Diwrnod Stop NATO Cymru o Weithredu Gwrth-Filitaraidd

Ar fore Gwener, Gorffennaf y 25ain, wnaeth cefnogwyr Stop NATO Cymru gweithredu yn uniongyrchol yn Llundain ac yng Nghaerdydd, gan gloi eu hun i ddrysau’r gwneuthurwr taflegrau MBDA, meddiannu pencadlys y cwmni arfau Airbus Group a chau’r Canolfan Gyrfaoedd Milwrol yng Nghaerdydd trwy feddiannu’r to. Roedd hyn yn rhan o ymgyrch o dargedu sefydliadau sy’n cynnal trais a graddfa fyd-eang, yn arwain at Gynhadledd NATO yng Nghasnewydd mis Medi yma.

1233

Mae MBDA yn berchen i gwmnïau afau Airbus Group (37.5%), BAE Systems (37.5%) a Finmecanica (25%), cwmnïau sydd yn euog o ddarparu arfau a ddefnyddir gan Israel i beledu cymunedau, dymchwel ysbytai a llofruddio plant diniwed mewn ysgolion. Wnaeth ymgyrchwyr dros undod gyda Phalestina sefyll gyda ni yn erbyn yr angenfilod yma yn sgil Israel yn defnyddio bomiau Prydeinig ar blant, cartrefi i deuluoedd, ysgolion, newyddiadurwyr annibynnol, cerbydau argyfwng ac ysbytai yn ystod yr wythnos diwethaf yn unig.

gwef-ann

Mewn undod gyda Stop NATO Cymru, wnaeth ymgyrchwyr gwrth-filitaraidd o Stop the Arms Fair mynd i mewn i’r lobi a phicedu mynedfa Pencadlys Airbus Group (aka EADS) yn Llundain.Mae Airbus Group yn gwneud elw enfawr o ryfel. Maent yn gweithgynhyrchu jetiau, awyrennau di-beilot (gan gynnwys rhai gyda arfbennau niwclear) a thechnoleg gwyliadwriaeth. Nhw yw cynhyrchydd arfau ail fwyaf yn Ewrop, gyda buddsoddiadau mewn cyfundrefnau totalitaraidd megis Saudi Arabia, yr Emiradau Arabaidd Unedig a Kazakstan. Mae Airbus wedi cyhoeddi contractau newydd gwerth £ 50mil yn ddiweddar, ac wedi annog y diwydiant arfau i gymryd ‘mantais economaidd llawn’ yr Uwchgynhadledd NATO. Mae’r Gynhadledd yn gyfle iddynt arddangos eu peiriannau rhyfel a’u busnes gwaedlyd drwy weithio gyda NATO.Stop NATO Cymru yn gwrthwynebu’r peiriant rhyfel NATO, cynhyrchu arfau ac unrhyw lofruddiaeth am elw corfforaethol.

 1232

Yn gynharach yn y mis, lansiodd y Fyddin Brydeinig ymgyrch recriwtio o’r enw ‘More Than Meets the Eye’, gyda’r nod o chwalu’r delweddau ynghylch bywyd yn y lluoedd, rhoi hwb i’w ffigurau recriwtio a sicrhau “llif newydd o waed ifanc” fel dywedodd pennaeth recriwtio, Uwchfrigadydd Chris Tickell.

Maent yn gywir am un peth, mae mwy i fywyd yn y fyddin nag yr ydym yn gweld – mwy na’r hyn mae’r cyfryngau, elusennau a’r wladwriaeth yn dangos o’r milwr delfrydol. Mae nifer enfawr o ddiswyddiadau gorfodol yn gadael miloedd yn ddi-waith, llawer ohonynt yn bobl ifanc, wedi eu denu gan yr antur a addawyd yn y ganolfan recriwtio cyn cael eu poeri i mewn i’r ganolfan waith, yn aml wedi eu hanafu, gyda miloedd wedi anafu yn ystod y degawd diwethaf yn unig.

Mae hyd yn oed y rhai sy’n cadw eu swyddi yn cael eu hecsbolitio yn gyson gan y wladwriaeth. Y ffaith yw bod pob unigolyn o fewn y lluoedd arfog – o’r cerddor i’r milwr – yn rhan o ymdrech i hyrwyddo agenda ymledol y wladwriaeth.Yn Affghanistan, wnaeth rhyfel dros olew arwain at farwolaethau bron 4,000 filwyr clymbleidiol a llofrudd tua 20,000 o sifiliaid Affghan er mwyn dod â fersiwn NATO o ddemocratiaeth i bobl y wlad.

Nawr rydym yn gweld gwrthdaro yn ymddangos yn y Wcráin, gyda chwmnïau Prydeinig wedi arfogi unbennaeth Rwsia, America yn taflu ei bwysau y tu ôl i lywodraeth a gefnogir gan neo-Natsïaid a phobl Wcráin a’r byd yn dioddef y canlyniadau.

Rydym yn gweithredu er mwyn ddangos na fyddwn yn sefyll o’r neilltu a gwylio pobl gyffredin yn dioddef yn y rhyfeloedd y cyfoethog. Gwrth-filitarwyr ydym ni, yn sefyll yn erbyn gwladwriaethau, eu byddinoedd a’r byd sy’n eu creu. Pan fydd NATO yn dod â’i syrcas i Gasnewydd ym mis Medi, rydym yn bwriadu gwneud ein teimladau yn amlwg.

NATO yw’r anghenfil militaraidd sy’n annog gwariant milwrol mewn cyfnod o lymder economaidd, sy’n annog gwrthdaro mewn mannau fel y Wcráin ac sy’n cynrychioli adain arfog cyfalafiaeth ddinistriol. Er gwaethaf y pŵer sydd tu ôl i NATO – a holl sefydliadau militaraidd mewn byd o lywodraeth drwy drais – byddwn yn parhau gydag ein brwydr ar y strydoedd, yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau newid, hyd nes bod pob gwn yn oer, pob bom yn dawel a phob cawell yn wag.

Rhaglen Safaiad Casnewydd 26 Mai -1af o Fehefin

Safiad Casnewydd Colour

Dyma’r rhaglen ar gyfer yr wythnos, mwy i’w gadarnhau!

26 Mai – 1 Mehefin

Wythnos gyfa o ddigwyddiadau mewn lleoliad yng Nghasnewydd

Llun 26fed:

11:00 -17:00: Ail-greu Murlun y Siartwyr

13-16: Sesiwn Blas ar Hunanamddiffyniad i Fenywod – Merched yn unig

16:00: Hyfforddiant Gwybod dy Hawliau gyda’r Heddlu

19:30: Y Gymuned, Democratiaeth ac Siartiaeth

Maw 27fed:

11:00: Hawliau Anifeiliaid

13:00: Na i adeiladu gorsafoedd niwclear newydd. Ynni Niwclear = Arfau Niwclear gan South West against Nuclear

14:00yh:Ffracio yn Nghymru

14:00-17:00: Gweithdy Stencil / graffiti

16:00-18:00: Gweithdy Cymorth Cyntaf sylfaenol

19.30: Ymgyrch Traffordd y Levels a Ffracio yng Nghasnewydd

Mercher 28fed:

14:00-17:00: Gweithdy gwneud banneri.

Amser i’w gadarnhau: Unoliaeth y Babell De – Strategaethau ar gyfer ymdopi â diweithdra 21ain Ganrif

14:00: Hyfforddiant Pŵer Gweithiwr gan yr IWW

Amser ‘w gadarnhau: Curwch Treth y Llofftydd

19:00: Stopio llafur gorfodol”Workfare” gan Boycott Workfare.

Iau 29fed:

14:00-17:00: Gweithdy gwneud bathodynau

15:00-16:30: Pam Dynion yn erbyn Patriarchaeth? (croeso i bob rhywedd)

Amser i’w gadarnhau: Cyflwyniad Dim Ffiniau Moroco

19:30: Ffiniau a hiliaeth, yn ogystal â ffilm am genedlaetholdeb.

Heyd! Stondin wrth-Ffasgaidd

Gwe 30fed:

12:30: Diddymu Carchardai

Amser i’w gadarnhau: Agweddau Hanesyddol Anarchiaeth

Amser i’w gadarnhau: Anarchiaeth i ddechreuwyr

19:30 – ‘Sut gallwn ni ddinistrio cyfalafiaeth ac yn gwneud bydoedd newydd o anarchiaeth a rhyddid?’ – Gweithdy gan Kaput (https://network23.org/kaput/)

Hwyrach bydd gig acwstig gyda Cosmo, Emu Lou a Raz yn ogystal â “Dancing Queer” perfformiad bolddawnsio.

Sadwrn 31fed

Diwrnod o brotest a theatr stryd

19:30: Sgwrs gan bobl ar taith gerdded Urddas o Fryste i Gaerdydd.

Sul 1af

12:30: Sesiwn ar gwrthsefyll y rhyfeloedd drônau – gyda phwyslais ar ymwrthedd i Barc Aberporth yng Nghymru a Banc Barclays, buddsoddwr mewn technoleg drônau.

14:00: Atal Recriwtio milwrol yn Ne Cymru.

16:00: Gwrthsefyll Uwchgynhadledd NATO yng Nghasnewydd – cyflwyniad gan Stop NATO Cymru.

18:30: Cyfarfod trefnu i adeiladu ar y gwrthwynebiad yn erbyn UwchgynhadleddNATO. Croeso i bawb!

Bob dydd:

Te a chacennau rhad ac am ddim drwy’r wythnos.

Pryd poeth rhad ac am ddim bob nos.

Arddangosfa anarchiaeth

Ffansins a Llyfrau
Manylion y Lleoliad yn yn cael eu datgenlu yn agosach at yr amser.

Er mwyn helpu neu wneud rhodd bwyd, deunyddiau neu arian, dewch draw am sgwrs neu e-bostiwch stopnatocymru @ riseup.net

Beth yw’r Syrcas Symudol Anarchaidd?

Mae gan y Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd gynlluniau i gynnal digwyddiadau tebyg o amgylch y DU gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth o anarchiaeth ac adeiladu mudiad fydd gyda’r cryfder i weithredu dros newid. Ewch i http://www.anarchistaction.net am fwy o wybodaeth.

 

Anarchwyr yn Cau Barclays Caerdydd

Ar Ddydd Sadwrn, y 3ydd o Fai, fe wnaeth grŵp o 25 anarchwyr a gwrth-filitarwyr cau cangen Caerdydd Barclays mewn proest o’i rôl mewn ariannu’r fasnach arfau.

Wnaeth yr ymgyrchwyr ffurfio Bloc Radicalaidd ar yr orymdaith Gŵyl Fai a drefnwyd gan y Cyngor Undebau, gan dorri o’r brif orymdaith er mwyn weithredu yn erbyn y banc yn hytrach na’i ddilyn i Rali’r Cyngor Undebau i wrando ar areithiau gan swyddogion undebau.516556.jpg.indyscaled (1)

Dywedodd aelod o Stop NATO Cymru: “Wnaethon ni cymryd rhan yn yr orymdaith Gŵyl Fai i dynnu sylw at y caledi mae gweithwyr o amgylch y byd yn dioddef o achos gormes treisgar sy’n cael ei weithygu gan gynhyrchwyr arfau yma yn y DU.

Wnaethon ni thargedi Barclays am ei fod yn chwarae rôl amlwg mewn ariannu Exelis Inc. sef rhiant-gwmni EDO Corp. sydd yn euog o fasgynhyrchu arfau i werthu i gyfundrefnau gormesol, o waethygu gwrthdaro treisgar ac o ormesi brotestiadau dilys, Mae gan ‘ Barclays Global Investors UK Holdings Ltd’ 5,059,591 gyfandaliadau yn Exelis ac mae gan ‘Barclays PLC’ 63,071 gyfranddaliadau.

516553.jpg.indyscaled

Aethon ni mewn i’r adeilad ar ôl gadael yr orymdaith, gan wrthod gadael nes i ni gael effaith. O fewn hanner awr fe benderfynodd rheolaeth y banc ei gau, gan amddifadu’r cwmni o elw brynhawn prysur trwy weithredu yn uniongyrchol. Wnaethon ni cyfleu ein neges i’r cyhoedd trwy blastro blaen yr adeilad gyda sticeri oedd gyda manylion am droseddau Barclays arnynt a wnaethon ni danfon neges glir i’r cwmni ein bod ni’n fodlon brwydro i atal arian o’n cymunedau ni rhag ariannu rhyfel.”

Trefnwyd y brotest fel rhan o ymgyrch Stop NATO Cymru i wrthwynebu Uwchgynhadledd NATO sydd yn dod i Gasnewydd yn fis Medi.

Cop with Smash Ed Sticker

Dywedodd aelod o Stop NATO Cymru: “Rydym yn gwrthwynebu pob rhyfel rhwng gwledydd ac felly yn gweld NATO, cangen arfog cyfalafiaeth, a’r cwmnïau sy’n cynhyrchu ei arfau fel dwy ochor o’r un coin. Mae’r ddau yn euog o lofruddio pobl sydd wedi gorfodi i mewn i wrthdaro oherwydd eu hamgylchiadau ac yn euog o waethygu sefyllfaoedd fel yn yr Iwcraen, lle mae dau bŵer imperialaidd yn gorfodi eu grym dros bobl ddiniwed, a NATO ydy un o’r pwerau hynny.”

Safiad Casnewydd

Rhwng Mai’r 26ain a Mehefin y 1af mae’r Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd yn cynnal wythnos o ddigwyddiadau yng Nghasnewydd, De Cymru, fel rhan o’r Syrcas Symudol Anarchaidd. Bydd yr wythnos yn cynnwys gweithdai, trafodaethau, rhannu sgiliau a mwy. Rydym yn gobeithio bydd y digwyddiadau hyn yn mynd i’r afael â rhai o’r problemau a heriau y mae rhan fwyaf o bobl yn eu hwynebu ar hyn o bryd; o broblemau tai, i doriadau mewn lles a llymder economaidd y llywodraeth, yn ogystal â thlodi cynyddol, dinistr amgylcheddol, gormes gan yr heddlu, hiliaeth a’r system ffiniau hiliol.

Os hoffech chi fod yn rhan o drefnu’r digwyddiadau, ebostiwch: anarchistactionnetwork@riseup.net

aanwelsh

Pam Anarchiaeth?

Anarchiaeth yw’r athroniaeth sy’n ddweud bod dim angen llywodraethau neu feistri arnom: fe allwn ni greu cymunedau wedi selio ar gyd-gymorth a chydsafiad. Mae anarchiaeth yn golygu gwrthod pob math o ddominyddiaeth, gormes a gorfodaeth, gan fyw’n rhydd yma ac yn awr. Anarchiaeth yw’r traddodiad byw o frwydro er mwyn creu.

Anarchiaeth yw’r syniad mwyaf prydferth rydym yn gwybod. Rydym yn credu bod angen inni ledaenu’r neges gadarnhaol am yr hyn mae anarchiaeth yn ei olygu mewn gwirionedd. Beth allwn ni ddysgu o fwy na 200 o flynyddoedd o hanes anarchaidd? Beth all anarchiaeth ei olygu yn yr 21ain ganrif?

Ceir rhagor o wybodaeth yma:  http://www.anarchistaction.net/ideas/anarchism/

Pam Casnewydd?

Ar y 4ydd a’r 5ed o Fedi, mae syrcas arall yn dod i Gasnewydd. Eleni y mae NATO yn cynnal ei uwchgynhadledd flynyddol yn y Celtic Manor. Yn gynnar yn y mis fe fydd “arweinwyr y byd” – pob un yn gyfrifol am lofruddiaeth dorfol, artaith anghyfreithlon a rhyfeloedd gyda’r unig nod o amddiffyn diddordebau economaidd Gorllewinol a’i llwybrau cyflenwi adnoddau – yn ymgasglu yn ymyl y ddinas Gymreig hanesyddol yma. Fe fydd llawer o bobl o Gasnewydd, Caerdydd, Bryste a thu hwnt yn dod i’w  wrthwynebu ac yn defnyddio amrywiaeth o dactegau yn ei herbyn.

Mae gan Gasnewydd hanes o radicaliaeth. Gwrthryfel y Siartwyr, a ddigwyddodd 175 flwyddyn yn ôl eleni, oedd y gwrthryfel arfog olaf i ddigwydd yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Cafodd darn poblogaidd o gelf gyhoeddus oedd yn dathlu’r gwrthryfel ei ddinistrio fel rhan o waith ailddatblygu’r ddinas, a ariennir gan fenthyciad o £90 miliwn y mae’r Cyngor wedi rhoi i ddatblygwyr wrth dorri cyllid gwasanaethau angenrheidiol. Mae’r ymgais hon i adfer ganol y ddinas trwy chwistrelli arian cyhoeddus i mewn i gwmnïau preifat yn gyfystyr â dim mwy na hapchwarae, ac yn ymuno â rhestr hir sy’n cynnwys LG, y Cwpan Ryder ac yn awr uwchgynhadledd NATO.

Bydd Safiad Casnewydd yn gyfle i bobl ddod i adnabod ei gilydd a thrafod syniadau cyn yr uwchgynhadledd NATO.

Beth ydy’r Syrcas Symudol Anarchaidd?

Mae gan y Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd gynlluniau i gynnal digwyddiadau tebyg o amgylch y DU gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth o anarchiaeth ac adeiladu mudiad fydd gyda’r cryfder i weithredu dros newid.

Cyfieithwyd gan Anarco Gyfeithu

Dangosiad Ffilm: ON THE VERGE

Mae’r ffilm hon yn adrodd hanes yr ymgyrch yn Brighton i gau lawr EDO-MBM, ffatri leol sy’n cynhyrchu rhannau ar gyfer arfau’r cwmni arfau Americanaidd EDO Corp – a ddefnyddir yn Irac, Palesteina, Affganistan ac mewn mannau eraill. Mae’n stori am weithredu uniongyrchol cadarn a llwyddiannus yn wyneb yr heddlu a’r gwarchodwyr preifat oedd yn amddiffyn y cwmni.

Byddem yn casglu rhoddion ac yn cynnig bwyd poeth fegan a theisen fegan i godi arian am grŵp o fenywod a gafodd eu harestio yn Ffair Arfau DSEI yn 2013 ac sydd wedi dechrau achos erlyniad preifat yn erbyn cwmnïau oedd yn hybu arfau anghyfreithlon yn y ffair.

Ceir rhagor o wybodaeth am yr achos yma.

Rydym yn gobeithio dangos yn yr awyr agored yn yr iard gefn, os ydy’r tywydd yn caniatáu. Bydd y wybodaeth ar ymgyrchoedd gwrth-militaraidd yn ne Cymru ar gael ar gyfer rhai sydd â diddordeb mewn cymryd rhan, gan gynnwys yr ymgyrch gwrth-NATO yn ne Cymru.

Gobeithio gweld chi yno!

Cyfieithwyd gan Anarco Gyfieithu

Cyfarfod Rhwydwaith Gwithredu Anarchaidd yng Nghasnewydd

Rydym yn eich gwahodd i fod yn rhan o ail gyfarfod y Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd (gynt yn Stop G8)…

aanwelsh

Sadwrn 29fed a Sul 30fed o Fawrth 2014
12 – 5yh Sadwrn (prif gyfarfod)
12 – 4yh Sul (grwpiau gweithio)

Ymunnwch a ni am y penwythnos wrth i ni drafod ein cynlluniau ar gyfer ‘Gwrthryfel Casnewydd’ gwyl teuluol sydd yn dathlu anarchiaeth, yn ogystal a ein gwrthwynebiad i uwchgynhadledd NATO mis Medi sydd yng Nghasnewydd.

Lleoliad y cyfarfodydd hyn yw’r “Community Space Partnership”,
89 Lower Dock Street, Newport NP20 2AH

Rhagor o wybodaeth yma:

http://anarchistaction.net

network23.org/stopnatocymru

Llythyr agored Dydd Gwyl Dewi i bobl Cymru

“Gallwn bod yn falch fod Cymru yn genedl sydd â hanes cryf o gofleidio gwahanol ddiwylliannau a chymunedau ble rydym yn byw mewn heddwch gyda ein gilydd.”

Dyma lythyr agored at bobl Cymru …

Autosave-File vom d-lab2/3 der AgfaPhoto GmbH

Wrth i Gymru ddathlu ei Diwrnod Cenedlaethol, ystyriwn diwylliant a hanes unigryw Cymru yn ogystal a gofyn cwestiynau am yr hyn y mae Cymru yn ei olygu i ni yn awr ac yn y dyfodol. Rydym am ofyn heddiw a yw traddodiad Cymru o chroesawu pobl o bob cwr o’r byd o dan fygythiad. Mae’n ymddangos i ni fod rhai o’r pobl fwyaf bregus yn cael eu bradychu mewn gwlad a oedd wedi gaddo hafan iddynt…

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn ddiweddar y gall Cymru fod yn falch o’i chymdeithas aml-ddiwylliannol. Dywedodd fod Cymru yn draddodiadol wedi croesawu “gwahanol ddiwylliannau a chymunedau” i fyw gyda’i gilydd mewn hedd.

Fodd bynnag, cyrchwyd un teulu o Gaerdydd ar doriad gwawr yn eu cartref gan yr Asiantiaeth Ffiniau y flwyddyn diwethaf. Beth oedd eu “trosedd”? Mae’n debyg bod y fordd eu cafodd eu deffro yn ogystal a’r holl bethau fe wnaethon nhw ddioddef ers hynnu wedi ei gyfiawnhau gan y ffaith nad oeddent yn derbyn safbwynt y Swyddfa Gartref – sef y dylent fod yn byw yn yr Aifft yn hytrach na Cymru, ar ol iddynt ffoi o sefyllfa beryglus yn yr Aifft. Er bod carcharu plant diniwed yn y Deyrnas Unedig i fod i wedi dod i ben, cafodd dau blentyn o’r teulu bach yma o Gardydd eu rhoi o dan glo, a’u methu gan Barnardos yn y broses (elusen sydd yn ymwneud a’r carchardai I deuluoedd yma). Fe wnaethant dioddef mwy fyth wrth i’w Mam niweidio ei hun mewn ymgais anobeithiol i achub ei phlant rhag niwed gwaeth fyth yn yr Aifft.

Buom hefyd yn pryderu berson ifanc o Gasnewydd, a oedd yn wreiddiol o Taiwan a phwy oedd wedi cael eu cadw yn ddiweddar yng Ngorsaf Heddlu Casnewydd am ddyddiau lawer dan orchmynion llywodraeth y DU. Mae ei ffrindiau yn poeni am ei hiechyd a lles yn gyffredinol oherwydd holl straen yr oedd yn ei hwynebu o’r posibiliad o gael ei dychwelyd yn orfodol i Taiwan.

Yn y pen draw fe collodd hi’r frwydr ac ar ôl rhywyn ymosod arni yng nghanolfan cadw Yarl’s Wood, ac yna ar ol y siwrne arteithiol i Taiwan, y mae bellach yn y carchar. O dan glo am yr ail dro am y “drosedd” o wrthod gwneud yr hyn yr oedd y fyddin yn gofyn ohoni yn ei gwlad, yn bell o’i ffrindiau a gwaith elusennol yng Nghasnewydd lle roedd yn rhan o fywyd y gymuned yn y cornel hon o Gymru.

Dim ond ychydig wythnosau yn ddiweddarach, fe wnaeth gwirfoddolwr arall a oedd yn byw yng Nghaerdydd ers iddo ffoi o Irac yn 2011 cael ei gymeryd hefyd. Cafodd ei garcharu wrth iddo fynd i 2adrodd” – rhywbeth mae llawer o newydd-ddyfodiadau yng Nghymru yn cael eu gorfodi i’w wneud gan gyfreithiau llym sydd yn ymrannu ac yn rheoli.

Fe’i cipwyd o’i wely gan 8 swyddog a’i orfodi ar awyren yn erbyn ei ewyllys a’i hedfan yn ôl i barth rhyfel lle cafodd ei arestio ar ôl iddo gyrraedd, ac i ffwrdd oddi wrth ei ffrindiau a chyd-weithwyr elusennol yng Nghaerdydd.

Rydym yn gofidio am eraill sydd yn creu bywyd yng Nghymru, lle y mae pobl sydd wedi dod yma mewn heddwch wedi cael eu croesawu os ydynt wedi cael eu geni yma a’i peidio.

Ond tra byddwn yn parhau i geisio i gefnogi ein cyfeillion a cafodd eu cymryd o dan orfodaeth yn ddiweddar, rhaid ein pryderon nawr gael eu ffocysu ar un sydd yn parhau i fod yn y DU sef Osama …

Dim ond tri mis yn ôl i heddiw, fe wnaeth damwain traffig bychan cychwyn cyfres o ddigwyddiadau a arweiniodd at llywodraeth y DU ymyrryd ym mywyd cwpl Cymraeg,  yn eu cadw ar wahân heddiw, ac yn ceisio i’w gwahanu am byth.

Yr oedd ein ffrindiau yn hapus yn eu perthynas, yng Nhlyn Ebwy gyda eu tri o blant ifanc a Osama, a oedd yn ffigwr tad anhygoel yn eu bywydau a oedd yn gwneud pob un ohonynt yn hapus.

Cafodd y cwpl yma eu cadw ar wahân ar ddiwrnod Nadolig a dydd San Ffolant y flwyddyn yma, dyddiau pryd y mae cariadon eisiau treulio diwrnod gyda’i gilydd, ac yn y flwyddyn yr oeddent wedi cynllunio i briodi eu gilydd.

Mae’r Swyddfa Gartref yn ymddangos yn amharod i wrando ar yr hyn sy’n resymol ac yn benderfynol o gadw gwpl annwyl a diniwed ar wahân, er gwaethaf yr ymrwymiad David Cameron y dylai plant gael ffigwr tad da yn eu bywydau a pwysigrwydd anfesuradwy teuluoedd.

A oedd yn gymaint o broblem i Lywodraeth y DU bod Osama, ffigwr tad i’r tri o blant ifanc hyn  yn y Gorllewin er iddo gael ei eni yn Libya, gwlad sydd ar hyn o bryd mewn anrhefn ar ol rhyfel Gorllewinol? Ni ddylai hyn fod ots o gwbwl. Mae wedi ymgartrefu yng Nghymru ac yr oedd yn aelod poblogaidd o’i gymuned leol, hyd nes iddo gael ei rwygo oddi wrtho ac ei wahanu oddi wrth ei gariad a’r ddynes oedd am ei briodi.

Yn ogystal a hyn, beth sydd hefyd yn rwbio halen yn y briw yw bod NATO, sef y sefydliad a oedd gyda buddiannau strategol yn y rhyfel a gychynwyd yn Libya a’r anhrefn a ddilynodd, yn dod i dde Cymru ar gyfer uwchgynhadledd y flwyddyn hon, pan fydd y rheini yr effeithir arnynt fwyaf gan weithredoedd NATO ar yr un pryd yn cael eu cymryd yn orfodol o’r un tir. Bydd NATO yn cael eu croesawu i de Cymru, er nad yw y dyn ifanc diniwed hyn wedi derbyn y fath groeso.

Rydym am i bobl ledled Cymru, y DU a’r byd i gymryd camau heddiw, ar Dydd Gŵyl Dewi, ac hefyd rydym yn galw ar y rhai mewn grym i gymryd camau i adlewyrchu eu addewidion am deuluoedd yn hytrach na rhwygo hwn ar wahân.

Mae Osama dal i fod yn canolfan gadw Campsfield House. Mae ei sefyllfa yn fregus iawn, ac mae’n disgwyl “cyfarwyddiadau symud” pellach unrhyw ddiwrnod. Os gwelwch yn dda, helpwch o i ddod yn ôl i Gymru, ble mae’n perthyn …

Gallwch weithredu drwy’r camau canlynol:

  • Rhannwch neges hon i bobl ar y diwrnod hwn pryd mae’r Cymry yn adlewyrchu ar ei threftadaeth ac meddwl am ei dyfodol.
  • E-bostiwch Ysgrifennydd Cartref y DU i adael iddynt wybod bod Cymru yn dal yn gryf yn ei thraddodiad o groeso a “cofleidio gwahanol ddiwylliannau a chymunedau” fel y mae Carwyn Jones wedi ei ddatgan.
  • Gweler www.facebook.com/keeposamasafeincardiff a www.keeposamasafeincardiff.wordpress.com ar gyfer engrheifftiau o lythyrau a chamau gweithredu eraill.
  • Dilynwch @SWal3Solidarity ar trydar am newyddion am ein cyfeillion o Gymru sydd y mae llywodraeth y DU wedi chwalu eu bywydau.
  • Cysylltwch â ni drwy southwalessolidarity@hotmail.com am ffyrdd eraill ymarferol y gallwch gefnogi’r ymgyrchoedd hyn.

Gan i hiliaeth ac ofn, trwy bropaganda adain-dde, barhau i rannu cymunedau, rydym yn galw ar bobl yng Nghymru i gadw ein cymunedau ynghyd ac ymuno yn y frwydr i atal yr aflonyddu hyn ar bobl sy’n cael eu herlid er nad wedi cyflawni unrhyw drosedd. Os gwelwch yn dda helpwch i wneud Cymru yn Genedl Hafan, ble mae pobl yn cael eu croesawu bob amser, a bod yr ofn bod y mae’r cyfryngau yn ei greu yn cael ei oresgyn, a fod phob cymuned yn dod at ei gilydd i ddod i adnabod ei gilydd ac unwaith eto yn falch o’u cryfder o amrywiaeth o ein trigolion a’n hymwelwyr. Ni ddylai unrhyw un gael eu cymryd yn orfodol oddi ar y tir y maent am ei alw’n gartref, boed yng Nghymru neu unrhyw le arall yn y byd. Dylai pawb yng Nghymru, fel ym mhobman arall yn y byd fod gyda’r hawl i fyw mewn heddwch, fel yn nhraddodiad y tir cyfoethog, amrywiol a hardd hyn.

Unoliaeth De Cymru

Wedi ei gyfieithu gan “Anarchist Welsh Transation”

Dilyn

Derbyn pob cofnod newydd yn syth i'ch Blwch Derbyn