cymru ar gyfer uwchgynhadledd y flwyddyn hon, pan fydd y rheini yr effeithir arnynt fwyaf gan weithredoedd NATO ar yr un pryd yn cael eu cymryd yn orfodol o’r un tir. Bydd NATO yn cael eu croesawu i de Cymru, er nad yw y dyn ifanc diniwed hyn wedi derbyn y fath groeso.

Rydym am i bobl ledled Cymru, y DU a’r byd i gymryd camau heddiw, ar Dydd Gŵyl Dewi, ac hefyd rydym yn galw ar y rhai mewn grym i gymryd camau i adlewyrchu eu addewidion am deuluoedd yn hytrach na rhwygo hwn ar wahân.

Mae Osama dal i fod yn canolfan gadw Campsfield House. Mae ei sefyllfa yn fregus iawn, ac mae’n disgwyl “cyfarwyddiadau symud” pellach unrhyw ddiwrnod. Os gwelwch yn dda, helpwch o i ddod yn ôl i Gymru, ble mae’n perthyn …

Gallwch weithredu drwy’r camau canlynol:

  • Rhannwch neges hon i bobl ar y diwrnod hwn pryd mae’r Cymry yn adlewyrchu ar ei threftadaeth ac meddwl am ei dyfodol.
  • E-bostiwch Ysgrifennydd Cartref y DU i adael iddynt wybod bod Cymru yn dal yn gryf yn ei thraddodiad o groeso a “cofleidio gwahanol ddiwylliannau a chymunedau” fel y mae Carwyn Jones wedi ei ddatgan.
  • Gweler www.facebook.com/keeposamasafeincardiff a www.keeposamasafeincardiff.wordpress.com ar gyfer engrheifftiau o lythyrau a chamau gweithredu eraill.
  • Dilynwch @SWal3Solidarity ar trydar am newyddion am ein cyfeillion o Gymru sydd y mae llywodraeth y DU wedi chwalu eu bywydau.
  • Cysylltwch â ni drwy southwalessolidarity@hotmail.com am ffyrdd eraill ymarferol y gallwch gefnogi’r ymgyrchoedd hyn.

Gan i hiliaeth ac ofn, trwy bropaganda adain-dde, barhau i rannu cymunedau, rydym yn galw ar bobl yng Nghymru i gadw ein cymunedau ynghyd ac ymuno yn y frwydr i atal yr aflonyddu hyn ar bobl sy’n cael eu herlid er nad wedi cyflawni unrhyw drosedd. Os gwelwch yn dda helpwch i wneud Cymru yn Genedl Hafan, ble mae pobl yn cael eu croesawu bob amser, a bod yr ofn bod y mae’r cyfryngau yn ei greu yn cael ei oresgyn, a fod phob cymuned yn dod at ei gilydd i ddod i adnabod ei gilydd ac unwaith eto yn falch o’u cryfder o amrywiaeth o ein trigolion a’n hymwelwyr. Ni ddylai unrhyw un gael eu cymryd yn orfodol oddi ar y tir y maent am ei alw’n gartref, boed yng Nghymru neu unrhyw le arall yn y byd. Dylai pawb yng Nghymru, fel ym mhobman arall yn y byd fod gyda’r hawl i fyw mewn heddwch, fel yn nhraddodiad y tir cyfoethog, amrywiol a hardd hyn.

Unoliaeth De Cymru

Wedi ei gyfieithu gan “Anarchist Welsh Transation”

Cyfarfod Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd – 22-23 o Chwefror – Llundain

Cyfarfod Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd – 22-23 o Chwefror – Llundain

Cylchredwch os gwelwch yn dda!

Dyma gyhoeddiad o BENWYTHNOS CYDGYFEIRIO CENEDLAETHOL yn Llundain o’r RHWYDWAITH GWEITHREDU ANARCHAIDD (a elwid gynt yn STOPG8) a STOP NATO CYMRU. I’w gynnal ar y Penwythnos y 22-23 o Chwefror, 2014 yn y “London Action Resource Centre” (LARC), 62 Fieldgate Street, Whitechapel, Llundain, E1 1ES.

http://www.londonarc.org/

Amdanom ni

Mae’r Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd (a elwid gynt yn StopG8) wedi bodoli fel rhwydwaith yn y DU ers mis Gorffennaf 2012. I ddechrau, daeth at ei gilydd er mwyn mobileiddio yn erbyn cynhadledd y G8 y flwyddyn ddiwethaf, ac i helpu ail adeiladu mudiad gwrth cyfalafol yn y DU a thu hwnt. Ym mis Ionawr 2014 mabwysiadwyd StopG8 ei enw newydd – y Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd, a ymunodd gyda Stop NATO Cymru, y rhwydwaith yn ne Cymru yn gwrthwynebu cynhadledd NATO yng Nghasnewydd ym mis Medi 2014. Bydd y Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd cyn hir yn rhoi cynnal rhaglen o ddigwyddiadau ynghylch Anarchiaeth a’r frwydr gwrth-gyfalafol, a gweithio gyda Stop NATO Cymru i gefnogi’r mobileiddiad yn erbyn cynhadledd NATO sydd i ddod. Mae’r Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd yn parchu amrywiaeth o dactegau ac mae wedi mabwysiadu’r Nodweddion PGA.

https://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/ên/

Mae hwn yn ddigwyddiad deuddydd ac mae croeso i bawb (ac eithrio heddlu a newyddiadurwyr) o 11:00 tan 17:00 bob dydd ar benwythnos y 22 a 23 o Chwefror, 2014.
Os gwelwch yn dda gyrrwch e-bost atom ymlaen llaw i drafod unrhyw ymholiadau am fynediad i’r anabl, gofal plant neu lety:  stopg8@riseup.net

Arfau Dwr yn dod i Gymru a Lloeger

Mae’r ffilm arswydus hwn yn dangos union beryglon arfau dwr. Un peth nad yw’r ffilm yn nodi bod cemegion yn cael ei hychwanegu i’r arf dwr a gallu golygu bod rhywyn a gaiff eu taro gan y ‘dwr’ yn cael eu llosgi. Mae hyn wedi digwydd eisioes yn Chile ac yr Almaen.

 

Yn hytrach na gwneud ein cymdeithas yn un mwu saff, bydd rhoi arfau o’r fath i heddlu yn sicr o gynyddu’r nifer o bobl yn cael eu hanafau a’i lladd gan yr heddlu. Ers 1990 mae 1476 o fobl wedi marw ar ol dod i gyswllt gyda’r heddlu, mae’r rhif hwnnw llawer iawn uwch na pobl sydd wedi eu lladd mewn terfysgiedd, protestiadau neu hyd yn oed gan derfysgwyr. 

Un rheswm y mae’r heddlu yn ei ddefnyddio er mwyn cyfiawnhau arf o’r fath yw terfysgoedd 2011. Os cofiwn yn gywir, heddwas yn saethu a lladd dyn ag arwaenodd at y terfysgoedd. Sut felly gall rhoi rhagor o arfau i’r heddlu atal terfysgoedd os mai heddlu arfod a eu cychwynodd yn y lle cyntaf? Cyfiawnhad tila arall y mae’r heddlu yn ei wthio yw’r syniad fod angen arfau o’r fath i reoli protestiadau yn erbyn y torriadau. Mae hyn yn engrhaifft amlwg o’r heddlu yn ceisio dychryn pobl rhag gweithredu eu hawl i brotestio.

I wrthwynebu yr arf dwr yma ysgrifennwch erbyn y 28fed o Chwefror at yr heddlu metropolitan; watercannonengagement@mopac.london.gov.uk

Datganiad Stop NATO Cymru

Wedi ei gymryd o Indymedia.

Ddoe fe cafodd sawl banner ei ollwng mewn mannau gawhanol yn Casnewydd, de Cymru mewn gweithred o unoliaeth gyda’r NATO 3 ag i lawnsio y datganiad isod a cafodd ei ddosbarthu i pobl yn canol y dref.
514866.jpg.indyscaled
Am ragor o wyboadaeth am y NATO 3 dilynnwch y ddolen yma.

514868.jpg.indyscaledDatganiad Stop NATO Cymru

Eleni, bydd NATO yn cynnal eu cynhadledd flynyddol yn y Celtic Manor yng Nghasnewydd, de Cymru. Yn gynnar ym mis Medi 2014 bydd Obama, Hollande, Cameron, Merkel ac eraill yn dod at ei gilydd ar gyrion y ddinas hanesyddol Gymreig hon. Mae’r ‘arweinwyr rhyngwladol’ hyn a’u cynghreiriaid i gyd yn uniongyrchol gyfrifol am farwolaeth ar raddfa eang, teithiau artaith anghyfreithlon, a rhyfeloedd a gaiff eu hymladd er mwyn diogelu buddiannau busnes Gorllewinol a llwybrau cyflenwi adnoddau. Bydd llawer o bobl o Gasnewydd, Caerdydd, Bryste a thu hwnt, yn gwrthwynebu’r gynhadledd ac yn defnyddio amrywiaeth o dactegau i wrthdystio yn ei erbyn. Rydym ni yn rhwydwaith wrth-gyfalafol, wrth-militaraidd yn ne Cymru yn cynllwynio i hwyluso mobileiddiadau a darparu lle i weithdai, digwyddiadau rhannu sgiliau, a digwyddiadau cymdeithasol cael eu cynnal. Rydym yn trefnu heb arweinwyr ac nid ydym yn cytuno gyda bomiau na meistri.

Mae NATO yn aml wedi defnyddio’r term ‘ymyrru’n ddyngarol’ i gelu’r ffaith eu bod mewn gwirionedd yn ymladd dros fuddiannau strategol, economaidd a gwleidyddol y dosbarth elit o fewn aelod-wledydd NATO. Mae militariaeth a chyfalafiaeth yn rhan o’r un strwythur pŵer byd-eang. Mae beirniadaeth a chyfwynebiaeth o gyfalafiaeth yn agwedd anhepgor o ein safiad gwrth-militaraidd.

Ar hyn o bryd, mae NATO yn gynghrair arfog gyda dros 5000 arf niwclear. Fe’i sefydlwyd (i fod) i amddiffyn y ddwy ochr yn ystod y Rhyfel Oer, a dylai wedi cael eu diddymu pan ddaeth yr Undeb Sofietaidd i ben. Yn lle hynny, mae wedi ehangu a dod yn rym cynghreiriol ymosodol, yn cymryd rhan mewn rhyfeloedd gyda meddylfryd croesgadwr.

Am bron i ddeng mlynedd mae wedi bod yn cynnal y rhyfel yn Afghanistan, rhanbarth hanesyddol arwyddocaol rhwng y Gorllewin a’r Dwyrain, lle mae tua 100,000 o sifiliaid diniwed wedi marw a thair miliwn o bobl ddiniwed wedi dod yn ffoaduriaid.

Nid yw beirniadaeth o filitariaeth a chyfalafiaeth yn dod i ben gyda NATO: Y mae’r gwariant milwrol blynyddol fyd-eang ar hyn o bryd dros £ 1.072.600.000.000. Amcangyfrifir fod y gwariant hwn yn hafal i £150 y pen yn fyd eang. Cyllideb filwrol y DU yw’r pedwerydd mwyaf yn y byd. Yn y cyfnod hwn o gynni mae’n rhaid i ni fynnu i wybod pam bod gwariant milwrol mor uchel a datgelu creulondeb y rheini mewn safleoedd o bŵer yn rhyngwladol.

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwynebu materion llawer pwysicach na llongau tanfor ac awyrennau ymladd. Mae pobl eisiau arian cael ei wario ar gyfleusterau lleol a hygyrchedd i isadeiledd iechyd a cymdeithasol. Hyd yn oed pan wnaiff y fyddin rhai torriadau, mae’r rhain bron wedi bod yn gyfan gwbl effeithio ar bobl – yn hytrach na phethau fel prynu arfau- drwy leihau personél, cyflogau is a phensiynau. Mae’r DU dal yn bwriadu i wario bron £160,000,000,000 ar arfau newydd erbyn 2022, gan gynnwys £35.8 biliwn ar longau tanfor niwclear sydd wedi eu dylunio i beidio cael eu defnyddio.

Er bod pobl o gwmpas y byd yn ei chael yn anodd darparu’r pethau fwyaf sylfaenol ar gyfer eu teuluoedd, mae llywodraethau yn dal i afradu adnoddau helaeth ar ymyriadau milwrol sydd yn wastraffus o adnoddau ac o fywydau, ac yn adlewyrchu paradeimau sydd wedi dyddio.

Mae’r UDA, o dan banner NATO, dal i weithio i osod system ‘amddiffyniad taflegryn’ yn Ewrop, ac yn profocio ras arfau gyda Rwsia. Nid ydym yn cytuno gyda’u cynlluniau ar ein cyfer. Mae pobl mewn cymunedau ledled Ynysoedd Prydain yn gwrthdystio yn erbyn canolfannau milwrol yn eu hardal. O Aberporth, Ceredigion i Menwith Hill yn Swydd Efrog a RAF Waddington yn Swydd Lincoln, ac o Faslane ger Glasgow i EDO yn Brighton, mae pobl leol yn gwrthwynebu militariaeth.

Mae gan Gasnewydd hanes radicalaidd. Yr oedd gwrthryfel y Siartwyr, sydd yn dathlu ei 175ain mlwyddiant eleni, y gwrthryfel arfog ar raddfa eang olaf yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Cafodd darn poblogaidd o gelf gyhoeddus a oedd yn dathlu’r gwrthryfel, ei chwalu yn gynnar (cyn iddo gael ei hamserlennu) fel rhan o ail ddatblygiad canol y dref, sydd yn cael ei harianu gan fenthyciad o £90miliwn a roddwyd i ddatblygwyr gan y cyngor wrth iddyn nhw dorri cyllideb gwasanaethau sylfaenol. Mae’r cais naïf i ailfywiogi’r dref drwy bwmpio arian cyhoeddus i gwmnïau preifat yn ymuno rhestr hir sydd yn cynnwys LG, Y Cwpan Ryder, a nawr cynhadledd NATO.

Gyda miloedd o bobl o bob rhan o dde Cymru a thu hwnt, rydym am wrthwynebu cynhadledd NATO a pharhau i weithredu yn erbyn militariaeth, creiriau Rhyfel-Oer, a chyllidebau amddiffyn chwyddedig.

Gobeithiwn y byddwch chi’n medru ymuno gyda’r digwyddiadau, mobileiddiadau a gweithgareddau i wrthwynebu NATO a’r arweinwyr rhyngwladol sydd yn dod i Gasnewydd. Mae llawer wedi ei gynllunio rhwng nawr a mis Medi. Rydym yn bwriadu bod yn rwydwaith agored a chynhwysol, yn gweithio gyda’n gilydd, gyda chymaint o fobl a phosib i ganfod strwythurau lleol a rhyngwladol nad ydynt yn hierarchaidd fel strwythurau amgen i’r systemau o ecsbloetio, tra bod yn ymwybodol o ymdreiddiad posib y wladwriaeth a corfforaethol i’n mudiad. Caiff ein gwefan ei ddiweddaru gyda newyddion a gwybodaeth, dyma ein e-bost;  stopnatocymru@riseup.net

Stop NATO Cymru, rhan o’r Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd

wedi ei gefnogi gan

Anarchwyr De Cymru, Cymru Wales IWW, Bwyd nid Bomiau Caerdydd, Bwyd nid Bomiau Abertawe, Dim Ffiniau De Cymru, Bryste yn Erbyn y Fasnach Arfau

Dilynwch y ddolen hon i weld lluniau’r banneri:  http://www.indymedia.org.uk/en/2014/01/514865.html Stop NATO Cymru

Dilyn

Derbyn pob cofnod newydd yn syth i'ch Blwch Derbyn